Strona głównaAkademia Kompetencji Sektora IT

Akademia Kompetencji Sektora IT

Projekt miał na celu podniesienie kompetencji specjalistów IT w zakresie m.in.: zarządzania systemami, cyberbezpieczeństwa, tworzenia i wykorzystania usług chmurowych, wirtualizacji serwerów, zarządzania projektami w środowisku pracy zdalnej, administrowania bazami danych.

informacje szczegółowe o projekcie

Projekt „Akademia Kompetencji Sektora IT” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw” realizowany był pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach konkursu Kompetencje dla sektorów „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji” w okresie od 01.01.2020 do 28.02.2023 r.

Projekt realizowany w partnerstwie: CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o., Polskie Towarzystwo Informatyczne, Krajowa Izba Gospodarcza.

Projekt w zakresie obejmującym wsparcie antycovidowe realizowany w okresie od 01.10.2020 do 30.09.2021 r. (tzw. ZADANIE ANTY-COVID)

Celem projektu był rozwój kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji przez minimum 600 osób (240 kobiet, 360 mężczyzn) spośród objętych wsparciem 500 pracowników MMŚP oraz 165 pracowników z 83 dużych przedsiębiorstw działających w sektorze IT. Cel zostanie osiągnięty do końca XII 2022 roku.

Adresaci projektu to pracownicy MMŚP oraz dużych przedsiębiorstw z sektora IT z całej Polski.

Celem projektu w ramach wsparcia antycovidovego jest rozwój kompetencji w ramach nadzwyczajnych rekomendacji opracowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze IT przez minimum 261 osób (104 kobiety, 157 mężczyzn) spośród objętych wsparciem, w tym min. 217 pracowników z 109 MMŚP oraz 73 pracowników z 36 dużych przedsiębiorstw działających w sektorze IT.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań:1. Rekrutacja i monitoring2. Działania merytoryczne w BUR3. Szkolenia o tematyce zgodnej z rekomendacjami rady ds. kompetencji w sektorze IT oraz zgodnej z nadzwyczajnymi rekomendacjami ogłoszonymi w związku z wystąpieniem stanu pandemii

Zgodnie z rekomendacjami nr 1/2019 Rady ds. Kompetencji w sektorze IT, wskazano na następujące obszary stałego zapotrzebowania na kompetencje i związane z nimi szkolenia w następujących obszarach:• Administrowanie systemami i sieciami – kompetencje podstawowe,• Administrowanie systemami i sieciami – kompetencje zaawansowane,• Programowanie – kompetencje podstawowe,• Programowanie – kompetencje zaawansowane,• Testowanie aplikacji,• Bezpieczeństwo systemów,• Projektowanie i analiza, zarządzanie systemami, modelowanie struktur danych,• Kompetencje osobowe (w tym Zarządzanie zespołem projektowym (umiejętności interpersonalne), umiejętności prowadzenia negocjacji i komunikatywność, specjalistyczny język angielski).

Zgodnie z nadzwyczajnymi rekomendacjami Rady ds. Kompetencji w sektorze IT w ramach działań antycovidowych, wskazano na następujące obszary stałego zapotrzebowania na kompetencje i związane z nimi szkolenia w następujących obszarach:• Administrowanie sieciami (lokalną i rozległą),• Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych,• Tworzenie i rozwój rozwiązań do analizy dużych zbiorów danych (big data),• Wirtualizacja serwerów,• Zarządzanie cyberbezpieczeństwem,• Administrowanie bazami danych,• Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej,• Zarządzanie bezpiecznym przetwarzaniem danych w środowiskach rozproszonych,• Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej,• Zarządzanie projektami w środowisku pracy zdalnej,• Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi,• Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej.

Nabyte przez Uczestników Projektu wiedza i umiejętności, wykorzystywane w pracy zawodowej, będą sprzyjać zwiększeniu zdolności adaptacyjnych MMŚP i dużych przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu: 9 474 703,82 PLNKwota dofinansowania: 7 851 203,82 PLN

TAGI

Kategorie