Główna Komisja Rewizyjna

Główna Komisja Rewizyjna PTI jest powołana do nadzorowania zgod­nego ze Statutem PTI i uchwałami Zjazdu Delegatów PTI funkcjonowa­nia Towarzystwa, a w szczególności jest zobowiązana do przeprowa­dzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towa­rzystwa, z uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celo­wości, rzetelności i gospodarności oraz jej zgodności ze Statutem PTI i uchwałami Zjazdu Delegatów PTI

W skład Głównej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2020-2023 wchodzą:

  • Ewa Szymala – przewodnicząca
  • Robert Milewski – zastępca przewodniczącej
  • Małgorzata Kalinowska-Iszkowska – sekretarz      
  • Jerzy Jaworowski
  • Veslava Osińska