Włodzimierz Marciński – członek Zarządu


email: wlodzimierz.marcinskip[at]pti.org.pl

Pracę zawodową rozpoczynał jako asystent w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie. Przez wiele lat rozwijał oprogramowanie polskich minikomputerów. Kierował pracownią Pilotowych Wdrożeń zakładów Mera. Pracując w Ministerstwie Spraw Zagranicznych był odpowiedzialny za informatyzację polskiej służby zagranicznej, w tym opracowanie kompleksowego systemu informatycznego wsparcia urzędów konsularnych oraz   implementacji systemu informacyjnego Schengen. Od marca 1998 r. do lipca 2004 r. pełnił funkcję I Radcy w Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli, gdzie odpowiadał za proces negocjacji akcesyjnych w obszarze telekomunikacji, technologii informatycznych oraz społeczeństwa informacyjnego. Był długoletnim ekspertem w sprawach informatyki Rady Europy. Jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji (2004-2005 r.) odpowiadał za zagadnienia informatyzacji administracji publicznej. Współtworzył ustawę o informatyzacji, konsolidował zamówienie publiczne na sprzęt informatyczny dla administracji, tworzył podstawy koncepcyjne platformy ePUAP oraz sprzeciwiał się w imieniu Polski przyjęciu dyrektywy dotyczącej patentowania oprogramowania.  W latach 2008-2011 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w MSWiA i koordynował przyjęcie przez rząd pierwszej strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Po powołaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji poświęcił się rozwojowi kadr IT w administracji publicznej. Od roku 2012 do 2017 pełnił, z inspiracji Komisji Europejskiej, funkcję Lidera Cyfryzacji w Polsce. Zainicjował powołanie Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce – nieformalnego zrzeszenia instytucji, firm oraz organizacji chcących współpracować na rzecz upowszechniania kompetencji cyfrowych.  Jest przewodniczącym rady programowej tego porozumienia. Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego XIII kadencji (2017-2020). Poza obowiązkami związanymi z samym kierowaniem PTI aktywnie wspierał środowisko olimpiad oraz mistrzostw  algorytmiki i programowania. Zabiega o wizerunek polskich informatyków w świecie, np. poprzez realizacje projektu „PoLAND of IT masters”.  Od wielu lat jest członkiem rady programowej Forum Teleinformatyki. Za swoją działalność społeczną, na wniosek środowiska teleinformatycznego, został w roku 2013 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.  Jest członkiem Komitetu Informatyki PAN.

 

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast