Zjazd delegatów PTI

Zjazd Delegatów to najwyższa władza Stowarzyszenia. Wybrani przedstawiciele oddziałów z całej Polski powołują władze naczelne – Prezesa i członków Zarządu Głównego. Delegaci mogą także wprowadzać zmiany w statucie definiującym sposób funkcjonowania Stowarzyszenia. Uchwały podjęte przez Delegatów obligują władze naczelne do podejmowania określonych kierunków działań.

Zjazd zwyczajny zwoływano jest co 3 lata po upłynięciu kadencji władz naczelnych. W wyjątkowych wypadkach zwołany może być także dodatkowo Zjazd Nadzwyczajny – na wniosek Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, co najmniej 1/3 ogólnej liczby oddziałów lub co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków PTI.

najbliższy zjazd

Zarząd Główny na mocy uchwały nr 044/XIV/21 zwołuje na 11 września (sobota)
2021 r. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTI i ustala Warszawę jako miejsce jego
przeprowadzenia. Obrady będą toczyły się w hotelu Novotel (ul. Marszałkowska 94/98) w godz. 8.30-16.

Delegatami zjazdu nadzwyczajnego na podstawie § 16 ust. 9 Statutu są delegaci XIII zjazdu zwyczajnego. Zgodnie z wolą wyrażoną na XIII Zjeździe Delegatów PTI przedmiotem obrad
będzie:

• rozpatrzenie wniosku ZG PTI o przyznaniu członkostw honorowych PTI;
• przedyskutowanie zmian w Statucie PTI i podjęcie uchwał wprowadzających te zmiany;
• przedyskutowanie treści programowych i podjęcie uchwały o celach Stowarzyszenia na najbliższe 6 lat.

poprzednie zjazdy
  • XIII Zjazd Zwyczajny PTI, 27 czerwca 2020 r: materiały
  • XII Zjazd Zwyczajny PTI, 24-25 czerwca 2017 r.: materiały;
  • XI Zjazd Zwyczajny PTI, 14 czerwca 2014 r.: materiały;

 

  • II Zjazd Nadzwyczajny PTI, 2 lipca 2016 r.: materiały;
  • I Zjazd Nadzwyczajny PTI, 21 marca 2015 r.: materiały;
Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast