Zjazd delegatów PTI

Zjazd Delegatów to najwyższa władza Stowarzyszenia. Wybrani przedstawiciele oddziałów z całej Polski powołują władze naczelne – Prezesa i członków Zarządu Głównego. Delegaci mogą także wprowadzać zmiany w statucie definiującym sposób funkcjonowania Stowarzyszenia. Uchwały podjęte przez Delegatów obligują władze naczelne do podejmowania określonych kierunków działań.

Zjazd zwyczajny zwoływano jest co 3 lata po upłynięciu kadencji władz naczelnych. W wyjątkowych wypadkach zwołany może być także dodatkowo Zjazd Nadzwyczajny – na wniosek Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, co najmniej 1/3 ogólnej liczby oddziałów lub co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków PTI.

ostatni zjazd

Zarząd Główny na mocy uchwały nr 044/XIV/21 zwołał na 11 września (sobota)
2021 r. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTI.

Delegaci nadali tytuł Członka Honorowego PTI: Januszowi Dorożyńskiemu, Januszowi Kacprzykowi, Włodzimierzowi Marcińskiemu oraz Tadeuszowi Syryjczykowi. Sylwetki Członków-Honorowych prezentujemy na na stronie: https://portal.pti.org.pl/spolecznosc/czlonkowie-honorowi/

Delegaci podjęli także uchwały ws. zmian w Statucie PTI oraz ws. sposobu i programu działania Towarzystwa.

Uchwała ws. członkostwa honorowego
Uchwała nr 1 ws. zmian w Statucie PTI
Załącznik do uchwały nr 1 – Statut PTI
Uchwała nr 2 ws. struktur wirtualnych
Uchwała nr 3 ws. konkursu GEEK
Uchwała nr 4 ws. nauki
Uchwała nr 5 – Manifest programowy

poprzednie zjazdy
  • XIII Zjazd Zwyczajny PTI, 27 czerwca 2020 r: materiały
  • XII Zjazd Zwyczajny PTI, 24-25 czerwca 2017 r.: materiały;
  • XI Zjazd Zwyczajny PTI, 14 czerwca 2014 r.: materiały;

 

  • II Zjazd Nadzwyczajny PTI, 2 lipca 2016 r.: materiały;
  • I Zjazd Nadzwyczajny PTI, 21 marca 2015 r.: materiały;