Polskie Biuro ECDL

European Computer Driving Licence, czyli ECDL, to koncepcja certyfikacji umiejętności komputerowych na różnych poziomach i w różnych obszarach. „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych” to polski odpowiednik nazwy ECDL.

Polskie Towarzystwo Informatyczne na mocy umowy z Fundacją ECDL w Dublinie posiada wyłączną licencję na użycie koncepcji ECDL oraz znaków towarowych ECDL i ICDL na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. PTI, na mocy udzielonej przez Fundację ECDL licencji, ma prawo do wystawiania Certyfikatów ECDL osobom fizycznym, które zdadzą wymaganą liczbę egzaminów, przeprowadzanych przez Certyfikowanych Egzaminatorów ECDL w Akredytowanych Centrach Egzaminacyjnych ECDL, a w ich ramach w Akredytowanych Laboratoriach ECDL, zgodnie z procedurą przeprowadzania egzaminów dla danego certyfikatu. Proces certyfikacji ECDL odbywa się na warunkach i zgodnie z wytycznymi, określonymi w licencji Fundacji ECDL.

Polskie Biuro ECDL (PB ECDL) stanowi wydzieloną do prowadzenia wszystkich spraw związanych z ECDL przez Zarząd Główny PTI jednostkę, w której gestii leży nadzór i koordynacja realizacji umowy licencyjnej z Fundacją ECDL. PB ECDL wspiera instytucjonalnych i indywidualnych użytkowników kwalifikacji w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych – w zapewnianiu jakości i walidacji tych kwalifikacji w oparciu o ECDL, ramy kompetencji cyfrowych DigComp i Zintegrowany System Kwalifikacji.

PB ECDL uczestnicząc w realizacji kierunku strategicznego PTI „Wspieramy szeroko rozumianą edukację oraz rozwój informatyki i ICT jako źródło szans/możliwości dla każdego”  wspiera ideę budowy społeczeństwa informacyjnego, wzmacnia rolę PTI jako popularyzatora informatyki i ICT wśród młodzieży („informatyka jest trendy”) oraz innych grup odbiorców, uczestniczy w permanentnej edukacji społeczeństwa, w tym wykluczonych cyfrowo („lepiej uczymy, wykorzystujemy i dajemy szansę”). PB ECDL buduje dobre kontakty ze szkołami wszystkich szczebli (w tym poprzez realizację Programu „Klasa z ECDL”), wyższymi uczelniami, administracją państwową i samorządową oraz pracodawcami dla popularyzacji idei certyfikacji w zakresie TIK.

Pełna informacja na temat certyfikacji ECDL w Polsce znajduje się na stronie https://ecdl.pl/.