Strona głównaSektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka

Projekt – finansowany ze środków PO WER – ma na celu identyfikację potrzeb kompetencyjnych w sektorze informatycznym. Dzięki tej wiedzy wdrożone zostaną rozwiązania systemowe mające na celu rozwiązanie zidentyfikowanych problemów – niedoborów kompetencyjnych i kadrowych.

informacje szczegółowe o projekcie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, realizując Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), ogłosiła konkurs na wyłonienie podmiotów mogących stworzyć i zapewnić funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Instytucje te mają za zadanie wspomagać dostosowywanie kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy.

Ponieważ zakres konkursu był ściśle powiązany z fundamentalnymi obszarami działalności Polskiego Towarzystwa Informatycznego i PIIT, obie organizacje podjęły inicjatywę stworzenia Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka i realizują ją od 1 października 2016 r.

Projekt „Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki. Wartość projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT”: 2 510 096,07 zł w tym dofinansowanie ze środków europejskich 2 115 508,97 zł.

Rada – inicjując i biorąc udział w wielorakich przedsięwzięciach związanych przede wszystkim z tematyką kompetencji w obszarze informatyki – pomaga harmonizować ofertę edukacyjną z wymaganiami rynku pracy IT. Członkowie Rady reprezentują wszystkich interesariuszy sektora i zapewniają możliwość dotarcia do różnych środowisk, zarówno w obszarze biznesu, jak i edukacji. Cele i planowane efekty projektu: Kompleksowa identyfikacja i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych sektora IT w Polsce poprzez powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT działającej co najmniej do 30.06.2023 r. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER – Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki – poprzez realizację zadań wykonywanych przez Radę ds. Kompetencji Sektora IT (Radę). Finalnie zadania umożliwią wdrożenie przedsięwzięć systemowych przyczyniających się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów na rynku pracy (sektor IT). Do zadań tych należą przede wszystkim:

  • rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze;
  • współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców;
  • określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w danym sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz zlecanie ww. badań;
  • identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji;
  • przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
  • przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze.

Dzięki realizacji w/w zadań dojdzie do usystematyzowania wiedzy na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych (w tym przypadku w sektorze IT), poprawy współpracy-zbudowania partnerstwa i wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami, które w największym stopniu zaangażowane są w kształtowanie rynku pracy: sferą edukacji formalnej i pozafomalnej, przedsiębiorcami instytucjami rynku pracy oraz innymi podmiotami, których działalność ma wpływ na szerokorozumianą politykę sektorową. Oddziaływanie na dostawców usług edukacyjnych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jaki i pozaformalnej poprzez rekomendowanie zmian w doborze treści kształcenia uwzględniających najnowsze osiągnięcia naukowe, zmiany technologiczne oraz potrzeby rynku pracy będzie odpowiedzią na charakterystyczną dynamikę sektora. Ponadto dzięki analizowaniu i propagowaniu doświadczeń i wzorców międzynarodowych w zakresie programów kształcenia, specjalizacji oraz zapotrzebowania na poszczególne grupy specjalistów IT dojdzie do transferu najlepszych praktyk w tym obszarze.

Rada jest jednym z komponentów w Systemie Rad ds Kompetencji.

PO WIĘCEJ INFORMACJI ZAPRASZAMY NA STRONĘ RADY: https://srit.radasektorowa.pl/

TAGI

Kategorie