Reprezentowanie twórców oprogramowania przez przedstawicieli organizacji branżowych

Polskie Towarzystwo Informatyczne zgłosiło do Komisji Ustawodawczej Senatu poprawkę do zmiany ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Poprawka wprowadza możliwość, aby w postępowaniach sądowych dotyczących oprogramowania komputerowego pełnomocnikiem twórcy oprogramowania mógł być przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należą sprawy związane ze wspieraniem rozwoju informatyki.

Dotychczasowy kształt zapisów pozwala na delegowanie pełnomocnictw wyłącznie do rzeczników patentowych lub organizacji reprezentujących prawa autorskie. Tymczasem oprogramowanie jest bardzo specyficzną dziedziną, w której znajomość reguł, technik oraz jednoznaczne ustalanie autorstwa wymaga wiedzy i doświadczenia. Wprowadzenie zapisu proponowanego przez PTI pozwoli na uzyskanie przez twórców oprogramowania merytorycznego wsparcia w postępowaniach sądowych, co wobec dynamicznego rozwoju tej dziedziny działalności twórczej niewątpliwie będzie oczekiwane. Wiedza ekspercka przedstawiciela organizacji branżowej będzie korzystna zarówno dla samych sądów, jak i dla stających przed nim stron.

Dodatkowe uzasadnienie tej zmiany zostało przedstawione przez Prezesa PTI Włodzimierza Marcińskiego na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej Senatu 5 lutego br. Poprawki zgłoszone przez organizacje społeczne zostaną jeszcze poddane dalszemu procedowaniu, zgodnie z regulaminem prac senackich.