Strona głównaSektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo

Projekt – finansowany ze środków PO WER – ma na celu identyfikację potrzeb kompetencyjnych w sektorze telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Dzięki tej wiedzy wdrożone zostaną rozwiązania systemowe mające na celu rozwiązanie zidentyfikowanych problemów – niedoborów kompetencyjnych i kadrowych.

Informacje szczegółowe o projekcie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, realizując Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), ogłosiła konkurs na wyłonienie podmiotów mogących stworzyć i zapewnić funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Instytucje te mają za zadanie wspomagać dostosowywanie kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy.

Ponieważ zakres konkursu jest ściśle powiązany z fundamentalnymi obszarami działalności Polskiego Towarzystwa Informatycznego i PIIT, obie organizacje podjęły inicjatywę stworzenia Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Projekt „Utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki. Wartość projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds.  Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo”: 2 183 914,40 zł w tym dofinansowanie ze środków europejskich 1 840 603,06 zł. Rada – inicjując i biorąc udział w wielorakich przedsięwzięciach związanych przede wszystkim z tematyką kompetencji w obszarze telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa – pomaga harmonizować ofertę edukacyjną z wymaganiami  rynku pracy w sektorze. Członkowie Rady reprezentują wszystkich interesariuszy sektora i zapewniają możliwość dotarcia do różnych środowisk, zarówno w obszarze biznesu, jak i edukacji.

Cele i planowane efekty projektu: Powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo (SRKTiC), działającej co najmniej do 31.10.2022 r., przyczyni się do kompleksowej identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych sektora Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa (TCB) w Polsce. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER – Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki – poprzez realizację zadań Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo (dalej SR). Finalnie zadania te umożliwią wdrożenie przedsięwzięć systemowych przyczyniających się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów na rynku pracy (sektor Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwa – dalej TCB). Do zadań tych należą przede wszystkim:

  • rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze,
  • współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców,
  • określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w sektorze oraz zlecanie ww. badań,
  • identyfikacja potrzeb tworzenia i modyfikacji sektorowej ramy kwalifikacji oraz kwalifikacji,
  • przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
  • przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w sektorze,
  • obsługę procesu realizacji działania 2.21 typ 4 POWER (Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji), w szczególności opracowanie oraz aktualizację rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze. Ponadto, przedstawiciele sektorowej rady ds. kompetencji będą brali udział w komitecie branżowym.

Realizacja w/w zadań wpłynie na usystematyzowanie wiedzy na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze TCB, poprawę współpracy ­– zbudowanie partnerstwa i wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami, które w największym stopniu zaangażowane są w kształtowanie rynku pracy: sferą edukacji formalnej i pozafomalnej, przedsiębiorcami instytucjami rynku pracy oraz innymi podmiotami, których działalność ma wpływ na szeroko rozumianą politykę sektorową. Oddziaływanie na dostawców usług edukacyjnych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jaki i pozaformalnej poprzez rekomendowanie zmian w doborze treści kształcenia uwzględniających najnowsze osiągnięcia naukowe, zmiany technologiczne oraz potrzeby rynku pracy będzie odpowiedzią na charakterystyczną dynamikę sektora. Ponadto dzięki analizowaniu i propagowaniu doświadczeń oraz wzorców międzynarodowych w zakresie programów kształcenia, specjalizacji oraz zapotrzebowania na poszczególne grupy specjalistów TCB dojdzie do transferu najlepszych praktyk w tym obszarze. Projekt pozwoli na przygotowanie w pełni profesjonalnych struktur SR, które będą realizować działania nie tylko w okresie realizacji projektu, ale również co najmniej 12 m-cy po zakończeniu realizacji projektu, co zagwarantuje jego trwałość.

Rada jest jednym z komponentów w Systemie Rad ds. Kompetencji.

PO WIĘCEJ INFORMACJI ZAPRASZAMY NA STRONĘ RADY: https://srtcb.radasektorowa.pl/

TAGI