Tomasz Królikowski

- członek Zarządu

Profesor nadzwyczajny Politechniki Koszalińskiej. W 1996 r. ukończył studia na Wydziale Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej i uzyskał dyplom magistra inżyniera oceanotechnika w zakresie „Sterowania i pomiarów w oceanotechnice”. W 1994 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta stażysty w Instytucie Informatyki Politechniki Szczecińskiej, a po ukończeniu studiów w 1996 r. otrzymał stanowisko pracownika naukowo-dydaktycznego tej jednostki.

W październiku 1997 r. zmienił miejsce zatrudnienia na Politechnikę Koszalińską. W 2004 r. na tej uczelni obronił pracę doktorską pt. „Analiza wpływu mikro- i makrotopografii powierzchni czynnej ściernicy na cechy energetyczne procesów szlifowania”. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Mechaniki Precyzyjnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej.

Od 2007 do lutego 2020 r. kierował także jednostką międzywydziałową –­ Uczelnianym Centrum Kształcenia na Odległość StudiaNET. Centrum koordynowało prace związane z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informatycznych w kształceniu, a także pozyskiwało środki celowe na zadania związane z podniesieniem jakości kształcenia na kierunkach technicznych.

W 2012 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „budowy i eksploatacja maszyn”. Od tego roku pracował na stanowisku profesora na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. Pod koniec 2014 r. otrzymał nominację na stanowisko prodziekana ds. europejskich projektów innowacyjnych na Wydziale Technologii i Edukacji. W 2016 r. oraz ponownie  w 2020 r. ­został wybrany przez kolegium Elektorów na Prorektora ds. Studenckich Politechniki Koszalińskiej (odpowiednio ­­­– na kadencję 2016-2020 i 2020-2023).

Od 1999 r. jest czynnym biegłym sądowym z zakresu „Informatyki i urządzeń mechatronicznych” przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie.

Podczas całej drogi zawodowej był zaangażowany w wiele projektów naukowych i dydaktycznych, często w roli kierownika. Koordynował m.in. takie projekty i zadania badawcze jak: „Zachodniopomorski Informator Szkoleniowy” (finansowany z Funduszy Europejskich); „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”; „Bezzałogowy Statek Powietrzny jako przykład zaawansowanej konstrukcji inżynierskiej”; „Autonomiczny system kryptograficzny ze wsparciem dla bezpiecznej dystrybucji kluczy jednorazowych”; „Młody inżynier programista”; projekt studiów podyplomowych dla nauczycieli z zakresu kształcenia na odległość, finansowany z grantu MEN.

Dodatkowo prowadził nadzór i monitoring zewnętrzny projektu „Kształcenie na odległość na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA”. Pełnił też funkcję eksperta zewnętrznego Działań 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach projektu „e-Edukacja ­ szansą rozwoju zawodowego Lubuszan” pracował jako programista-web designer.

Autor 11 podręczników oraz 150 publikacji, recenzent konferencji międzynarodowych.