Główna Komisja rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński

Główna Komisja Rewizyjna PTI jest powołana do nadzorowania zgod­nego ze Statutem PTI i uchwałami Zjazdu Delegatów PTI funkcjonowa­nia Towarzystwa, a w szczególności jest zobowiązana do przeprowa­dzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towa­rzystwa, z uwzględnieniem gospodarki finansowej.

Główny Sąd Koleżeński PTI jest powołany do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Towarzystwa, powstałych w obrębie Towarzystwa, a także rozpatrywania spraw dotyczących nie­przestrzegania Statutu PTI, regulaminów i uchwał władz PTI oraz naru­szania zasad współżycia społecznego.

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej

W skład Głównej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2023-2026 wchodzą:

  • Ewa Szymala – przewodnicząca
  • Robert Milewski – zastępca przewodniczącej
  • Jacek Pulwarski – sekretarz      
  • Jacek Kaczor
  • Małgorzata Żbikowska

Skład Głównego Sądu Koleżeńskiego

W skład Głównego Sądu Koleżeńskiego PTI w kadencji 2023-2026 wchodzą:

  • Marek Hołyński – przewodniczący       
  • Barbara Królikowska – zastępca przewodniczącego 
  • Grzegorz Cenkier
  • Rafał Kołodziejczyk
  • Tomasz Szmuc