Centrum Certyfikacji Kompetencji i Potwierdzania Kwalifikacji

Centrum Certyfikacji Kompetencji i Potwierdzania Kwalifikacji  Polskiego Towarzystwa lnformatycznego (CCKiPK PTI) zostało powołane z myślą o podnoszeniu kompetencji i jakości nauczania w Polsce, w trosce o rozwój gospodarczy i zapewnienie kadr zdolnych sprostać współczesnym wyzwaniom. Zapewniając system potwierdzania kwalifikacji profesjonalistów oraz umiejętności użytkowników technologii komputerowych PTI troszczy się o transparentne, obiektywne i neutralne technologicznie weryfikowanie wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji potwierdzane certyfikatami.

CCKiPKPTI stanowi narzędzie wspierające realizację strategii PTl w obszarze wsparcia szeroko rozumianej edukacji i popularyzacji informatyki. Certyfikaty wydawane przez PTI potwierdzają kompetencje zawodowe informatyków oraz kwalifikacje użytkowników posługujących się narzędziami teleinformatycznymi. Pozwalają pracodawcom ograniczyć ryzyko przy zatrudnianiu nowych pracowników legitymujących się certyfikatami stanowiącymi zewnętrzne, obiektywne potwierdzenie kwalifikacji kandydatów.

Usługi

CCKiPK PTI realizuje swój cel poprzez świadczenie usług w zakresie:

 • certyfikacji kompetencji i potwierdzania kwalifikacji, w tym certyfikacji realizowanej przez Polskie Biuro ECDL oraz certyfikacji kwalifikacji rynkowych Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)
 • certyfikacji programów szkoleniowych w zakresie zgodności z programami CCKiPK PTI,
 • certyfikacji podręczników w zakresie zgodności z podstawą programową (sylabusami) certyfikatów CCKiPK PTI,
 • przygotowania podstaw programowych i materiatłów na potrzeby szkoleń osób starających się o certyfikaty wydawane przez CCKiPK PTI,
 • szkoleń egzaminatorów.

Kwalifikacje ZSK

Cyberbezpieczeństwo - specjalista
Cyberbezpieczeństwo - ekspert
Cyberbezpieczeństwo - manager
Certyfikat Umiejętności Podstawowych

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – specjalista

O certyfikacie

Certyfikat „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – specjalista” jest przyznawany osobie, która potwierdzi osiągnięcie wszystkich 4 efektów uczenia się:

Osoba przystępująca do walidacji jest zobowiązana do rejestracji w systemie egzaminacyjnym, wniesienia wymaganej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem* oraz w przypadku wybrania analizy dowodów i deklaracji jako metody weryfikacji efektów uczenia się przedstawienia dokumentów poświadczających nabycie odpowiedniej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

Dokument potwierdzający nadanie kwalifikacji 
W przypadku potwierdzenia osiągnięcia wybranych modułów Kandydat otrzyma zaświadczenie z informacją, które efekty uczenia się zostały przez niego uzyskane. W momencie zaliczenia ostatniego z efektów uczenia się Kandydat otrzyma certyfikat, który jest ważny 3 lata. Przedłużenie ważności certyfikatu następuje na podstawie przedłożenia dokumentów potwierdzających ustawiczne podnoszenie i utrzymywanie kompetencji poprzez np. udział w warsztatach, konferencjach, szkoleniach o tematyce tożsamej z uzyskaną kwalifikacją w wymiarze minimum 120 godzin w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających przedłużenie certyfikatu. 

Metody weryfikacji efektów uczenia się
Do weryfikacji efektów uczenia się stosuje się jedną z metod: 

 • test teoretyczny (pisemny) z użyciem zautomatyzowanego systemu elektronicznego 
 • analiza dowodów i deklaracji opcjonalnie uzupełniona wywiadem swobodnym. 

Podstawy prawne

Podstawa prawna włączenia kwalifikacji do ZSK
Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – specjalista” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 19 lutego 2021 r., poz. 201) wydane na podstawie Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  Link do obwieszczenia https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20210000201

Podstawa prawna uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji otrzymane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne
Decyzja administracyjna z dnia 6 kwietnia 2021 r. wydana przez Ministra Cyfryzacji na podstawie Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz w związku z publikacją Obwieszczenia Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – specjalista” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji  .

Adresaci kwalifikacji

Uzyskaniem kwalifikacji mogą być zainteresowani: 

 • osoby posiadające wiedzę, umiejętności i kompetencje wskazane w efektach uczenia się, chcące formalnie je potwierdzić.   
 • specjaliści komórek organizacyjnych odpowiedzialni w organizacjach za ochronę informacji i cyberbezpieczeństwo oraz kształtowanie polityki bezpieczeństwa; 
 • specjaliści IT z minimalnym doświadczeniem; 
 • uczniowie i absolwenci szkół branżowych; 
 • studenci i absolwenci kierunków z obszaru IT. 

Osoby posiadające kwalifikację mogą podjąć zatrudnienie m.in.: 

 • w naczelnych, centralnych i terenowych organach administracji państwowej (w tym jednostkach samorządu terytorialnego); 
 • u operatorów usług kluczowych (UOK); 
 • w służbach mundurowych i specjalnych; 
 • w przedsiębiorstwach i organizacjach, w których konieczne jest utrzymywanie właściwego poziomu bezpieczeństwa informacji, przetwarzanej za pomocą systemów teleinformatycznych. 

Kwalifikacja w szczególności może być wykorzystana w zespołach reagowania na incydenty komputerowe CERT/CSIRT (ang. Computer Emergency Response Team/Computer Security Incident Response Team) oraz operacyjnych centrach bezpieczeństwa SOC (ang. Security Operations Center) – utworzenie SOC to obowiązek ustawowy dla UOK.

Kwestie organizacyjne

*Koszt certyfikacji i walidacji

Z uwagi na trwające uzgodnienia z KPRM i MEiN koszt przeprowadzenia walidacji zostanie opublikowany niezwłocznie po ich zakończeniu.  Studenci, w tym studiów podyplomowych, którzy wybrali analizę dowodów i deklaracji opcjonalnie uzupełnioną wywiadem swobodnym jako metodę weryfikacji efektów uczenia się otrzymują ulgę.  Koszt otrzymania zaświadczenia z informacją, które efekty uczenia się zostały osiągnięte przez Kandydata lub koszt otrzymania certyfikatu jest wliczony w cenę walidacji. 

Kontakt

Kontakt w sprawie certyfikacji dla kwalifkacji Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – Specjalista => specjalista_cyberbezpieczenstwa@pti.org.pl

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – ekspert

Rodzaj kwalifikacji

Kwalifikacja rynkowa „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – ekspert” jest kwalifikacją cząstkową na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji włączoną do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

Podstawy prawne

 • Podstawa prawna włączenia kwalifikacji do ZSK 

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – ekspert” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 19 lutego 2021 r., poz. 200) wydane na podstawie Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  Link do obwieszczenia https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20210000200

 • Podstawa prawna uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji otrzymane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne 

Decyzja administracyjna z dnia 6 kwietnia 2021 r. wydana przez Ministra Cyfryzacji na podstawie Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz w związku z publikacją Obwieszczenia Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – ekspert” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

Adresaci kwalifikacji

 Uzyskaniem kwalifikacji mogą być zainteresowani: 

 • osoby posiadające wiedzę, umiejętności i kompetencje wskazane w efektach uczenia się, chcące formalnie je potwierdzić; 
 • kierownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni w organizacjach za ochronę informacji i cyberbezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej; 
 • inżynierowie IT z doświadczeniem w obszarze technologicznym; 
 • osoby posiadające kwalifikację Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – specjalista. 

Osoby posiadające kwalifikację mogą podjąć zatrudnienie m.in.: 

 • w naczelnych, centralnych i terenowych organach administracji państwowej (w tym jednostkach samorządu terytorialnego); 
 • u operatorów usług kluczowych (UOK); 
 • w służbach mundurowych i specjalnych; 
 • w przedsiębiorstwach i organizacjach, w których konieczne jest utrzymywanie właściwego poziomu bezpieczeństwa informacji, przetwarzanej za pomocą systemów teleinformatycznych. 

Kwalifikacja w szczególności może być wykorzystana w zespołach reagowania na incydenty komputerowe CERT/CSIRT (ang. Computer Emergency Response Team/Computer Security Incident Response Team) oraz operacyjnych centrach bezpieczeństwa SOC (ang. Security Operations Center) – utworzenie SOC to obowiązek ustawowy dla UOK. 

Efekty uczenia się

Kwalifikacja rynkowa „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – ekspert” jest przyznawany osobie, która potwierdzi osiągnięcie wszystkich 10 efektów uczenia się: 

 • Posługiwanie się wiedzą z obszaru cyberbezpieczeństwa (moduł CE1) 
 • Kryptografia (moduł CE2) 
 • Zarządzanie uprawnieniami dostępu (moduł CE3) 
 • Bezpieczeństwo sieci (moduł CE4) 
 • Bezpieczeństwo systemów operacyjnych, baz danych i rozwiązań chmurowych (moduł CE5) 
 • Bezpieczeństwo oprogramowania (moduł CE6) 
 • Testowanie bezpieczeństwa (moduł CE7) 
 • Bezpieczeństwo środowiskowe, techniczne i związane z działalnością człowieka (moduł CE8) 
 • Elementy zarządzania cyberbezpieczeństwem (moduł CE9) 
 • Informatyka śledcza (moduł CE10) 

Osoba przystępująca do walidacji jest zobowiązana do rejestracji w systemie egzaminacyjnym, wniesienia wymaganej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem*, udokumentowania posiadania kwalifikacji pełnej z 6 poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz 3-letniego doświadczenia zawodowego w obszarze cyberbezpieczeństwa w ciągu ostatnich 6 lat, a także przedstawienia dokumentów poświadczających nabycie odpowiedniej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotowej kwalifikacji. 

Dokument potwierdzający nadanie kwalifikacji 

W przypadku potwierdzenia osiągnięcia wybranych modułów Kandydat otrzyma zaświadczenie z informacją, które efekty uczenia się zostały przez niego uzyskane. W momencie zaliczenia ostatniego z efektów uczenia się Kandydat otrzyma certyfikat, który jest ważny 5 lat.  Przedłużenie ważności certyfikatu następuje na podstawie przedłożenia dokumentów potwierdzających: 

 • zatrudnienie przez minimum 3 lata w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających przedłużenie certyfikatu w charakterze osoby odpowiedzialnej za realizację zadań tożsamych z uzyskaną kwalifikacją; 
 • ustawiczne podnoszenie kompetencji poprzez np. udział w warsztatach, konferencjach, szkoleniach o tematyce tożsamej z uzyskaną kwalifikacją w wymiarze minimum 200 godzin w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających przedłużenie certyfikatu. 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Do weryfikacji efektów uczenia się stosuje się metodę analizy dowodów i deklaracji opcjonalnie uzupełnioną wywiadem swobodnym.

Kwestie organizacyjne

*Koszt certyfikacji i walidacji

Z uwagi na trwające uzgodnienia z KPRM i MEiN koszt przeprowadzenia walidacji zostanie opublikowany niezwłocznie po ich zakończeniu.  Studenci, w tym studiów podyplomowych, którzy wybrali analizę dowodów i deklaracji opcjonalnie uzupełnioną wywiadem swobodnym jako metodę weryfikacji efektów uczenia się otrzymują ulgę.  Koszt otrzymania zaświadczenia z informacją, które efekty uczenia się zostały osiągnięte przez Kandydata lub koszt otrzymania certyfikatu jest wliczony w cenę walidacji.  4. Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy (CUK-pp) W sierpniu 2018 r. decyzją Ministra Cyfryzacji, działającego na podstawie Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r., do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) włączono kwalifikację  rynkową Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy (CUK-pp). Przypisano ją do drugiego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji. Więcej informacji pod adresem: https://ecdl.pl/certyfikaty/cuk-pp/

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – menedżer

Rodzaj kwalifikacji

Kwalifikacja rynkowa „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – menedżer” jest kwalifikacją cząstkową na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji włączoną do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

Podstawy prawne

 • Podstawa prawna włączenia kwalifikacji do ZSK 

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – menedżer” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 17 lutego 2021 r., poz. 189) wydane na podstawie Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  Link do obwieszczenia https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20210000189 

 • Podstawa prawna uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji otrzymane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne 

Decyzja administracyjna z dnia 6 kwietnia 2021 r. wydana przez Ministra Cyfryzacji na podstawie Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz w związku z publikacją Obwieszczenia Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – menedżer” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Adresaci kwalifikacji

Uzyskaniem kwalifikacji mogą być zainteresowani: 

 • osoby posiadające wiedzę, umiejętności i kompetencje wskazane w efektach uczenia się, chcące formalnie je potwierdzić; 
 • kierownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni w organizacjach za ochronę informacji i cyberbezpieczeństwo oraz kształtowanie polityki bezpieczeństwa; 
 • menedżerowie IT z doświadczeniem w zarządzaniu zespołem i doświadczeniem w obszarze technologicznym; 
 • osoby posiadające kwalifikację Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – specjalista lub Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – ekspert. 

Osoby posiadające kwalifikację mogą podjąć zatrudnienie m.in.: 

 • w naczelnych, centralnych i terenowych organach administracji państwowej (w tym jednostkach samorządu terytorialnego); 
 • u operatorów usług kluczowych (UOK); 
 • w służbach mundurowych i specjalnych; 
 • w przedsiębiorstwach i organizacjach, w których konieczne jest utrzymywanie właściwego poziomu bezpieczeństwa informacji, przetwarzanej za pomocą systemów teleinformatycznych. 

Kwalifikacja w szczególności może być wykorzystana w zespołach reagowania na incydenty komputerowe CERT/CSIRT (ang. Computer Emergency Response Team/Computer Security Incident Response Team) oraz operacyjnych centrach bezpieczeństwa SOC (ang. Security Operations Center) – utworzenie SOC to obowiązek ustawowy dla UOK. 

Efekty uczenia się

Kwalifikacja rynkowa „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – menedżer” jest przyznawany osobie, która potwierdzi osiągnięcie wszystkich 8 efektów uczenia się: 

 • Posługiwanie się wiedzą z obszaru cyberbezpieczeństwa (moduł CM1) 
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem (moduł CM2) 
 • Zarządzanie ryzykiem (moduł CM3) 
 • Bezpieczeństwo IT i zarządzanie ciągłością działania (moduł CM4) 
 • Zarządzanie incydentami (moduł CM5) 
 • Audyt bezpieczeństwa w obszarze cyberbezpieczeństwa (moduł CM6) 
 • Bezpieczeństwo fizyczne i bezpieczeństwo zasobów ludzkich w obszarze cyberbezpieczeństwa (moduł CM7) 
 • Informatyka śledcza (moduł CM8). 

Osoba przystępująca do walidacji jest zobowiązana do rejestracji w systemie egzaminacyjnym, wniesienia wymaganej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem*, udokumentowania posiadania kwalifikacji pełnej z 6 poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz 3-letniego doświadczenia zawodowego w obszarze cyberbezpieczeństwa w ciągu ostatnich 6 lat, a także przedstawienia dokumentów poświadczających nabycie odpowiedniej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotowej kwalifikacji. 

Dokument potwierdzający nadanie kwalifikacji 

W przypadku potwierdzenia osiągnięcia wybranych modułów Kandydat otrzyma zaświadczenie z informacją, które efekty uczenia się zostały przez niego uzyskane. W momencie zaliczenia ostatniego z efektów uczenia się Kandydat otrzyma certyfikat, który jest ważny 5 lat.  Przedłużenie ważności certyfikatu następuje na podstawie przedłożenia dokumentów potwierdzających: 

 • zatrudnienie przez minimum 3 lata w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających przedłużenie certyfikatu w charakterze osoby odpowiedzialnej za realizację zadań tożsamych z uzyskaną kwalifikacją; 
 • ustawiczne podnoszenie kompetencji poprzez m.in. udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach o tematyce tożsamej z uzyskaną kwalifikacją w wymiarze minimum 200 godzin w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających przedłużenie certyfikatu. 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

Do weryfikacji efektów uczenia się stosuje się metodę analizy dowodów i deklaracji opcjonalnie uzupełnioną wywiadem swobodnym.

Kwestie organizacyjne

*Koszt certyfikacji i walidacji

Z uwagi na trwające uzgodnienia z KPRM i MEiN koszt przeprowadzenia walidacji zostanie opublikowany niezwłocznie po ich zakończeniu.  Studenci, w tym studiów podyplomowych, którzy wybrali analizę dowodów i deklaracji opcjonalnie uzupełnioną wywiadem swobodnym jako metodę weryfikacji efektów uczenia się otrzymują ulgę.  Koszt otrzymania zaświadczenia z informacją, które efekty uczenia się zostały osiągnięte przez Kandydata lub koszt otrzymania certyfikatu jest wliczony w cenę walidacji. 

Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy (CUK-pp)

W sierpniu 2018 r. decyzją Ministra Cyfryzacji, działającego na podstawie Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r., do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) włączono kwalifikację  rynkową Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy (CUK-pp). Przypisano ją do drugiego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji. Więcej informacji pod adresem: https://ecdl.pl/certyfikaty/cuk-pp/