Kalendarium PTI

Kalendarium zostało podzielone na dwa okresy:

1980-2005

1980-1985
1986-1990
1991-1995
1996-2000
2001-2005

1980

grudzień 1980
 • Zebrał się Komitet Założycielski inicjując powstanie Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
  Informatyka nr 1, 1981: W dniu 18 grudnia 1980 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się zebranie nieformalnej grupy informatyków, której celem jest zainicjowanie działań zmierzających do zorganizowania stowarzyszenia informatyków polskich. Zaproszone osoby reprezentowały różne ośrodki związane z informatyką – uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, ośrodki obliczeniowe i przemysł. Przedstawiono propozycje najważniejszych postanowień statutu Stowarzyszenia, powołano 22-osobowy Komitet Założycielski z prof. W. M. Turskim jako przewodniczącym, dyskutowano założenia i kształt powstającego Stowarzyszenia.

1981

marzec 1981
 • Działają już sekcje i komisje PTI. Animatorami poszczególnych jednostek są:
  • Sekcja Bazy Danych — kol. Wł. Mardal
  • Sekcja EMC IBM — kol. L. Janczewski
  • Sekcja SM — kol. J. Matusiak
  • Sekcja Sieci Komputerowej — kol. J. Deminet
  • Sekcja Sprzętu Mikroprocesorowego — kol. B. Głowacki
  • Sekcja Grafiki Komputerowej — kol. Z. Kulpa
  • Komisja Stopni Specjalizacyjnych — kol. J. Bańkowski
  • Komisja Biblioteczna — kol. J. Szminda
  • Komisja Wydawnicza — kol. M. Stolarski
  • Komisja Szkoleń — kol. A. Mazurkiewicz
 • Biuletyn PTI: Zarząd Główny wystosował listy do Min. Baki i Szalajdy dotyczące współdziałania PTI z Biurem ds. Wdrożenia Reformy Gospodarczej oraz Ministerstwem Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego. W ich wyniku w dniu 22 października br. delegacja PTI, z prezesem kol. W. Turskim odbyła rozmowę z wiceministrem Kuczyńskim, na którym ustalono, że problemy rozwoju informatyki zostaną uwzględnione w planach reformy w Ministerstwie Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego. Ponadto przygotowywany jest list do Prezesa Narodowego Banku Polskiego z sugestiami dotyczącymi możliwości współpracy.
23 maja 1981
 • Na zjeździe odbytym 23 maja 1981 r. zostało założone Polskie Towarzystwo Informatyczne. Pierwszym prezesem PTI został kol. Władysław M. Turski, sekretarzem generalnym kol. Andrzej Wiśniewski. W skład Zarządu Głównego weszli: Jacek Bańkowski, Andrzej Blikle, Czesław Daniłowicz, Ryszard Dąbrówka, Janusz Gwiazda, Marek Hołyński, Lech Janczewski, Stanisław Jaskólski, Jacek Karpiński, Zbigniew Kierzkowski, Marek Maniecki, Włodzimierz Mardal, Andrzej Musielak, Janisław Muszyński, Jan Popiel, Maciej Stolarski, Bolesław Szymański, Stanisław Waligórski, Jan Zabrodzki.

1982

maj 1982
 • Z inicjatywy kol. Stanisława Jaskólskiego istniejący od maja 1968 r. „Klub Użytkowników Systemów Komputerowych ICL w Polsce” został afiliowany przy PTI jako „Sekcja Użytkowników Komputerów ICL”. Do Sekcji należało też wielu użytkowników komputerów ODRA serii 1300. Po roku 1989 działalność Klubu zanikła, ze względu na wycofywanie z eksploatacji zarówno komputerów ICL 1900 (i innych tej firmy), jak też i ODRA 1300.
październik 1982
 • Prezes PTI pisze w Biuletynie: Przekonani, że pełnoprawnym członkiem wspólnoty cywilizacyjnej nie może być kraj niezdolny do autonomicznego gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji, zabiegamy o upowszechnienie zrozumienia konieczności objęcia państwowym mecenatem zastosowań informatyki. Staramy się odwrócić nieszczęsny wzorzec rozumowania, który zastosowania traktuje jako efekt uboczny produkcji sprzętu. Zabiegamy o to, aby grosz publiczny przeznaczony na podtrzymanie i rozwój informatyki w Polsce, zanim trafi do producenta sprzętu musiał przejść przez ręce użytkownika, bo chociaż nie jest to jeszcze gwarancją społecznej skuteczności, na pewno stanowi jej warunek niezbędny.

1983

luty 1983
 • Ze sprawozdania przedstawiciela PTI kol. Jerzego Kisielnickiego z działalności w Komisji do spraw Reformy Gospodarczej: W chwili obecnej Polska jest najbardziej zacofanym krajem RWPG pod względem zarówno nasycenia środkami informatyki, jak i tempa podejmowania nowych przedsięwzięć informatycznych. Regres liczby nowych instalacji nie wystąpił nigdzie poza Polską. Może on doprowadzić w najbliższym czasie do zmniejszenia zainstalowanego parku komputerowego, gdyż bieżące dostawy nie wystarczą nawet na prostą jego reprodukcję.
wrzesień 1983
 • Biuletyn PTI: Dnia 7 września odbyło się spotkanie przedstawicieli PTI z wiceministrem Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, profesorem K. Badźmirowskim, któremu towarzyszyli dyrektorzy Michał Buchner, A. Musielak, H. Piłko, J. Sławiński i doc. K. Urbaniec. Ze strony PTI uczestniczyli kol. W. M. Turski, J. Bańkowski, J. Gwiazda, A. Wiśniewski i A. Mazurkiewicz. Delegacja PTI przedstawiła cele i dotychczasowy przebieg pracy towarzystwa oraz wyraziła stanowisko PTI wobec aktualnej sytuacji informatyki w Polsce. Poruszono również kilka spraw szczegółowych, m. in. sprawę zakazu sprowadzania do Polski (bez specjalnego zezwolenia Głównego Urzędu Ceł) urządzeń przetwarzania danych, ograniczenia rekrutacji na studia informatyczne, inicjatywę powołania międzykomitetowego zespołu PAN do spraw mikroprocesorów, eksport oprogramowania. Przedstawiciele przemysłu zreferowali aktualny stan produkcji urządzeń informatyki i najbliższe zamierzenia w tej dziedzinie. Obie strony uznały spotkanie za pożyteczne i postanowiły kontynuować wymianę poglądów w przyszłości.

1984

styczeń 1984
 • Komisja Zarządu Głównego do spraw stopni specjalizacyjnych pod przewodnictwem wiceprezesa PTI, kol. Jacka Bańkowskiego, przygotowała kolejną wersję projektu regulaminu nadawania przez PTI stopni specjalizacyjnych z informatyki.
 • Przyjęto przedłożony przez kol. Z. Mazura projekt regulaminu ogólnopolskiego konkursu PTI na najlepsze prace dyplomowe z dziedziny informatyki, organizowanego przez koło PTI we Wrocławiu.
 • Seminaria organizowane przez koło PTI we Wrocławiu (styczeń-maj):
  • Jan Węglarz — Badania operacyjne w informatyce
  • Zdzisław Pawlak — Pewne problemy sztucznej inteligencji
  • Jarosław Deminet — Systemy wielomaszynowe oparte na mini– i mikrokomputerach
  • Andrzej Grzywak — Zastosowania nowych generacji komputerów
  • Romuald Marczyński — Współczesne tendencje architektury komputerów
 • działają sekcje:
  • Sekcja języka Ada Organizator: Janusz Zalewski
  • Sekcja baz danych Organizator: Włodzimierz Mardal
  • Sekcja modelowania i oceny działania systemów komputerowych Przewodniczący: Jan Węglarz
  • Sekcja formalnych metod inżynierii oprogramowania Przewodniczący: Andrzej Blikle
  • Sekcja języków informacyjno–logicznych Zarząd sekcji: Roman Matuszewski, Piotr Rudnicki, Andrzej Trybulec
  • Sekcja użytkowników minikomputerów SM Organizator: Piotr Kuźnicki
  • Sekcja systemów mikrokomputerowych Przewodniczący: Wojciech Cellary
  • Sekcja PTI — klub użytkowników systemów komputerowych ICL Przewodniczący: Stanisław Jaskólski
 • Towarzystwo liczy 365 członków – 326 zwyczajnych i 39 wspierających
maj 1984
 • W dniu 12 maja 1984 odbył się w Warszawie I Walny Zjazd PTI. W Zjeździe uczestniczyło 192 członków zwyczajnych Towarzystwa.Nowe władze PTI: Prezes: Władysław M. Turski. Zarząd Główny: Jacek Bańkowski, Andrzej Blikle, Wojciech Cellary, Jacek Irlik, Bartłomiej Głowacki, Stanisław Jaskólski, Stanisław Lepetow, Marek Maniecki, Jerzy Marszałek, Zygmunt Mazur, Mieczysław Muraszkiewicz, Andrzej Musielak, Jerzy Nowak, Stanisława Ossowska, Tadeusz Syryjczyk, Stanisław Waligórski, Jan Węglarz, Jan Zabrodzki, Janusz Zalewski. Sekretarz generalny: Andrzej Wiśniewski.
  Uchwała I Walnego Zjazdu PTI w sprawie rozwoju informatyki w Polsce:
  Głównym warunkiem pomyślnego rozwoju informatyki w Polsce jest racjonalny stosunek władz do informatyki i jej zastosowań we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego. Twierdzimy, że w dotychczasowym stosunku władz państwowych i lokalnych, gospodarczych i administracyjnych do informatyki i jej zastosowań dominują niekonsekwencja lub brak zrozumienia tego, czego można po informatyce się spodziewać i czego można żądać. Prawidłowe zastosowania informatyki są na tyle ważne dla rozwoju gospodarczego państwa i rozwoju społecznego jego obywateli, a zaniedbania w tej dziedzinie tak mocno zagrażają utrzymaniu Polski w gronie państw rozwiniętych, że informatyka powinna znaleźć się pod szczególną opieką państwa. (…) Należy rozwijać kształcenie informatyków na wyższych uczelniach oraz zwiększać nasycenie technikami informatycznymi wszystkich programów dydaktycznych szkolnictwa wyższego. Całe szkolnictwo wyższe powinno być wyposażone w nowoczesne urządzenia informatyczne, i to wyprzedzająco w stosunku do innych obszarów życia gospodarczego i społecznego, gdyż tylko tu pozwoli złagodzić ciągły deficyt odpowiednio przygotowanych kadr informatyków. (…) Należy dążyć do stopniowego wprowadzania informatyki do szkół średnich, stwarzając im możliwość korzystania ze środków informatyki (sprzętu i oprogramowania) w całym procesie nauczania.
 • W celu stymulacji szybszego rozwoju zastosowań informatyki w różnych dziedzinach gospodarki narodowej Polskie Towarzystwo Informatyczne postanawia zorganizować ogólnopolski konkurs na najlepsze prace na ten temat. Dla uczczenia pamięci Jerzego Trybulskiego – wybitnego organizatora zastosowań informatyki w naszym kraju i jednego z założycieli Polskiego Towarzystwa Informatycznego – postanawia się nazwać ten konkurs Jego imieniem.* Jerzy Trybulski — przewodniczący Komisji Rejestracyjnej PTI — zmarł po nagłej i krótkiej chorobie w dniu 23 kwietnia 1981 roku, na miesiąc przed Zjazdem Założycielskim naszego Towarzystwa.
sierpień 1984
 • Stanowisko Zarządu Głównego PTI w sprawie założeń polityki państwa w zakresie informatyki: Formułując zasady polityki państwa wobec informatyki, należy pamiętać o podstawowej przyczynie niepowodzeń wszystkich dotychczasowych planów i programów rządowych w tej materii. Przyczyną tą zawsze było przedwczesne rozpisanie planu na wiele szczegółowych zadań dla różnych resortów, instytucji i organizacji — planu, który nie wynikał z uprzednio przyjętych celów nadrzędnych. Fragmentaryczne zadania cząstkowe stawały się przeto częściami innych planów, przedmiotem przetargów i uzgodnień w kontekście partykularnych interesów tych jednostek, które owe zadania cząstkowe miały realizować. Jeśli nawet program “informatyki” miał początkowo jakąś myśl przewodnią, rozpływała się ona nieuchronnie w powodzi niespójnych korekt i modyfikacji zadań cząstkowych. Nie było więc nie tylko optymalnego, lecz wręcz żadnego całościowego sterowania rozwojem informatyki; było natomiast mnóstwo działań przynoszących te czy inne zyski poszczególnym realizatorom. Pod hasłem „rozwój polskiej informatyki” kwitły partykularyzmy resortowe i branżowe; brak konkretnych celów integrujących prowadził, silą rzeczy, do chaosu i braku globalnego postępu. Kierunki rozwoju i wielkość bazy technicznej informatyki w kraju powinny być pochodną planów w zakresie zastosowań. Sprawą dużej wagi jest budowa automatycznej, publicznej sieci transmisji danych.
październik 1984
 • W dniach 9–13 października br. odbyła się w Rydzynie Szkoła Jesienna, zorganizowana przez nasze Towarzystwo przy współudziale Zakładów Elektronicznych „Elwro”. Temat wiodący: „Współczesne kierunki rozwoju informatyki”.
listopad 1984
 • Prezes PTI W. M. Turski wystosował list do Głównego Urzędu Ceł z prośbą o zaniechanie stosowania praktyki wymagania specjalnych zezwoleń na przywóz do Polski komputerów osobistych i domowych. Z przyjemnością donosimy, że reakcja Prezesa Głównego Urzędu Ceł była szybka i jednoznacznie pozytywna. W liście z 15 listopada 1984 skierowanym do Prezesa PTI informuje on, że: Urzędy celne otrzymały dyspozycje udzielania „z urzędu”, tj. w trakcie odprawy celnej i bez wymagania wniosków zainteresowanych, pozwoleń na przywóz komputerów „osobistych” i komputerów „domowych”.
grudzień 1984
 • „Przegląd mikrokomputerów produkowanych obecnie w Polsce”: Niniejsze opracowanie przygotowano w Instytucie Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w związku z planowanym zakupem sprzętu mikrokomputerowego. Ze względu na zarówno krótki czas przeznaczony na zebranie informacji, jak i brak materiałów reklamowych od niektórych producentów, nie wymieniono na pewno wszystkich modeli. Sądzimy jednak, że w opracowaniu zostały uwzględnione najważniejsze produkty naszych firm mikrokomputerowych. W podanym zestawie znalazło się 11 mikrokomputerów ośmiobitowych. Mikrokomputery szesnastobitowe nie są jeszcze w Polsce produkowane, wymieniamy więc tylko istniejące ich prototypy. Dla mikrokomputerów, na których może działać system operacyjny CP/M, istnieje bardzo obszerna biblioteka zawierająca kilkaset programów, m. in. kompilatory i programy do przetwarzania tekstów, programy graficzne, programy obsługi baz danych. Zwiększa to znacznie przydatność tego sprzętu.

1985

luty 1985
 • Artykuł Prezesa w Biuletynie PTI: Podnoszą się oto głosy, że informatyka się przeżyła, że nie ma podstaw, by uznawać jej samodzielność, że to po prostu elektronika + matematyka + nauka o informacji + nauka o systemach + być może jeszcze jakieś drobiazgi. I co tam kto bezpiecznie sobie uprawiał, to teraz eksponuje jako ten najważniejszy, prawie jedyny godny rozwoju temat w całym interesie. Przypominają się lata siedemdziesiąte: wtedy, co prawda, hasło „informatyka” było modne, ale w praktyce dzielono je na składowe, składowe rozłączne, podporządkowane różnym resortom. Za całość — a przypomnijmy: całość to zastosowania, żywe, funkcjonujące, użyteczne, tj. przynoszące realny pożytek społeczeństwu zastosowania — nie odpowiadał nikt. I całości, informatyki użytecznej było bardzo mało, aczkolwiek poszczególne części się rozwijały — jedne lepiej, drugie gorzej. W przemysłowej branży komputerowej nawet mówić i pisać oficjalnie o informatyce nie było wolno, bo od zastosowań komputerów był inny resort!
 • Relacja z zebrania członków Koła PTI we Wrocławiu: Tematem tego spotkania były: dyskusja nad zagadnieniami związanymi z określeniem miejsca i roli informatyki w rozwoju kulturalnym i gospodarczym kraju, zakresu dyscypliny „informatyka””i uwarunkowań rozwoju informatyki, a także plan działalności koła w roku 1984/85. We wprowadzeniu do dyskusji kol. Jerzy Bromirski nakreślił obecną sytuację w informatyce, omówił przyczyny niepowodzeń dotychczasowych planów i programów rządowych dotyczących rozwoju polskiej informatyki oraz wskazał na istotne znaczenie kulturotwórcze informatyki. W krajach rozwiniętych korzystanie z komputerów jest na porządku dziennym; używają ich dorośli, młodzież i dzieci. Rozwija się nauczanie informatyki. U nas należy tę sprawę postawić tak, aby rozprzestrzeniła się jak najdalej, doprowadzając do rewolucji informatycznej.
 • Powstają nowe Koła PTI:
  • Koło PTI nr 1 w Warszawie. Na zebraniu założycielskim 4 października 1984, w którym uczestniczyło 12 członków PTI — pracowników Zarządu Mechanizacji i Automatyzacji Opracowań Statystycznych GUS, Ośrodka Elektronicznego GUS, Ośrodka Badawczo–Rozwojowego — SPIS i Zakładu Informatyki Naukowo–Badawczego Centrum Półprzewodników — wybrano Zarząd koła w składzie: kol. Mieczysław Mączyński (przewodniczący), kol. Ilona Przewłocka (sekretarz) i kol. Urszula Ścibior (skarbnik).
  • Koło PTI w Opolu. Na zebraniu założycielskim 6 listopada 1984, w którym uczestniczyło 10 członków PTI reprezentujących różne informatyczne ośrodki usługowe, wybrano Zarząd koła w składzie: kol. Henryk Franecki (przewodniczący), kol. Krystyna Lorenc (sekretarz) i kol. Wiesław Czajkowski.
  •  Koło PTI w Gdańsku. Na zebraniu założycielskim 9 listopada 1984, w którym uczestniczyło 10 członków PTI z Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Morskiej Obsługi Radiowej Statków w Gdyni, ETOB–u w Gdańsku, ZETO w Gdyni i in., wybrano Zarząd koła w składzie: kol. Stanisława Ossowska (przewodnicząca), kol. Mieczysław Myszor (sekretarz) i kol. Stanisław Wrycza.
kwiecień 1985
 • Realizując zalecenia Zjazdu Zarząd Główny zainicjował szeroką dyskusję nad kodeksem etycznym informatyka.
czerwiec 1985
 • Biuletyn PTI cytuje: …Przyszło nam żyć w czasach trudnych, ale tym samym wielkich. Jest to więc zarazem szczególna szansa waszego pokolenia. Moje roczniki z bronią w ręku walczyły o to, aby w polskich miastach można było układać polskie cegły. Wasi ojcowie z tych cegieł budowali domy — a są na tej sali i tacy, którzy lata odbudowy pamiętają dobrze z własnego doświadczenia. Wam, młodym przypadnie w udziale instalowanie w tych domach polskich komputerów… (Wojciech Jaruzelski na VIII Zjeździe ZHP 31 marca 1985)
 • Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego PTI w sprawie wprowadzania elementów informatyki do szkolnictwa średniego i podstawowego: Przed przystąpieniem do działań praktycznych należy określić cele dydaktyczno–wychowawcze wprowadzenia elementów informatyki do szkolnictwa średniego i podstawowego. Nie wydaje się, aby celem takim mogło być np. nauczenie programowania, zwłaszcza w prymitywnym języku, ani nauczenie jakiejkolwiek „wewnątrzinformatycznej” umiejętności. Może natomiast nim być ukazanie przydatności stosowania środków i metod informatyki w pracy umysłowej człowieka. Dlatego niepomiernie ważniejsze jest doprowadzenie do praktycznego stosowania elementów informatyki w nauczaniu tradycyjnych przedmiotów szkolnych niż podjęcie nauczania przedmiotu “informatyka”. W żadnym kraju, łącznie ze znacznie bardziej rozwiniętymi gospodarczo niż Polska, nie naucza się takiego przedmiotu w szkołach średnich ani podstawowych (poza niektórymi szkołami technicznymi).
 • Zarząd Główny podjął uchwałę o powołaniu Oddziału PTI we Wrocławiu – pierwszego terytorialnego oddziału PTI, obejmującego województwa: wrocławskie, opolskie, wałbrzyskie, jeleniogórskie i legnickie. Prezesem oddziału został kol. Zygmunt Mazur.
wrzesień 1985
 • ZG ogłosił Ogólnopolski konkurs im. Jerzego Trybulskiego na najlepsze wdrożone prace z dziedziny zastosowań informatyki w gospodarce narodowej. Organizatorem konkursu jest Oddział PTI we Wrocławiu.
 • Dolnośląski Oddział PTI wspólnie z Ośrodkiem Organizacji i Informatyki Kombinatu PZL „Hydral” zorganizował w Przesiece seminarium szkoleniowe dla kadry kierowniczej kombinatu na temat wybranych kierunków rozwoju i zastosowań informatyki.
październik 1985
 • w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej odbyło się drugie spotkanie zespołu Polskiego Towarzystwa Informatycznego do spraw stosowania języka polskiego w programowaniu początkowym. Wzięło w nim udział 29 osób z różnych ośrodków Polski. Spotkanie rozpoczęło się od pokazu spolszczonych wersji języków programowania Basic i Logo, które przygotowali kol. Tadeusz Wilczek i Andrzej Bączyński. Prof. Władysław M. Turski w wystąpieniu pt. „Dlaczego polszczyzna jest ważna?” przedstawił własne poglądy na ten temat podkreślając, iż jesteśmy narodem, który przez wiele lat jedyne co miał ze swej narodowości, to język, musimy więc o tym pamiętać.
listopad 1985
 • w dniach 3–9 listopada 1985 odbyła się Druga Jesienna Szkoła PTI w Mrągowie. W programie: Systemy operacyjne dla mikrokomputerów — doc. dr hab. Jan Madey (Uniwersytet Warszawski), Umowy w zakresie informatyki — dr Jacek Irlik (Uniwersytet Śląski), Złożoność obliczeniowa problemów analizy i projektowania systemów komputerowych — doc. dr hab. Jacek Błażewicz (Politechnika Poznańska), Rozproszone bazy danych — doc. dr hab. Wojciech Cellary (Politechnika Poznańska), Maszyny i algorytmy współbieżne — doc. dr hab. Maciej Sysło (Uniwersytet Wrocławski), Software engineering aspects of VDM — prof. Dines Børner (Technical University of Denmark), Cm* — przykład komputera wieloprocesorowego o strukturze, hierarchicznej — mgr Jarosław Deminet (Uniwersytet Warszawski).
 • PTI publikuje program „Elementów informatyki” — uzupełniającego przedmiotu nauczania w liceach ogólnokształcących (o profilu podstawowym i matematyczno-fizycznym), opracowany przez PTI na zlecenie Instytutu Programów Szkolnych. Autorami programu są: Stanisław Waligórski, Jan Dunin-Borkowski, Danuta Majewska, Władysław Majewski, Zbigniew Odrowąż-Sypniewski, Maria Tomaszewska, Andrzej Walat, Wacław Wierzbicki, Andrzej Wiśniewski. W lipcu br. program ten został przyjęty przez Komisję Odbioru Instytutu Programów Szkolnych i zatwierdzony przez Ministra Oświaty i Wychowania do realizacji w szkołach.
 • Koło PTI we Wrocławiu powołało międzyszkolny klub mikrokomputerowy dla młodzieży szkół średnich i podstawowych. Podstawowym celem klubu jest zapoznanie młodzieży z informatyką i upowszechnienie mikrokomputera jako pomocy dydaktycznej do nauczania innych przedmiotów. Członkami klubu są przede wszystkim uczniowie „hobbyści” z III i X Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu oraz ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Świdnicy
grudzień 1985
 • W celu popierania rozwoju informatyki w Polsce Zarząd Główny postanowił ustanowić stypendia i nagrody PTI. Będą one przyznawane przez Zarząd Główny na wniosek Komisji Stypendiów i Nagród, powołanej w następującym składzie: kol. K. Urbaniec (przewodniczący), S. Lepetow, S: Ossowska i J. Węglarz.
 • Zarząd Główny poparł ideę utworzenia Fundacji Edukacji Komputerowej, potwierdził gotowość przystąpienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego do fundacji jako członka założyciela.
 • powstały 2 nowe koła PTI: w Stalowej Woli i Koło PTI nr 3 w Warszawie
 • we Wrocławiu odbyło się I Walne Zgromadzenie Delegatów Dolnośląskiego Oddziału PTI.
 • Zakończył się II Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki, zorganizowany przez Dolnośląski Oddział PTI.

1986

luty 1986
 • Powołano nowe koła PTI: Koło PTI Regionu Łódzkiego oraz Koło PTI nr 4 w Warszawie.
 • Utworzone nowe sekcje PTI: Sekcja grafiki komputerowej oraz Sekcja zastosowań mikrokomputerów w początkowym nauczaniu dzieci niepełnosprawnych.
 • W gmachu Miejskiej Rady Narodowej we Wrocławiu odbyło się uroczyste podpisanie podstawowego dokumentu tworzącego Fundację Edukacji Komputerowej. Pierwszych 33 fundatorów złożyło podpisy pod aktem notarialnym. W imieniu PTI podpisy złożyli: sekretarz generalny PTI kol. Andrzej Wiśniewski i prezes Dolnośląskiego Oddziału PTI kol. Zygmunt Mazur.
kwiecień 1986
 • Zarząd Główny powołał Komisję PTI do spraw nadawania stopni specjalizacyjnych z informatyki, ustanawiając jej przewodniczącym prof. dra hab. Jacka Bańkowskiego.
 • Na wniosek Koła PTI w Gdańsku Zarząd Główny zaakceptował projekt utworzenia centralnej biblioteki PTI i zatwierdził preliminarz środków finansowych potrzebnych na jej uruchomienie. Postanowiono powołać do życia Komisję Biblioteczną, której animatorem został kol. Stanisław Wrycza z Koła PTI w Gdańsku.
 • Zarząd Główny powołał do życia sekcję PTI — Klub użytkowników komputerów Riad
 • list od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Oświaty i Wychowania: …uprzejmie informuję, że resort oświaty i wychowania z wdzięcznością przyjmuje inicjatywę Polskiego Towarzystwa Informatycznego i serdecznie dziękuje za przekazany szkołom sprzęt informatyczny. Ministerstwo Oświaty i Wychowania bardzo sobie ceni dotychczasową współpracę z Polskim Towarzystwem Informatycznym. Efektem tej współpracy jest program nauczania przedmiotu “elementy informatyki” oraz “program powszechnej edukacji informatycznej”. Podobnie jak Obywatel Sekretarz wyrażam nadzieję, że problemy związane z edukacją informatyczną będziemy jak dotychczas rozwiązywać w ścisłej współpracy i z pożytkiem dla młodego pokolenia.
czerwiec 1986
 • Dolnośląski Oddział PTI powołał Koło PTI w Lubinie.
wrzesień 1986
 • Zarząd Główny powołał do życia Małopolski Oddział PTI z siedzibą w Krakowie z terenem działania obejmującym województwa: kieleckie, krakowskie, krośnieńskie, nowosądeckie, przemyskie, rzeszowskie i tarnowskie.
 • Na wniosek koła PTI w Krakowie powołano animatora nowej sekcji PTI — metodyki i dokumentacji projektów i programów. Został nim kol. Włodzimierz Migas.
 • we Wrocławiu powstały dwa nowe koła Polskie Towarzystwo Informatyczne.
listopad 1986
 • Odbyła się w Mrągowie trzecia Jesienna Szkoła PTI „Współczesne kierunki rozwoju informatyki”. Wzięło w niej udział ok. 180 uczestników.
 • Odbyło się Walne Zebranie Założycielskie Małopolskiego Oddziału PTI. Prezesem został Tadeusz Syryjczyk.
grudzień 1986
 • PTI liczy ogółem 1301 członków zwyczajnych i 177 członków wspierających.
 • Zakończył się III Ogólnopolski Konkurs Polskiego Towarzystwa Informatycznego na najlepsze prace magisterskie z informatyki, zorganizowany przez Dolnośląski Oddział PTI.

1987

styczeń 1987
 • Z noworocznego listu prezesa PTI do członków: Musimy więc dążyć do zdobycia, utrwalania i zwiększania autorytetu Towarzystwa. Tylko Towarzystwo mające rzeczywisty i uznawany autorytet może być gwarantem honorowania interesów obydwu stron kontraktu klient–informatyk. To proste — tak proste, że chyba zbyt często zapominamy o tym, iż na rzeczywisty autorytet Towarzystwa muszą zapracować jego członkowie. Naturalnie, przede wszystkim swoją nienaganną postawą zawodową, rzetelnym, skrupulatnym i sumiennym wywiązywaniem się z profesjonalnych zobowiązań. Stałym przestrzeganiem zasady, że profesjonalista dba o swój interes dbając o dobro klienta.
kwiecień 1987
 • Powołano Koło PTI w Lublinie oraz Koło PTI w Radomiu.
 • Ogłoszono IV Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki.
maj 1987
 • W Warszawie odbył się II Walny Zjazd Delegatów PTI z udziałem 117 delegatów. Prezesem Towarzystwa został wybrany Andrzej J. Blikle.Wiceprezesi: Wojciech Cellary, Marek Maniecki, Jerzy Nowak. Zarząd Główny: Jacek Bańkowski, Wojciech Cellary, Paweł Gizbert-Studnicki, Zbigniew Huzar, Jacek Irlik, Wacław Iszkowski, Stanisław Jaskólski, Krystyna Jerzykiewicz, Marek Maniecki, Zygmunt Mazur, Antoni Mazurkiewicz, Jerzy Nowak, Barbara Osuchowska, Tadeusz Syryjczyk, Władysław Turski, Stanisław Waligórski, Henryk Woźniakowski, Jan Zabrodzki, Janusz Zalewski. Z uchwały zjazdowej: Nie przesądzając kształtu i treści polityki państwa wobec informatyki, zwracamy uwagę na następujące elementy, które naszym zdaniem powinna ona uwzględniać: (1) Poważny rozwój jakościowy kształcenia informatycznego, poczynając od tych uczelni, które dają gwarancję w miarę szybkiego skutkowania inwestycji sprzętowych, lokalowych i kadrowych. Poprawę jakości warunków kształcenia w czołowych placówkach naukowych uważamy za potrzebę pilniejszą niż upowszechnianie kształcenia. (2) Stworzenie układu parametrów ekonomicznych stymulujących zainteresowanie krajowego przemysłu komputerowego zastosowaniami informatyki. (3) Utrzymanie wieloźródłowości rynku mikrokomputerowego jako zdrowego mechanizmu stymulującego konkurencję, a przez to poprawę warunków, na jakich kupuje się ten sprzęt. (4) Wprowadzenie postanowień prawno–ekonomicznych przeciwdziałających piractwu w dziedzinie oprogramowania i stymulujących rozwój przemysłu programistycznego. (5) Uznanie indywidualnej działalności usługowej w dziedzinie informatyki za działalność twórczą. (6) Nadanie zawodowi informatyka należnej mu rangi społecznej.
 • w Szczyrku odbyła się konferencja Klubu użytkowników systemów komputerowych ICL poświęcona zastosowaniu informatyki w górnictwie węglowym.
czerwiec 1987
 • Zarząd Główny powołał Górnośląski Oddział PTI z siedzibą w Katowicach i terenem działania obejmującym województwa: bielsko–bialskie, częstochowskie i katowickie. Prezesem został Jerzy S. Nowak.
 • Powołano Koło PTI w Sandomierzu.
grudzień 1987
 • W Mrągowie odbyła się IV Jesienna Szkoła PTI „Współczesne kierunki rozwoju informatyki”.

1988

styczeń 1988
 • Ogłoszono wyniki IV Ogólnopolskiego konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki.
 • Biuletyn PTI odnotował ogłoszenie w Życiu Warszawy: Resortowy Ośrodek Informatyki, Warszawa, ul. Krzywickiego 9 zatrudni w niepełnym wymiarze czasu pracy 2 emerytki do prowadzenia kasy oraz obliczania wynagrodzeń pracowników umysłowych.
kwiecień 1988
 • ZG powołał Komisję do spraw prawnych uwarunkowań produkcji oprogramowania w następującym składzie: kol. kol. Paweł Gizbert–Studnicki, Jacek Irlik (przewodniczący), Wacław Iszkowski, Władysław M. Turski oraz Andrzej Wiśniewski.
maj 1988
 • w Świnoujściu odbyła się pierwsza szkoła PTI na temat projektowania systemów informatycznych. Organizatorem szkoły były Koło PTI w Szczecinie i Sekcja informatyki w zarządzaniu.
czerwiec 1988
 • PTI ma 1164 członków zrzeszonych w 3 oddziałach i 13 kołach.
wrzesień 1988
 • Odbył się Rajd Informatyków „Wetlina’88”, zorganizowany przez Koło PTI w Rzeszowie oraz „Zeto” Rzeszów
październik 1988
 • Polskie Towarzystwo Informatyczne przy współudziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich zorganizowało konferencję naukową poświęcona 40-leciu informatyki w Polsce (za początek uznano powstanie w grudniu 1948 roku Grupy Aparatów Matematycznych w Instytucie Matematycznym).
grudzień 1988
 • Rozstrzygnięto V Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki.
 • Odbyła się w Mrągowie V Jesienna Szkoła PTI „Współczesne kierunki rozwoju informatyki”, w której wzięło udział ok. 200 uczestników.
 • odbyła się w Łodzi V Szkoła „Mikrokomputery szesnasto– i trzydziestodwubitowe”, zorganizowana przez Sekcję Systemów Mikrokomputerowych PTI we współpracy z Centrum Szkolenia Informatycznego ZETO Łódź.

1989

styczeń 1989
 • Z noworocznego listu Prezesa do członków: …najspokojniej kwitnie i instytucjonalizuje się piractwo na rynku programów komputerowych. Widziałem dokument przygotowywany na zlecenie poważnej instytucji (do użytku wewnętrznego, rzecz jasna), w którym radzi się, jak bezpiecznie handlować kradzionym oprogramowaniem. Znam przypadek centrali handlu zagranicznego, która odmawia podjęcia się pośrednictwa przy zakupie specjalistycznego programu dla instytutu naukowego, argumentując, że byłoby to marnotrawienie mienia państwowego, gdyż w Polsce programy można mieć darmo. Główni księgowi nagminnie odmawiają zakupu oprogramowania z obawy, aby nie posądzono ich o niegospodarność. Bez obawy natomiast wydają dziesiątki tysięcy złotych na zakup pirackich kopii podręczników dla programów, mimo że kopiowanie książek do celów handlowych jest w Polsce poza wszelką wątpliwości ścigane prawem.
 • Ogłoszono II Ogólnopolski konkurs im. Jerzego Trybulskiego na najlepsze wdrożone prace z dziedziny zastosowań¤ informatyki w gospodarce narodowej.
luty 1989
 • Odbyły się we Wrocławiu trzecie warsztaty komputerowe dla młodzieży szkół średnich. Jak w latach ubiegłych, ich organizatorami byli: Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, Kuratorium Oświaty i Wychowania we Wrocławiu oraz Oddział Dolnośląski PTI.
kwiecień 1989
 • Ogłoszono „Stanowisko Polskiego Towarzystwa Informatycznego w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych”.
maj 1989
 • Górnośląski Oddział PTI zorganizował w Szczyrku konferencję „Współczesne obszary zastosowań informatyki”: Intencją organizatorów konferencji było przedstawienie uczestnikom obszarów zastosowań informatyki, których istnienie być może nawet sobie uświadamiają, ale których na ogół penetrować nie próbują. (…) Wykłady wygłoszone w trakcie konferencji zorganizowano w taki sposób, że kilku wykładowców, na ogół z różnych środowisk, omawiało problem z różnych punktów widzenia.
sierpień 1989
 • Powołano przy Zarządzie Głównym Komisję Zagraniczną. W skład komisji weszli: przewodniczący — Paweł Gizbert–Studnicki, Piotr Fuglewicz, Stanisław Jaskólski, Zbigniew Styczyński i Jan Zabrodzki.
wrzesień 1989
 • British Computer Society (BCS) — Brytyjskie Towarzystwo Komputerowe – powołało kol. Władysława M. Turskiego na swego członka honorowego (distinguished fellow).
 • Ukazał się pierwszy numer „Nowości” Centralnej Biblioteki PTI.
październik 1989
 • Ogłoszono Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego PTI „Informatyka w gospodarce narodowej”.
listopad 1989
 • Odbyła się w Mrągowie VI Jesienna Szkoła PTI „Współczesne kierunki rozwoju informatyki”.

1990

styczeń 1990
 • Ogłoszenie wyników VI Ogólnopolskiego konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki, zorganizowanego przez Dolnośląski Oddział PTI.
luty 1990
 • Przedstawiciele PTI, w tym Prezes A. Blikle, przeprowadzili rozmowy z władzami resortowymi. Rozmowy te dotyczyły m. in. odpowiednich warunków prawnych i ekonomicznych rozwoju przemysłu usług informatycznych w Polsce, zwłaszcza zaś ochrony prawnej programów komputerowych. Sprawa ochrony prawnej oprogramowania ma stać się — na wniosek PTI — przedmiotem obrad odpowiedniej komisji sejmowej. W rozmowach z ministrem Syryjczykiem i wiceministrem Boguckim prezes Blikle uzyskał poparcie tej inicjatywy PTI przez zarówno Ministerstwo Przemysłu, jak i Urząd do Spraw Postępu Naukowo–Technicznego i Wdrożeń.
 • Górnośląski Oddział PTI ogłasza zamiar wydawania biuletynu zawierającego informacje użyteczne dla informatyków: o planowanych konferencjach, sympozjach, wystawach i innych imprezach związanych z informatyką, cyklach wykładów, o poszukiwanych specjalistach, zrealizowanych projektach, możliwościach odstąpienia w całości lub w części efektów prac, o sprzęcie niepotrzebnym już jednym, a wręcz niezbędnym innym itp.
 • We Wrocławiu odbyły się IV Ogólnopolskie Warsztaty Komputerowe zorganizowane przez: Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej, Kuratorium Oświaty i Wychowania we Wrocławiu oraz Dolnośląski Oddział Polskie Towarzystwo Informatyczne.
kwiecień 1990
 • U podnóża Biskupiej Kopy odbyła się III Szkoła Systemy mikrokomputerowe w zarządzaniu gospodarką POKRZYWNA’90. Organizatorami byli Koło PTI w Opolu oraz Spółdzielnia Usług Informatycznych i Organizacyjnych Infopol, także w Opolu.
maj 1990
 • Oddział Górnośląski zorganizował II Wiosenną Beskidzką Szkołę „Obszary zastosowań informatyki”.
czerwiec 1990
 • 9 czerwca br. odbył się w Warszawie III Walny Zjazd PTI. W Zjeździe uczestniczyło 97 delegatów. Prezesem Towarzystwa został ponownie wybrany Andrzej J. Blikle, wiceprezesami: Paweł Gizbert-Studnicki, Jerzy Nowak i Władysław Turski. Zarząd Główny: Adam Borek, Wojciech Cellary, Juliusz Czarnowski, Piotr Fuglewicz, Paweł Gizbert-Studnicki, Zbigniew Huzar, Jacek Irlik, Wacław Iszkowski, Marek Maniecki, Zygmunt Mazur, Krzysztof Nałęcki, Jerzy Nowak, Barbara Osuchowska, Jacek Paśnik, Zdzisław Szyjewski, Władysław Turski, Marek Valenta, Stanisław Waligórski, Jan Zabrodzki.
 • Zjazd uchwalił dokument „Ocena stanu polskiej informatyki”.
 • W dniu 7 maja 1990 r. PTI liczyło 1934 członków.
 • Na III Zjeździe ogłoszono wyniki Konkursu im. Jerzego Trybulskieg.o
październik 1990
 • z prac Zarządu Głównego: …aby opiniotwórcza rola Towarzystwa odpowiadała naszym aspiracjom, nie należy ograniczać się do przygotowania odpowiedzi na stawiane nam pytania, ale antycypując zapotrzebowanie na ekspertyzy prowadzić niezbędne studia i analizy z własnej inicjatywy, tak aby utworzyć bank gotowych ekspertyz.

1991

styczeń 1991
 • Zakończył się VII Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki, organizowany przez Oddział Dolnośląski naszego Towarzystwa.

czerwiec 1991

 • Odbyła się III Górska Szkoła w Szczyrku zorganizowana przez Górnośląski Oddział PTI.
lipiec 1991

1992

wrzesień 1992
 • w Bystrem k. Baligrodu odbyła się konferencja Klubu (Sekcji) Użytkowników Komputerów ICL.

1993

maj 1993
 • W Warszawie odbył się Walny Zjazd PTI. Prezesem został Piotr Fuglewicz. Zarząd Główny: Marcin Bańkowski, Andrzej Blikle, Jarosław Deminet, Paweł Gizbert-Studnicki, Piotr Jasiński, Ireneusz Jóźwiak, Danuta Kajrunajtis, Zbyszko Królikowski, Marian Kuraś, Elżbieta Lipka, Zygmunt Mazur, Włodzimierz Migas, Jerzy Nowak, Zbigniew Odrowąż-Sypniewski, Krzysztof Olszowski, Jan Raszewski, Witold Staniszkis, Zdzisław Szyjewski, Stanisław Waligórski.
czerwiec 1993
 • W Warszawie odbyło się Seminarium użytkowników komputerów ICL VME.
grudzień 1993
 • W Kędzierzynie-Koźlu odbyła się Konferencja Klubowa sekcji użytkowników komputerów ICL, zawiązała się grupa użytkowników pakietu MAX.

1994

czerwiec 1994
 • PTI wzięło aktywny udział w I Kongresie Informatyki Polskiej w Poznaniu.
listopad 1994
 • Ożarów Mazowiecki – seminarium użytkowników komputerów ICL DRS i pakietu programowego MAX.

1995

listopad 1995
 • Jelenia Góra/Szklarska Poręba – Konferencja Klubowa sekcji użytkowników komputerów ICL.

1996

maj 1996
 • Odbył się V Zjazd PTI . Wybrano nowe władze: Prezes – Zdzisław Szyjewski, wiceprezesi – Jarosław Deminet, Piotr Fuglewicz, Jerzy Nowak. Zarząd Główny: Marcin Bańkowski, Andrzej Blikle, Borys Czerniejewski, Jarosław Deminet, Piotr Fuglewicz, Wojciech Głazek, Kasjan Kajrunajtis, Andrzej Król, Marian Kuraś, Elżbieta Lipka, Zygmunt Mazur, Marek Miłosz, Jerzy Nawrocki, Jerzy Nowak, Andrzej Wierzba.
wrzesień 1996
 • Odbyła się Letnia Szkoła Programowania Wizualnego zorganizowana przez Centre for Teaching Computing z Dublin City University, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej (PP) oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne – Koło w Poznaniu.
 • Oddział Górnośląski PTI wspólnie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej zorganizował w Ustroniu koło Bielska Białej I Konferencję „Informatyka w administracji samorządowej”.
listopad 1996
 • Odbyło się XII Jesienne Spotkanie PTI w Mrągowie zorganizowane przez Górnośląski i Mazowiecki Oddział PTI.

1997

styczeń 1997
 • Wznowiono wydawanie Biuletynu PTI.
 • Zarząd Główny podjął uchwałę o utworzeniu Oddziału Wielkopolskiego PTI z siedzibą w Poznaniu.

luty 1997

 • Powstało Polskie Biuro ECDL. Pierwsze pilotowe egzaminy na Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy przeprowadzono w Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie.
 • Rozstrzygnięto XIII Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki.
kwiecień 1997
 • Oddział Wielkopolski PTI współorganizuje Konferencję „Miejskie Sieci Komputerowe w Nauce, Gospodarce i Administracji – POLMAN ’97”
 • Odbyła się Pierwsza Konferencja PTI na temat: „Norma zawodowa systemów informatycznych F-K Ustawowe wymagania wobec systemów rachunkowości wspomaganej informatycznie” zorganizowana przez Zarząd Główny PTI.
 • ZG powołał Komisję Akredytacji Programów Nauczania.
 • W Kazimierzu nad Wisłą odbyła się I Regionalna Konferencja Informatyczna, współorganizowana przez Koło PTI w Lublinie.
 • Radosław Horodniczy, uczeń liceum ogólnokształcącego w Złotoryi, uzyskał pierwsze w Polsce Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy (ECDL).
maj 1997
 • Koło PTI w Szczecinie organizuje Wiosenną Szkołę PTI Świnoujście’97 na temat: „Praca grupowa -»groupware«, Intranet, zarządzanie przepływem pracy”.
czerwiec 1997
 • Oddział Górnośląski PTI zorganizował w Ustroniu k. Bielska-Białej Górską Szkołę Polskie Towarzystwo Informatyczne nt. „Modelowanie i organizacja przepływu prac”.
 • Oddział Górnośląski PTI zorganizował II Ogólnopolską Konferencję „Systemy Informatyczne w przemyśle, II Targi MRP”, Warszawa, PKiN.
 • Zarząd Główny PTI powołał z dniem 1 lipca 1997 r. Izbę Rzeczoznawców PTI, organizacją Izby zajął się kol. Jerzy Nowak.
 • W Warszawie odbyła się pierwsza impreza plenerowa z serii „Rapid Baran Development”.
wrzesień 1997
 • Odbyła się II Letnia Szkoła Programowania Wizualnego nt.: „To nie sen, to Java”, zorganizowana przez Oddział Wielkopolski PTI, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz Centre for Teaching Computing z Dublin City University.
październik 1997
 • W Katowicach odbyły się XI Międzynarodowe Targi Oprogramowania Softarg’97 pod merytorycznym patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
 • II Ogólnopolskie Zawody w Programowaniu Zespołowym odbyły się pod patronatem MEN, Sekcji Inżynierii Oprogramowania Komitetu Informatyki PAN i Oddziału Dolnośląskiego Polskie Towarzystwa Informatycznego.
 • W Ustroniu koło Bielska-Białej odbyła się druga konferencja „Informatyka w administracji samorządowej”, zorganizowana przez Oddział Górnośląski PTI oraz katowickie biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
listopad 1997
 • Odbyły się XIII Trzynaste Jesienne Spotkania PTI nt. „Informatyka w organizacjach — stan dzisiejszy i rzut oka w przyszłość”.
 • Postępy ECDL: pod względem liczby rozprowadzonych kart EKUK Polska jest na trzecim miejscu w Europie, po Szwecji i Austrii.
 • ZG powołał Komisję Autoryzacji Programów Szkolenia ECDL pod przewodnictwem kol. Zygmunta Mazura.
grudzień 1997
 • Utworzono domenę internetową pti.org.pl
 • Ogłoszono wyniki XIV Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie z informatyki.

1998

luty 1998
 • Powstała Sekcja Inżynierii Oprogramowania PTI.
 • Polskie Towarzystwo Informatyczne zostało członkiem Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS).
maj 1998
 • Koło PTI w Lublinie współorganizuje w Kazimierzu nad Wisłą II Regionalną Konferencję Informatyczną.
 • W Świnoujściu odbyła się Wiosenna Szkoła PTI nt. „Tworzenie aplikacji internetowych”.
 • W Lublinie odbyła się l Konferencja „Informatyk Zakładowy”, zorganizowana przez Koło PTI w Lublinie.
czerwiec 1998
 • Zarząd Główny podsumowuje stan PTI:
  • Jurek Nowak przewodzi Oddziałowi Górnośląskiemu, który cyklicznie organizuje Szkoły w Szczyrku oraz w Spotkania w Mrągowie.
  • Zygmunt Mazur przewodzi Oddziałowi Dolnośląskiemu, który od wielu lat z dużym wysiłkiem organizuje Konkurs na najlepsze prace z informatyki.
  • Marek Valenta przewodzi Oddziałowi Małopolskiemu, który po reaktywacji szuka swojego miejsca aktywności, ale mamy nadzieję, że niedługo będzie aktywnie działał.
  • Andrzej Król przewodzi Oddziałowi mazowieckiemu, który mimo dużego potencjału członkowskiego nie potwierdza tego działalnością.
  • Maciej Drozdowski nowy prezes Oddziału Wielkopolskiego kontynuuje działalność Andrzeja Marciniaka i koncentruje prace oddziału na pracy wydawniczej i organizacji konferencji.
  • Marek Chwal przewodniczy Kołu w Gdańsku i chce wznowić aktywność PTI w Trójmieście. Pierwsze efekty już są w postaci udanej konferencji.
  • Marek Miłosz przewodniczy Kołu w Lublinie, które nie tylko prowadzi organizacyjnie ECDL, ale organizuje konferencje regionalne.
  • Marian Niedźwiedziński przewodniczy Kołu w Łodzi, koncentrując zainteresowania wokół handlu elektronicznego.
  • Barbara Królikowska przewodniczy Kołu w Szczecinie, które specjalizuje się w organizowaniu Wiosennych Szkół w Świnoujściu.
  • Z wielu sekcji aktywnie działają jedynie:- Sekcja Gospodarki Elektronicznej pod przewodnictwem Mariana Niedźwiedzińskiego, – Sekcja Inżynierii Oprogramowania pod przewodnictwem Piotra Fuglewicza, – Klub Użytkowników Progressa pod przewodnictwem Marka Miłosza, – Sekcja Studencka pod kierownictwem Filipa Woźniaka.
 • W Szczyrku odbyła się X Dziesiąta Jubileuszowa Górska Szkoła PTI nt. „Doskonalenie procesów konstruowania i używania oprogramowania a integracja systemów informacyjnych”, zorganizowana przez Oddział Górnośląski PTI
sierpień 1998
 • Piotr Fuglewicz został wiceprzewodniczącym CEPIS.
wrzesień 1998
 • III Letnia Szkoła Programowania Wizualnego poświęcona językowi „Visual C++”, zorganizowana przez Oddział Wielkopolski PTI, Instytut Informatyki PP oraz Centre for Teaching Computig, Dublin City University.
listopad 1998
 • Odbyły się XIV Jesienne Spotkania PTI Mrągowo’98 „Problemy jakości i niezawodności środków informatyki”
 • Second East-European Symposium on Advances in Databases and Information Systems ADBIS’98. Organizatorzy: ACM Chapter Poland, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej, Komitet Informatyki PAN, Polskie Towarzystwo Informatyczne.

1999

luty 1999
 • Wspólnie ze Stowarzyszeniem Księgowych został powołany zespół do prac nad normą zawodową dla informatycznych systemów finansowo-księgowych.
kwiecień 1999
 • Koło PTI w Lublinie zorganizowało w Kazimierzu Dolnym II Konferencję z cyklu: „Informatyk Zakładowy”.
 • Koło Gdańskie PTI zorganizowało konferencję „Zastosowania informatyczne w dziedzinie rachunkowości i finansów organizacji gospodarczych”.
 • Zarząd Główny powołał Sekcję Gospodarki Elektronicznej.
maj 1999
 • 22 maja odbył się VI Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Prezesem PTI został ponownie Zdzisław Szyjewski. Zarząd Główny: Jarosław Deminet, Piotr Fuglewicz, Janusz Górski, Janusz Grabara, Sławomir Kwiecień, Ewa Łukasik, Andrzej Marciniak, Zygmunt Mazur, Marek Miłosz, Alicja Myszor, Marian Niedźwiedziński, Jacek Niwicki, Jerzy Nowak, Wojciech Olejniczak, Andrzej Wierzba. Z uchwał VI Zjazdu: W ostatnich latach powtarzają się wypadki narzucania obywatelom przez urzędy państwowe konkretnych rozwiązań firmowych dla przekazywania informacji, które obywatele i podmioty gospodarcze mają obowiązek przekazywać rożnym organom. PTI w porozumieniu z Urzędem Antymonopolowym i Radą Informatyki winno dążyć do wprowadzenia zapisu prawnego jak najwyższej rangi, wymagającego, aby szczegółowy opis formatu danych i schematów konwersji danych we wszystkich programach realizowanych za pieniądze podatnika był jawny i publicznie dostępny wszędzie tam, gdzie zachowanie tajemnicy nie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo państwa i jego obywateli.
  PTI ciągle jeszcze nie jest powszechnie postrzegane jako możliwy opiniodawca złożonych przedsięwzięć informatycznych, niemniej jednak w ciągu ostatniego roku w PTI przygotowano kilka opinii dla ministerstw. Zjazd Postuluje, aby Zarząd kontynuował taką działalność.

  Mimo kilku prób PTI nie utworzyło własnej izby rzeczoznawców.

  Z radością odnotowujemy powołanie Oddziału Wielkopolskiego oraz reaktywowanie Oddziałów Małopolskiego i Dolnośląskiego, który nawet w stanie zawieszenia konsekwentnie prowadził konkurs prac magisterskich.

 • Oddział Górnośląski PTI wspólnie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej zorganizował w Ustroniu koło Bielska Białej III Konferencję „Informatyka w administracji samorządowej”.
czerwiec 1999
 • PTI wzięło aktywny udział w II Kongresie Informatyki Polskiej w Poznaniu.
 • Odbyła się XI Górska Szkoła PTI w Szczyrku.

ZG powołał Komisję ds. Członków PTI

wrzesień 1999
 • Oddział Wielkopolski zorganizował III Letnią Szkołę Programowania Wizualnego.
październik 1999
 • W Kazimierzu n. Wisłą odbyła się I Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania KKIO’99 zorganizowana przez Sekcję Inżynierii Oprogramowania PTI.
 • W ramach odbywającego się w Poznaniu II Festiwalu Nauki i Sztuki Oddział Wielkopolski PTI wraz z Instytutem Informatyki Politechniki Poznańskiej zorganizował konkurs na najlepszą stronę WWW dla szkół średnich Poznania i województwa wielkopolskiego.
listopad 1999
 • Odbyły się XV Jesienne Spotkania PTI Mrągowo’98 „Zarządzanie informatyzacją – kurs wyższy”.

2000

styczeń 2000
 • Wspólna Konferencja Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego „e – Gospodarka – Fakty, Zastosowania, Ograniczenia, Perspektywy”.
luty 2000
 • Ogłoszono wyniki XVI Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki, zorganizowanego przez Oddział Dolnośląski.
 • Wręczono Certyfikat Jakości PTI dla Ośrodka Szkoleń COMBIDATA POLANO w Sopocie.
 • ZG PTI powołał Izbę Rzeczoznawców jako sekcję tematyczną PTI.
kwiecień 2000
 • Konferencja „Zastosowanie Informatyki w Rachunkowości i Finansach”, Jurata, organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne.
 • Na Hali Goryczkowej w Zakopanem odbyły się I Otwarte Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Alpejskim
maj 2000
 • Wiosenna Szkoła PTI „Gospodarka elektroniczna (Fakty, narzędzia, perspektywy)”, Świnoujście. Organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polskie Stowarzyszenie Elektronicznego Handlu i Marketingu.
 • III Konferencja „Informatyk Zakładowy – Realizacja Przedsięwzięć Informatycznych”, Kazimierz Dolny. Organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katedra Zarządzania Politechniki Lubelskiej.
czerwiec 2000
 • III Konferencja z cyklu: Problemy społeczeństwa globalnej informacji, temat: „Społeczeństwo informacyjne – przyjazne dla osób specjalnej troski”, Szczecin. Organizator: Zakład Systemów Globalnej Informacji Instytutu Informatyki w Zarządzaniu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, PTI – Sekcja Problemów Globalnej Informacji.
 • XII Górska Szkoła PTI – Szczyrk 2000 – „Architektury systemów informacyjnych dla potrzeb gospodarki elektronicznej”, Szczyrk. Organizator: Oddział Górnośląski PTI.
wrzesień 2000
 • II Krajowa Konferencja „Multimedialne i Sieciowe Systemy Informacyjne”, Wrocław. Organizator: Politechnika Wrocławska i Polskie Towarzystwo Informatyczne.
 • IV Letnia Szkoła Programowania Wizualnego, Poznań. Organizatorzy: Oddział Wielkopolski PTI, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska.
 • Na ręce Ministra Edukacji Narodowej zostaje złożone „Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego w sprawie edukacji informatycznej w polskim zreformowanym szkolnictwie ponadgimnazjalnym”.
 • ZG powołał Sekcję Problemów Społeczeństwa Globalnej Informacji.
październik 2000
 • II Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania KKIO’2000, Zakopane. Organizatorzy: Oddział Małopolski PTI, Katedra Informatyki AGH, Katedra Automatyki AGH.
 • Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty Vulcan we Wrocławiu, Centrum Komputerowo-Językowe w Kwidzyniu i Zakład Usług Komputerowych „BROst” z Łodzi uzyskały Certyfikat Jakości PTI „Zgodny z ECDL”.
listopad 2000
 • XVI Jesienne Spotkania PTI, Mrągowo, „Zarządzanie informacją w czasach burzliwych”
grudzień 2000
 • Ogłoszono wyniki XVII Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki, zorganizowanego przez Oddział Dolnośląski.

 

2001

kwiecień 2001
 • w Kazimierzu Dolnym odbyła się IV Konferencja Informatyk Zakładowy „Gospodarka elektroniczna – Biznes, technologia, ekonomia, prawo” zorganizowana przez Koło Lubelskie PTI
czerwiec 2001
 • odbyła się XIII Górska Szkoła PTI – Szczyrk 2001 – „Efektywność zastosowań systemów informatycznych”, Szczyrk. Organizator: Oddział Górnośląski Polskie Towarzystwo Informatyczne
 • rozstrzygnięcie konkursu „WWW 2001” na najlepszą stronę intemetową szkół średnich województwa Wielkopolskiego
październik 2001
 • III Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania KKIO’2000, Otwock k. Warszawy. Organizatorzy: Oddział Mazowiecki, Uniwersytet Warszawski, Instytut Informatyki
 • PTI wspólnie z Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ zorganizowało studia podyplomowe w kierunkach: „Systemy Informatyczne Zarządzania” oraz „Zarządzanie Projektami Informatycznymi”
 • eksperci PTI aktywnie uczestniczą w pracach nad ustawą o podpisie elektronicznym
listopad 2001
 • odbyły się XVII Jesienne Spotkania PTI, Mrągowo, „Informatyka w gospodarce wiedzy”
 • Małgorzata Kozłowska oraz George Metakides zostali uhonorowani medalami honorowymi PTI, przyznawanymi osobom w kraju i zagranicą które przyczyniły się do rozwoju polskiej informatyki
grudzień 2001
 • ogłoszono wyniki XVIII Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki, zorganizowanego przez Oddział Dolnośląski

2002

styczeń 2002
 • odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji do spraw Akredytacji Programów Nauczania Informatyki w Szkołach Wyższych. Podpisano porozumienie między PTI i Stowarzyszeniem Edukacji Menedżerskiej FORUM oraz PTI i PIIT dotyczące prac związanych z akredytacją programów nauczania.
 • powstało Toruńskie Koło PTI.
luty 2002
 • w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się seminarium „Polska nauka i przemysł w drodze od 5. do 6. Programu Ramowego” zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Krajowy Punkt Kontaktowy 5. Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej
 • przy Dolnośląskim Oddziale PTI powstało Koło Naukowe
kwiecień 2002
 • Nastąpiła zmiana siedziby Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Oddziału Mazowieckiego PTI. Nowy adres: Al. Solidarności 82A m.5, 01-003 Warszawa
 • w Juracie na Półwyspie Helskim odbyła czwarta edycja konferencji „Zastosowanie Informatyki w Rachunkowości i Finansach „, organizowana przez Gdańskie Koło PTI we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce
 • rozstrzygnięto konkurs informatyczny „Z Europejskim Komputerowym Prawem Jazdy w XXI wiek”, skierowany do uczniów gimnazjów Lublina, zorganizowany przez XIV LO w Lublinie i Polskie Biuro ECDL
maj 2002
 • odbył się VII Zjazd PTI. Prezesem został ponownie Zdzisław SzyjewskiZarząd Główny: Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz, Piotr Fuglewicz, Janusz Górski, Marek Hołyński, Małgorzata Kalinowska-Iszkowska, Ewa Łukasik, Andrzej Marciniak, Zygmunt Mazur, Marek Miłosz, Alicja Myszor, Jerzy Nowak, Wojciech Olejniczak, Tadeusz Syryjczyk, Marek Valenta, Lech Madeyski, Jacek Niwicki, Adam Wojciechowski. Ze sprawozdania Prezesa: Obecnie w PTI działa 5 Oddziałów i 7 samodzielnych Kół terenowych oraz jedno w ramach Oddziału Górnośląskiego, coraz większą aktywnością wykazują się Koła terenowe, z których część uzyskała już stan osobowy pozwalający na założenie oddziału. Podstawową działalnością Towarzystwa i w pewnym sensie specjalnością są Szkoły i konferencje środowiskowe: Spotkania w Mrągowie, Szkoły w Szczyrku, konferencje w Kazimierzu nad Wisłą i w Juracie, Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Dynamicznie rozwija się ECDL, koncentrując aktywność licznych członków Towarzystwa. Nowym obszarem aktywności statutowej jest powołana w ostatniej kadencji Izba Rzeczoznawców PTI, choć na razie brak dobrze działających struktur. Członkostwo w CEPIS i Fundacji ECDL jest bardzo dużym wysiłkiem finansowym Towarzystwa, ale przynosi wymierne efekty. Skutecznie prowadziliśmy Branżowy Punkt Kontaktowy w ramach 5 Programu Ramowego. Konsekwentna działalność Towarzystwa skutkuje wypracowaniem wysokiej pozycji PTI, jako poważnego i odpowiedzialnego partnera. (…) Szczególnie dużą aktywność wykazał zespół kierowany przez Kolegę Wieśka Paluszyńskiego, który pilotował i skutecznie bronił naszego stanowiska w sprawie podpisu elektronicznego. Wspólnie z ORGMASZem uruchomiliśmy w Warszawie Studium Podyplomowe, które szybko zdobyto popularność na trudnym warszawskim rynku edukacyjnym. Sytuacja finansowa Towarzystwa jest stabilna i pozwala na spokojne prowadzenie działalności.
 • powstało Koło PTI w Rzeszowie
 • PTI liczy 964 członków
czerwiec 2002
 • odbyła się XIV Górska Szkoła PTI – Szczyrk’2002. Organizator: Oddział Górnośląski PTI
wrzesień 2002
 • Jerzy Nowak został członkiem Rady Informatyzacji Wsi z ramienia PTI
 • PTI we współpracy z Zachodniopomorską Szkołą Biznesu organizują studia „MBA in IT” łączące kanon wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii i zarządzania z nowoczesną wiedzą na temat zarządzania systemami i firmami informatycznymi.
październik 2002
 • w Tarnowie Podgórnym k. Poznania odbyła się IV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania KKIO’2002 zorganizowana przez Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej, Sekcję Inżynierii Oprogramowania Komitetu Informatyki PAN oraz Oddział Wielkopolski PTI
 • w Krakowie odbyła się dwudniowa konferencja zorganizowana przez Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe wraz z Polskim Towarzystwem Informatycznym i firmę Polcom nt. „Strategia bezpieczeństwa Informacji”

listopad 2002

 • odbyły się XVII Jesienne Spotkania PTI, Mrągowo, „Bezpieczna droga Polski do Europy”
grudzień 2002
 • ogłoszono wyniki XIX Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki, zorganizowanego przez Oddział Dolnośląski

2003

styczeń 2003
 • Koło Gdańskie PTI wspólnie z Katedrą Zastosowań Informatyki Politechnik Gdańskiej organizuje comiesięczne seminaria poświęcone różnym zastosowaniom informatyki
 • wspólnie z firmą Siemens Oddział Dolnośląski PTI ogłosił Konkurs na aplikacje w języku Java, ,
marzec 2003
 • w Zakopanem odbyły się IV Mistrzostwa Informatyków w Narciarstwie Alpejskim,
kwiecień 2003
 • V Konferencja Zastosowania Informatyki w Rachunkowości i Finansach, Jurata,
maj 2003
 • ZG powołał Sekcję ECDL
 • PTI zostało Branżowym Punktem Kontaktowym (BPK) priorytetu tematycznego Technologie Społeczeństwa Informacyjnego (IST) 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej (6. PR)
czerwiec 2003
 • w Centrum Kongresowym w Poznaniu odbył się 3. Kongres Informatyki Polskiej zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania i Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej.
 • odbyła się XV Górska Szkoła PTI nt. „…”, Szczyrk, zorganizowana przez Oddział Górnośląski PTI
październik 2003
 • w Szklarskiej Porębie odbyła się V Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania KKIO’2003 zorganizowana przez Oddział Dolnośląski PTI, Wydziałowy Zakład Informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej i Sekcję Inżynierii Oprogramowania Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk
 • w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego został oficjalnie zaprezentowany Raport „Polska informatyka w Unii Europejskiej”, podsumowujący prace 3. Kongresu Informatyki Polskiej
 • Pod auspicjami Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz Oddziału Wielkopolskiego PTI odbył się VIII Wiosenny Turniej w Programowaniu Zespołowym
listopad 2003
 • XIX Jesienne Spotkania PTI Mrągowo „Gromadzenie i korzystanie z wiedzy w nowoczesnej gospodarce – teorie, techniki, narzędzia”.
grudzień 2003
 • ogłoszono wyniki XX Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki, zorganizowanego przez Oddział Dolnośląski
 • V Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, Szklarska Poręba

2004

kwiecień 2004
 • Konferencja PostScriptum do 3. Kongresu Informatyki Polskiej nt. „Polska Informatyka za 5 minut w Unii Europejskiej – Szansa dla polskich informatyków”
maj 2004
 • VII konferencji z cyklu „Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji” „Informacja – dobra lub zła nowina” w Międzyzdrojach została zorganizowana przez Zakład Społeczeństwa Informacyjnego Instytutu Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US oraz Sekcję Problemów Społeczeństwa Globalnej Informacji,
czerwiec 2004
 • odbyła się XVI Jubileuszowa Górska Szkoła PTI nt. „Efektywność zastosowań systemów informatycznych”
wrzesień 2004
 • we Wrocławiu odbyła się XX Konferencja „Informatyka w Szkole”
 • narada robocza PTI w Sulejowie
październik 2004
 • w Kazimierzu n. Wisłą odbyła się VI Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania KKIO’04 zorganizowana przez Sekcję Inżynierii Oprogramowania Polskie Towarzystwo Informatyczne
listopad 2004
 • Polskie Towarzystwo Informatyczne przekazało Ministerstwu Nauki i Informatyzacji „Stanowisko PTI dotyczące patentowania oprogramowania”
 • odbyły się XX Jubileuszowe Jesienne Spotkania PTI Mrągowo’98 „Zarządzanie informatyzacją – kurs wyższy”
grudzień 2004
 • odbyły się II Mistrzostwa Wielkopolski w Programowaniu Zespołowym, zorganizowane przez Uniwersytet Adama Mickiewicza, Politechnikę Poznańską i Oddział Wielkopolski PTI.
 • ogłoszono wyniki XXI Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki, zorganizowanego przez Oddział Dolnośląski

2005

marzec 2005
 • VI Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim
maj 2005
 • odbył się VIII Zjazd Delegatów PTI. Wybrano nowe władze: Prezes – Andrzej Marciniak, wiceprezesi – Zygmunt Mazur, Alicja Myszor, Wiesław Paluszyński i Zdzisław SzyjewskiZarząd Główny: Jarosław Deminet, Paweł Gizbert-Studnicki, Janusz Grabara, Małgorzata Kalinowska-Iszkowska, Wojciech Kiedrowski, Ewa Łukasik, Lech Madeyski, Zygmunt Mazur, Marek Miłosz, Alicja Myszor, Jacek Niwicki, Wojciech Olejniczak, Wiesław Paluszyński, Tadeusz Rogowski, Andrzej Romanowski, Zdzisław Szyjewski, Marek Ujejski. Z uchwał VIII Zjazdu: Z satysfakcją należy przyjąć rozpoczęcie praktycznej działalności Izby Rzeczoznawców. Skala tej działalności jest jednak ciągle odległa od oczekiwań. Zjazd wyraża głębokie zaniepokojenie obserwowanymi od dłuższego czasu zmianami w polskim systemie edukacji informatycznej. W szczególności Zjazd uważa za niezbędne nadanie przedmiotowi informatyka statusu równego statusowi innych przedmiotów, takich jak historia, biologia, chemia, fizyka itp. i uznanie go za równorzędny przedmiot maturalny.
 • w Międzyzdrojach odbyła się VIII Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji”,. zorganizowana przez Zakład Społeczeństwa Informacyjnego Instytutu Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Sekcję Problemów Społeczeństwa Globalnej Informacji Polskie Towarzystwo Informatyczne
czerwiec 2005
 • Zarząd Główny PTI wyłonił władze wykonawcze: Sekretarz Generalny – Leszek Bogusławski, Ogólnopolski Koordynator ECDL – Marek Miłosz, Kierownik Izby Rzeczoznawców – Andrzej Król.

2006-2016

2006-2010
2011-2015
2016

2006

 • Oddział Mazowiecki:
  • w ramach Warszawskiego Klubu Informatyka odbyło się dziewięć spotkań m. in. na temat portali korporacyjnych, grantów unijnych, estymacji projektów i migrowania treści telewizyjnych do Internetu.
  • zorganizował spotkania ze studentami pod nazwą Kariery w informatyce, na których przedstawiciele firm informatycznych zaprezentowali swoje firmy i możliwości zatrudnienia.
  • partycypował w Konwencie Informatyków Mazowsza oraz w konferencjach Project Management Days, Społeczne Aspekty Internetu i Intranetowe Portale Korporacyjne 2006.
 • powołano Oddział Kujawsko-Pomorski PTI
 • powołano Oddział Łódzki PTI
 • Oddział Dolnośląski zorganizował XXIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu PTI na Najlepsze Prace Magisterskie z Informatyki.
 • Oddział Kujawsko-Pomorski współorganizował Międzynarodowy Internetowy Konkurs Informatyczny dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych dotyczący algorytmów w językach Pascal i C++.

styczeń 2006

 • Członkowie Oddziału Wielkopolskiego z Gorzowa Wielkopolskiego zorganizowali I Gorzowskie Dni Informatyki,
  luty 2006
 • w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się III Konferencja Informatyka w Edukacji
maj 2006
 • Koło w Lublinie współorganizowało IX Konferencję „Informatyk Zakładowy” i X Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne, które odbyły się w Kazimierzu Dolnym

kwiecień 2006

 • Polskie Biuro ECDL było gospodarzem i organizatorem II ECDL Eastern Europe Committee Meeting, które odbyło się w Warszawie
 • W wyniku rozmów z MSWiA, reprezentowanym przez min. Grzegorza Bliźniuka, wiceprezes kol. Zdzisław Szyjewski podjął się w imieniu PTI przygotowania systemu certyfikowania umiejętności zawodowych informatyków w Polsce.
czerwiec 2006
 • w Szczyrku odbyła się XVIII Górska Szkoła PTI
 • Oddział Zachodniopomorski zorganizował w czerwcu w Międzyzdrojach IX Konferencję „Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji” i we wrześniu w Świnoujściu I Sejmik Młodych Informatyków.
  wrzesień 2006
 • w Poznaniu odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTI oraz Uroczysta Konferencja z okazji 25-lecia Towarzystwa
 • w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się konferencja Towarzystwa dla administracji publicznej pt. Jak budować sprawne i nowoczesne Państwo w oparciu o standardy Unii Europejskiej.
 • Zarząd Główny zaopiniował kilka aktów prawnych dla władz państwowych, m. in.: projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007–2013, projekt Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki.
 • Oddział Zachodniopomorski zorganizował w Świnoujściu I Sejmik Młodych Informatyków.
październik 2006
 • Razem z Politechniką Warszawską Oddział Mazowiecki zorganizował VIII Krajową Konferencję Inżynierii Oprogramowania,
 • W Oddziale Pomorskim odbył się cykl wykładów otwartych pod nazwą Praktyczne Zastosowania Technologii Informatycznych. Cykl ten powstał we współpracy z Zakładem Zarządzania Technologiami Informatycznymi na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
 • Polskie Towarzystwo Informatyczne było jedynym instytucjonalnym sponsorem II edycji Konkursu im. Witolda Lipskiego dla Młodych Naukowców w Zakresie Informatyki
 • odbyła się konferencja pt. „Jak budować sprawne i nowoczesne państwo w oparciu o standardy Unii Europejskiej” zorganizowana przez PTI dla administracji publicznej
grudzień 2006
 • Oddział Wielkopolski zorganizował IV Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Programowaniu Zespołowym,
listopad 2006
 • w Wiśle odbyły się XXII Jesienne Spotkania Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz
 • międzynarodowa konferencja First International Multiconference on Computer Science and Information Technology
grudzień 2006
 • 31 grudnia 2006 roku Towarzystwo liczyło 1352 członków
 • struktura PTI AD2006:
  • o oddziały: Dolnośląski (Wrocław), Górnośląski (Katowice), Kujawsko-Pomorski (Toruń), Łódzki, Małopolski (Kraków), Mazowiecki (Warszawa), Pomorski (Gdańsk),Wielkopolski (Poznań)
  • o koła: Beskidzkie (Bielsko-Biała), w Ciechanowie, Jurajskie (Częstochowa), w Koszalinie, w Lublinie, w Rzeszowie, w Sandomierzu, Ziemi Gorzowskiej
  • o Sekcje: Baz Danych, Egzaminatorów ECDL, e-Learningu, Gospodarki Elektronicznej, Informatyki Stosowanej w Zarządzaniu, Inżynierii Oprogramowania, Problemów Społeczeństwa Globalnej Informacji, Progress, Studencka, Transferu Technologii

2007

październik 2007
 • w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbyły się XII Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym (AMPPZ). Organizatorami zawodów były Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz Oddział Wielkopolski PTI.
 • odbyła się IX Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania KKIO’2007, oraz 2nd IFIP Central and East European Conference on Software Engineering Techniques CEE-SET’2007 (będąca efektem rozwoju KKIO i rozszerzenia jej zasięgu na kraje sąsiednie), zorganizowane przez Oddział Wielkopolski PTI.
 • w Wiśle odbyły się 23. Jesienne Spotkania PTI
 • równolegle z JS PTI odbyła się w Wiśle II konferencja IMCSIT

2008

maj 2008
 • Odbył się IX Zjazd PTI
  Wybrano nowe władze:
  Prezes: Marek Hołyński
  Sekretarz Generalny: Radosław Bursztynowski / Małgorzata Kalinowska-Iszkowska / Mirosław Abramowicz
  Zarząd Główny: Anna Andraszek, Beata Chodacka, Jarosław Deminet, Janusz Dorożyński, Małgorzata Kalinowska-Iszkowska, Wojciech Kiedrowski, Anna Beata Kwiatkowska, Zygmunt Mazur, Marek Miłosz, Wojciech Olejniczak, Wiesław Paluszyński, Marcin Paprzycki, Zdzisław Szyjewski, Janusz Trawka, Marek Ujejski
wrzesień 2008
 • Polskie Towarzystwo Informatyczne sformułowało swoje uwagi dotyczące pożądanego kształtu zasad wdrażania w Polsce dyrektywy UE „O audiowizualnych usługach medialnych”.
 • Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) przekazało na ręce Głównego Geodety Kraju opinię o projekcie ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej.
 • Podczas XIV Forum Teleinformatyki w Legionowie została zaprezentowana wykonana przez PTI ekspertyza nt.: „Realizacja projektów informatycznych przez administrację publiczną na podstawie doświadczeń wynikających z wdrażania działania 1.5 SPO WKP”. Wyniki ekspertyzy prezentowali rzeczoznawcy PTI Paweł Henig (kierownik zespołu realizującego temat) i Tadeusz Rogowski.
 • PTI przekazało do KPRM swoje uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie numeru alarmowego 112, opinię w sprawie projektów rozporządzeń do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw oraz uwagi do dokumentu „Krajowy Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych”
 • W Świnoujściu odbył się III Sejmik Młodych Informatyków
październik 2008
 • odbyły się 24. Jesienne Spotkania PTI:
  • Podczas uroczystej gali po raz pierwszy wręczono Nagrody PTI im. Jana Łukasiewicza dla firm informatycznych wyróżniających się innowacyjnością. Laureatami Nagrody zostały wyróżnione firmy: Comarch, Psiloc i Rodan Systems.
  • podczas 3rd International Symposium Advances in Artificial Intelligence and Applications odbywającej się w ramach stowarzyszonej ze Spotkaniami PTI International Multiconference on Computer Science and Information Technology zostały wręczone Nagrody im. Prof. Zdzisława Pawlaka, których laureatami zostali Grzegorz Terlikowski i Mariusz Paradowski.
 • Oddział Górnośląski PTI wspólnie z Regionalną Izbą Gospodarczą zorganizował Śląskie Dni Społeczeństwa Informacyjnego. W ich ramach odbyły się:
  • konferencja „Project Management dla Firm Innowacyjnych”
  • V Konferencja „Informatyka w Administracji”
  • II Piknik Gospodarczy „Tworzymy E- Gospodarkę”
  • IV Kongres „Ochrona Informacji Niejawnych i Biznesowych”
 • PTI przesłało do MSWiA opinię nt. projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  listopad 2008
 • Powstała Sekcja Komputerów Mainframe przy PTI
 • Odnosząc się do przesłanego do konsultacji „Rządowego programu ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 208-2011 (wersja 1.0)” Polskie Towarzystwo Informatyczne z uznaniem przyjęło podjęcie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pierwszej próby stworzenia systemowego podejścia do tego ważnego tematu.
 • Na Politechnice Poznańskiej odbyły się XIII Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym współorganizowane przez Wielkopolski Oddział PTI
 • PTI sformułowało opinię o projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego i Kształcenia Ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 • dr inż. Małgorzata Kalinowska-Iszkowska została wiceprezydentem CEPIS
grudzień 2008
 • w Warszawie w Domu Dziennikarza odbyła się sesja dyskusyjna „e-Wybory”
 • w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki UMK prezes PTI dr Marek Hołyński wygłosił otwarty wykład nt. „Czy w Polsce można utworzyć Dolinę Krzemową?”
 • PTI przekazało Ministrowi Gospodarki opinię o projekcie ustawy o podpisie elektronicznym, opracowaną przez Zespół Ekspertów PTI koordynowany przez Wiesława Paluszyńskiego

2009

styczeń 2009
 • PTI przekazało uwagi na temat Memorandum dot. rządowego programu cyfryzacji opracowanego przez wiceprzewodniczącego sejmowej komisji infrastruktury pos. Janusza Piechocińskiego
luty 2009
 • Ministerstwo Gospodarki dziękuje PTI za „istotny wkład do nowej ustawy o podpisie elektronicznym”
marzec 2009
 • z komunikatu prasowego PTI: „Stanowczo przedwcześnie pochwaliliśmy Ministerstwo Gospodarki za dobrą współpracę nad ustawą o podpisie elektronicznym”
kwiecień 2009
 • Oddział Pomorski PTI zorganizował w Jastrzębiej Górze konferencję „IT & Knowledge Management”
 • PTI przesłało na ręce Ministra Środowiska Macieja Nowickiego oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Marka Kuchcińskiego swoje stanowisko do projektu „Ustawy o bateriach i akumulatorach”
 • PTI opuściło KRESI. Przyczyną decyzji jest m.in. znikome zaangażowanie KRESI w realizację deklarowanych celów działania.
maj 2009
 • PTI sformułowało uwagi nt. projektu „Strategia e-ZDROWIE POLSKA na lata 2009-2015”
 •  Zarząd Główny PTI poparł projekt stanowisko rządu wobec komunikatu Komisji Europejskiej „Protecting Europe from large scale cyberattacks and disruptions: enhancing preparedness, security and resilience”.
 • PTI głównym organizatorem i koordynatorem obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Główna impreza merytoryczna – seminarium „Nowe technologie a edukacja” – odbyła się w Zamku Ujazdowskim w Warszawie
czerwiec 2009
 • Bezpieczeństwo i efektywność systemów informatycznych były wiodącym motywem XX Górskiej Szkoły PTI w Szczyrku.
 •  na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbyła się VI Konferencja 'Informatyka w Edukacji’
lipiec 2009
 • odbył się Rapid Baran Development release 9, Jola Kosmowska i Borys Stokalski mistrzami świata w rzucie dyskiem twardym
 •  PTI przekazało Ministrowi Gospodarki opinię o projekcie ustawy o podpisie elektronicznym, opracowaną przez Zespół Ekspertów PTI
  sierpień 2009
 • prezes PTI Marek Hołyński wspólnie z prezesem PIIT Wacławem Iszkowskim opublikowali „Komentarz do Raportu POLSKA 2030”.
 • na zaproszenie Zarządu PTI przebywała w Polsce delegacja Fundacji ECDL. ECDL Foundation akceptuje nowy model rozwoju ECDL w Polsce
 • Zarząd Główny PTI ogłosił przetarg na wykonanie systemu informatycznego dla Polskiego Towarzystwa Informatycznego KOKPIT
październik 2009
 • dr Adrian Kosowski z Politechniki Gdańskiej oraz dr Filip Murlak z Uniwersytetu Warszawskiego zostali laureatami konkursu naukowego o Nagrodę im. Witolda Lipskiego
 • W Mrągowie odbyła 25. edycja Jesiennych Spotkań PTI
  • została rozstrzygnięta druga edycja konkursu o Nagrodę PTI im. Jana Łukasiewicza. Laureatem została firma ITTI sp. z o.o. z Poznania
  • Równolegle ze Spotkaniami odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa IMCSIT (International Multiconference on Computer Science and Information Technology). Wyróżniającym się referentom przyznano Award for Young Scientist oraz nagrody im. Zdzisława Pawlaka w Dziedzinie Sztucznej Inteligencji
  • hitem 25. Jesiennych Spotkań PTI okazała się sesja historyczna
listopad 2009
 •  PTI wystosowało opinię do unijnego dokumentu: „European Interoperability Framework for European Public Services Version 2.0 (EIF 2.0)”
 • odbyła się IV edycja polska Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr dla młodzieży szkolnej
 • PTI przesłało do Departamentu Rozwoju Gospodarki Ministerstwa Gospodarki swoje uwagi do zaproponowanych kryteriów zamówień dla produktów IT, które mają być stosowane w tzw. „zielonych” (mających związek z ekologią) przetargach publicznych

2010

styczeń 2010
 • Słowo prezesa Marka Hołyńskiego PTI na Nowy Rok: Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego roku był bez wątpienia listopadowy Nadzwyczajny Zjazd Delegatów. Był on poświęcony dwóm nadzwyczaj ważnym dla PTI sprawom, które już od dłuższego czasu próbowaliśmy uporządkować: strategii na lata 2011-2014 oraz zmianom w Statucie Towarzystwa.
  (…) W roku 2009 trwały intensywne prace legislacyjne nad ważnymi dla naszego środowiska aktami prawnymi. Nasze stanowiska w sprawach kluczowych ustaw i rozporządzeń były zgłaszane do odpowiednich instytucji i decydentów oraz publikowane na stronach internetowych PTI. Możemy z satysfakcją stwierdzić, że wypracowane przez nas opinie i uwagi zostały w znacznej części uwzględnione przez adresatów i nagłośnione w mediach.
  (…) Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, obejmujące cały pakiet liczących się imprez, awansowały do rangi wydarzenia pierwszej kategorii. Jak zwykle pochlebne opinie zebrały XXV Jesienne Spotkania (znowu w Mrągowie i znowu rekord frekwencji) oraz towarzysząca im konferencja IMCSIT, XI Konferencja KKIO, konferencja InfoShare, Sejmik Młodych Informatyków i wiele innych.
  (…) Nareszcie udało się zająć na poważnie tematyką historyczną – ten postulat był zgłaszany od dawna. Po sukcesie panelu poświęconego fragmentom dziejów polskiej informatyki na Jesiennych Spotkaniach, zorganizowaliśmy w grudniu Postscriptum, na które przyszło do Instytutu Maszyn Matematycznych prawie 300 osób, w tym wielu pionierów i twórców zrębów branży informatycznej. Mamy nadzieję, że zapoczątkowaliśmy w ten sposób proces spisywania historii polskiej informatyki.
  (…) Wiele pracy zostało włożone w unowocześnienie struktur ECDL-a, aby dostosować je do wymagań stawianych przez Fundację. Mimo tak dużych zmian wyniki, w tym również finansowe, z tej działalności są lepsze niż w roku poprzednim. Zwiększenie przychodów odnotowała również Izba Rzeczoznawców.
 • prezes PTI Marek Hołyński, prezes PIIT Wacław Iszkowski i prezes Fundacji Nowoczesna Polska Jarosław Lipszyc przekazali na ręce premiera Donalda Tuska wspólny list, zawierający protest przeciwko pojawiającym się ostatnio niebezpiecznym inicjatywom legislacyjnym dotyczącym sfery teleinformatyki.
luty 2010
 • prezes PTI Marek Hołyński uczestniczył w debacie premiera z „internautami” nt propozycji cenzury internetu zawartej w rządowym projekcie Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych.
 • Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy i Polskie Towarzystwo Informatyczne podpisały deklarację współpracy, która przewiduje m.in. wspólną organizację seminariów, współpracę w przygotowaniu opinii aktów prawnych, ekspertyz i innych dokumentów opiniotwórczych, wzajemne zapraszanie się konferencje, seminaria i szkolenia, w szczególności te, które kończą się uzyskaniem certyfikatów o międzynarodowym uznaniu, takich jak m.in. ECDL i EUCIP.
 • Rozstrzygnięto XXVI Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki organizowany przez Dolnośląski Oddział PTI.
 • wiceprezes PTI Wiesław Paluszyński reprezentujący Towarzystwo w Radzie Informatyzacji przy MSWiA przedstawił opinię na temat projektu ustawy o podpisie elektronicznym, w której stwierdził m.in.: Projekt ustawy wprowadza jakieś bardzo skomplikowane konstrukcje dotyczące skutków prawnych poszczególnych instytucji (…) Projekt narusza prawa przedsiębiorców, usługodawców i konsumentów do korzystania z szeregu dobrych technologii w zakresie Federated Identity Management. (…) z całą odpowiedzialnością muszę stwierdzić, że nie ma możliwości poprawienia na tym etapie uzgodnień przedłożonego projektu w trybie zgłaszania poprawek. Jedynym rozwiązaniem jest napisanie tego projektu od nowa, a wcześniej przyjęcie precyzyjnych założeń, czemu przygotowana nowelizacja ma służyć.
 • prezes PTI Marek Hołyński został wpisany do „Złotej księgi” najwybitniejszych absolwentów Politechniki Warszawskiej
marzec 2010
 • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wraz z PTI przesłały do Komisji Europejskiej wspólną opinię na temat propozycji Europejskiej Strategii Interoperacyjności. Zdaniem obu organizacji dokument w proponowanym obecnie kształcie jest zbyt ogólnikowy i nie spełnia kryteriów dobrego dokumentu strategicznego
kwiecień 2010
 • Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie zorganizowała w dniach 22 – 23 kwietnia br III Ogólnopolską Konferencję Naukową i Warsztaty z cyklu „Technologie Informacyjne w Warsztacie Nauczyciela”
maj 2010
 • na główny program obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2010 w Polsce, zorganizowanych przez PTI, złożyły się m.in.:
  • publiczna debata nt. ”Konwergencja internetu i telewizji jako przyszłość telewizji interaktywnej”
  • publiczna debata nt. ”Elektroniczna administracja dostępna dla każdego” – zorganizowana przez MSWiA przy współpracy ZG PTI,
  • konferencja „Stan Internetu w Polsce w roku 2010” , zorganizowana przez MSWiA przy współpracy PTI,
  • publiczna debata nt. „Internet przyszłości. Nowa generacja usług – czy globalny Wielki Brat?”
  • konferencja nt. „Edukacja ostatnią szansą dla Polski?
  • w wielu miejscowościach na terenie całej Polski odbyły się rozmaite przedsięwzięcia organizowane pod szyldem „Dzień Otwarty ECDL”
  • podczas Wielkiej Gali Społeczeństwa Informacyjnego zostały ogłoszone wyniki dorocznego konkursu INFO-STAR, którego współorganizatorem jest PTI
 • Odział Dolnośląski PTI zorganizował seminarium nt. „Telewizja cyfrowa – aspekty praktyczne i informatyczne”
czerwiec 2010
 • Oddział Łódzki PTI zorganizował Warsztaty pn. „Nowoczesne Technologie Informatyczne w Służbie Edukacji – NOTICE”
 • Oddział Dolnośląski PTI ogłosił XXVII Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu informatyki i jej zastosowań,
 • w Szczyrku odbyła się XXI edycja konferencji „Górska Szkoła PTI” organizowana przez Odział Górnośląski PTI
lipiec 2010
 • Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zorganizował VII Konferencję „Informatyka w Edukacji”
wrzesień 2010
 • w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego gościł Sekretarz Generalny International Telecommunication Union dr Hamadoun Toure, który w ten sposób wyraził swą bardzo wysoką ocenę polskich obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego
 • w Międzyzdrojach zakończył trzydniowe obrady V Sejmik Młodych Informatyków – międzynarodowa, organizowana już po raz piąty konferencja naukowa poświęcona badawczo-rozwojowej aktywności studentów informatyki oraz młodych pracowników nauki i praktyki.
 • W Gdańsku zakończyła obrady trzydniowa naukowa Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania i Systemów Czasu Rzeczywistego, organizowana przez Oddział Pomorski PTI, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Rzeszowską, Wojskową Akademię Techniczną, Politechnikę Wrocławską, Politechnikę Śląską i Akademię Górniczo–Hutniczą.
październik 2010
 • w Wiśle odbyła się 26. edycja „Jesiennych Spotkań PTI” oraz naukowa konferencja International Multiconference on Computer Science and Information Technology (IMCSIT).
 • dr Jarosław Byrka z Uniwersytetu Wrocławskiego został laureatem szóstej edycji konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego
 • ECDL Polska wzbogaciło wachlarz swych uprawnień do przyznawania certyfikatów o ECDL GIS – certyfikat obejmujący wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw kartografii z elementami geodezji oraz znajomości podstaw i oprogramowania systemów informacji geograficznej (GIS).
listopad 2010
 • PTI przekazało na ręce Minister Edukacji Narodowej p. Katarzyny Hall opinię PTI na temat projektu dokumentu pn. „Plan działań dotyczący nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym. Nowe technologie w edukacji”.
 • w Warszawie zostały rozegrane 9. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Programów Szachowych

grudzień 2010

 • PTI przesłało do Departamentu Informatyzacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opinię na temat projektu „Stanowiska Rządu do dokumentu Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The Economic and Social Committee and The Committee of the Regions: A comprehensive approach on personal data protection in the European Union COM(2010) 609”,

 

2011

styczeń 2011

 • prezes PTI Marek Hołyński w swym dorocznym przesłaniu do członków Towarzystwa pisze m.in.:

(…) W roku 2010 intensywnie kontynuowano prace legislacyjne nad ważnymi dla polskiej informatyki aktami prawnymi. Jak zwykle przekazywaliśmy nasze opinie właściwym instytucjom i otwarcie publikowaliśmy je na stronach WWW. Szerokim echem odbiło się zwłaszcza nasze stanowisko w sprawie Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych, które mieliśmy możność wyartykułować na bezpośrednim spotkaniu z Premierem Donaldem Tuskiem, co przyczyniło się do wycofania Rządu z umieszczenia tego zapisu w ustawie o grach hazardowych.

(…) Mocno nagłośnione zostały obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, na które oprócz gali złożyło się kilkanaście interesujących imprez. Wysoki poziom tego wydarzenia docenił Sekretarz Generalny International Telecommunication Union dr Hamadoun Tourè, który w czasie krótkiej wizyty w naszym kraju spotkał się z Premierem, Sejmem oraz odwiedził siedzibę PTI, uznając nasze obchody za najlepiej zorganizowane na świecie.

(…) PTI odgrywa coraz większą rolę na polu edukacji informatycznej w kraju. Opiniowano związane z nią akty prawne, zostały podjęte prace w celu opracowania standardów przygotowania nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT w procesie nauczania, które stanowią podwaliny certyfikowania nauczycieli w tym zakresie.

(…) Dużo wysiłku włożyliśmy w usprawnienie działania struktur ECDL-a, wdrożenie nowego modelu akredytacji centrów egzaminacyjnych i laboratoriów oraz stworzenie własnego Centrum Certyfikacji. Zaawansowane są prace nad kompleksową elektroniczną obsługą procesu certyfikacji i wprowadzeniem nowych certyfikatów, w tym naszej własnej propozycji dla administracji publicznej e-Urzędnik, która, po akceptacji przez Fundację, może stać się europejskim standardem

 • rozstrzygnięto XXVII Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki organizowany przez Dolnośląski Oddział PTI.

luty 2011

 • Polskie Towarzystwo Informatyczne zostało zaproszone do prac nad modelem Krajowych Ram Kwalifikacji.

marzec 2011

 • w Szczyrku odbyły się 12. otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim
 • w Warszawie odbyło się Postscriptum XXVI Jesiennych Spotkań PTI pt. „Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w spisach powszechnych” zorganizowane przez Oddział Górnośląski Polskie Towarzystwo Informatyczne
 • PTI przesłało do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiedź PTI na ankietę MKiDN na temat zasad ochrony praw autorskich. „Dotychczasowa praktyka mnożenia – wobec możliwości oferowanych przez Internet – sposobów ochrony dóbr kultury prowadzi z jednej strony do zaniedbywania interesu użytkowników kultury, a zwłaszcza osób gorzej uposażonych materialnie, w tym młodzieży, z drugiej strony ukazuje fiasko rozwiązań wypracowywanych przez wielkie koncerny multimedialne” – ocenili autorzy we wstępie.
 • PTI przekazało do MSWiA dokument pt. „Zestawienie uwag przygotowane na postawie projektu rozporządzenia z dnia 7 lutego 2011 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań technicznych dla warstwy elektronicznej dowodu osobistego oraz protokołu komunikacji elektronicznej z dowodami osobistymi”.

kwiecień 2011

 • rozpoczęły się obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego:
  • w dniach 4-10 kwietnia w całym kraju miały miejsce ”Dni Otwarte ECDL”.
  • odbyła się VII Konferencja „Państwo w Mikro- i Makroskali” oraz Krajowe Forum Szerokopasmowe „Jak, kiedy i dokąd szerokim pasmem”.
  • Wiesław Paluszyński jako przedstawiciel PTI wziął udział w spotkaniu premiera Tuska z organizacjami społecznymi zainteresowanymi regulacją internetu
  • PTI przesłało do Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Infrastruktury dokument pt.: „Opinia dotycząca projektu ustawy o konwersji opłat z tytułu udzielenia koncesji operatorom ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych” , w którym odnosi się do projektu zakupu komputerów przenośnych z szerokopasmowym dostępem do Internetu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.

maj 2011

 • odbyły się obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, główne wydarzenia ŚDSI były transmitowane przez internet, na Wielką Galę Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego przybyło ponad 500 osób z całego środowiska IT, członek ZG PTI Anna Beata Kwiatkowska laureatką nagrody Info-Star;
  Główne imprezy obchodów to:
  • seminarium „Telemedycyna – nowa jakość systemu opieki zdrowotnej społeczeństwa informacyjnego”, zorganizowana pod patronatem Ministerstwa Zdrowia.
  • konferencja: „Miejsce i rola Polski w realizacji programu Europejskiej Agendy Cyfrowej” pod patronatem Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny, we współpracy z Sejmową Komisją Innowacyjności i Nowych Technologii
  • debata: „Jak włączyć e-wykluczonych Polaków w cyfrowy świat?” pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz oraz Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowych Technologii
  •  konferencja : „Przygotowanie nauczycieli i nauczycieli akademickich do wykorzystywania ICT w procesie nauczania” pod patronatem MNiSW i MEN
  • debata: „Społeczeństwo obywatelskie i społeczeństwo informacyjne – konfrontacja idei” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
  • konferencja „Stan Polskiego Internetu” pod patronatem MSWiA
  • Debata: „Programy dla Polski Wschodniej szansą na przezwyciężenie barier cywilizacyjnych” pod patronatem MSWiA, MRR i MI
 • Z okazji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego PTI wydało książkę „Wczoraj, dziś i jutro polskiej informatyki” pod redakcją prof. Ryszarda Tadeusiewicza
 • Nadspodziewanie wielkim sukcesem okazał się Konkurs Informatyczny dla młodzieży TIK?-TAK! zorganizowany z inicjatywy Komisji ds. ECDL przy ZG PTI
 • w Krakowie odbyło się zorganizowane przez Oddział Małpolski PTI Forum ECDL Europy Środkowowschodniej, w którym uczestniczyli przedstawiciele Litwy, Estonii, Słowacji, Norwegii, Rosji, Rumunii i Polski.
 • W Warszawie odbył się X Zjazd PTI.
  Prezesem Polskiego Towarzystwa Informatycznego XI kadencji został Marian Noga.
  Zarząd Główny: Beata Chodacka, Janusz Dorożyński, Marek Hołyński, Barbara Królikowska, Grzegorz Kruk, Wojciech Kulik, Anna Beata Kwiatkowska, Andrzej Majewski, Adam Mizerski, Jerzy Nowak, Anna Ostaszewska, Beata Ostrowska, Marcin Paprzycki, Zenon Sosnowski, Janusz Żmudziński.
  X Zjazd PTI m.in. wybrał Radę Naukową oraz uchwalił nowy statut i kodeks etyczny zawodu informatyka

czerwiec 2011

 • PTI przesłało do Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP opinię dotyczącą stanu prac nad informatyzacją państwa. Zdaniem ekspertów PTI, w dotychczasowych opracowaniach brak refleksji nad tym, na ile stosowane i wdrażane obecnie rozwiązania są zbieżne z ogólnoświatowymi trendami i wyzwaniami, przed jakimi stoi nasze Państwo.
 • w Łodzi odbyła się konferencja pt. „Nauczyciele jutra – doskonalenie ICT z certyfikatem ECDL”, poświęcona realizacji projektu o tym samym tytule współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

lipiec 2011

 • Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zorganizował VIII Konferencję „Informatyka w Edukacji” IwE2011.
 • W Polskim Biurze ECDL pracuje obecnie 6 pracowników etatowych (w tym OK ECDL), działa 15 Koordynatorów Regionalnych oraz 4 Koordynatorów produktów oraz ponad 2.000 egzaminatorów. Współpracuje 86 Centrów Egzaminacyjnych, 466 Laboratoriów Egzaminacyjnych, 420 Laboratoriów Edukacyjnych (w szkołach i na wyższych uczelniach), Centrum Egzaminacyjne przy PTI.

wrzesień 2011

 • odbyła się VI Konferencja „Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy” zorganizowana przez Koło Podlaskie PTI, Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, Katedrę Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki Uniwersytetu w Białymstoku i Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 • w Czarnej w Bieszczadach odbyły się połączone konferencje zorganizowane przez Politechnikę Gdańską i Oddział Pomorski PTI (KKIO) oraz Politechnikę Rzeszowską (SCR):
  • XIII Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania – KKIO
  • XVIII Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego – SCR,
 • w Międzyzdrojach odbyła się VI edycja Sejmiku Młodych Informatyków.
 • odbyła się I edycja Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS 2011 (kontynuacja IMCSIT) – międzynarodowa konferencja naukowa w dziedzinie informatyki technicznej i ekonomicznej, zorganizowana przez Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Szczeciński oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne.
 • PTI przekazało do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opinię na temat projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015.
 • w Katowicach odbyła się VII Konferencja Naukowo-Metodyczna im. Janusza Trawki „Technologia Informacyjna w Społeczeństwie Wiedzy”, zorganizowana przez Stowarzyszenie „Komputer i Sprawy Szkoły” (KISS) oraz Oddział Górnośląski PTI.
 • Na swym pierwszym posiedzeniu, które odbyło się w dniu 23 września 2011 r. w Międzyzdrojach (podczas VI Sejmiku Młodych Informatyków), ukonstytuowała się Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Funkcję Prezesa Rady Naukowej PTI objął prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski. Wiceprezesami Rady zostali: dr hab. prof. PW Zygmunt Mazur oraz dr hab. inż. prof. PG Cezary Orłowski. Funkcję Sekretarza Rady Naukowej PTI objął dr hab. prof. US Kesra Nermend.

październik 2011

 • w Hotelu Warszawianka Wellness & Spa w Jachrance k. Warszawy odbyły się XXVII Jesienne Spotkania PTI zorganizowane przez Górnośląski Oddział PTI.
 • odbyło się Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego PTI, świeżo powołanego przez Zarząd Główny PTI.
 • w Katowicach odbyła się pierwsza sesja śląskiego Klub Informatyka zorganizowana przez Oddział Górnośląski PTI.

listopad 2011

 • odbył się VI Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „Bóbr” zorganizowany na terenie Polski przez Oddział Kujawsko-Pomorski PTI.
 • w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi odbyła się I Wojewódzka Konferencja „Innowacje w edukacji – Technologia informacyjno – komunikacyjna w procesie dydaktycznym oraz zarządzaniu szkołą”, zorganizowana przez PTI oraz z Kuratorium Oświaty w Łodzi.

grudzień 2011

 • 19 grudnia w warszawskim hotelu Westin odbyła się uroczystość 30-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Medale 30-lecia PTI otrzymali: wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, byli prezesi i Członkowie Honorowi PTI Władysław M. Turski, Andrzej J. Blikle, Piotr Fuglewicz, Zdzisław Szyjewski, Włodzimierz Marciński, Jarosław Deminet, Wacław Iszkowski, Jan Madey, Zygmunt Mazur, Alicja Myszor, Jerzy S. Nowak oraz nieobecni: Andrzej Marciniak, Ryszard Tadeusiewicz i Jan Węglarz. Medal zostały wręczone także przedstawicielom oddziałów i kół PTI oraz NASK.
 • Zarząd Oddziału Podlaskiego PTI powołał do działania Koło PTI w Radomiu.

2012

styczeń 2012

 • Jacek Pulwarski objął funkcję Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL
 • W całym kraju odbyła się próbna matura z informatyki, zorganizowana przez Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego wspólnie z Zakładem Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.
 • Oddział Kujawsko-Pomorski PTI obchodził 10. rocznicę istnienia
 • PTI wydało oświadczenie ws. umowy ACTA. „Polskie Towarzystwo Informatyczne jest poważnie zaniepokojone planowanym podpisaniem przez rząd RP umowy handlowej Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Stojąc na gruncie poszanowania prawa oraz akceptując aktualne uregulowania dotyczące praw autorskich oraz praw własności przemysłowej uważamy, że dotychczasowy stan prawny RP jest w tym zakresie wystarczający i nie nadmierny, również w aspekcie informatycznym, a zdecydowanej poprawy wymaga jedynie egzekwowanie tego prawa, na co niejednokrotnie, i nie tylko my, zwracaliśmy uwagę, jak np. w sprawie RSiUN.”
 • Koło PTI w Lublinie organizuje Klub Seniora Informatyka. Cele Klubu to: organizacja spotkań z seniorami, aktywizacja ludzi starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu, pomoc materialna, budowa wirtualnego „słonecznego miasta”. Strona Klubu: mudrozka.pl.
 • 27 lutego –17 maja – Konkurs Informatyczny dla młodzieży „eDukacja z Panem T.I.K.-iem – przewodnik multimedialny”, zorganizowany przez PTI w ramach obchodów ŚDSI 2012

luty 2012

 • W Szczyrku odbyły się XIII Otwarte Mistrzostwa Informatyków w Narciarstwie Alpejskim.

marzec 2012

 • 26 marca –17 maja – Konkurs Informatyczny TIK?-TAK! zorganizowana przez PTI w ramach obchodów ŚDSI 2012

kwiecień 2012

 • 16-20 kwietnia – Impreza Informacyjna: „Dni Otwarte ECDL” zorganizowana przez PTI w ramach obchodów ŚDSI 2012
 • 19-20 kwietnia – konferencja InfoShare zorganizowana przez Fundację InfoShare i Oddział Pomorski PTI odbyła się na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

maj 2012

 • 8 maja – „Telewizja cyfrowa – atuty i pułapki konwersji” konferencja zorganizowana przez PTI w ramach obchodów ŚDSI 2012
 • 15 maja „Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji. Model chmury obliczeniowej – szansą dla szkół?”, konferencja zorganizowana przez PTI i Microsoft w ramach obchodów ŚDSI 2012
 • 15 maja – Konferencja: „Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji. Model chmury obliczeniowej – szansą dla szkół?”,
 • 17 maja – XIII Konferencja Okrągłego Stołu: Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego pod hasłem: „Kobiety i dziewczęta wobec technik informacyjno-komunikacyjnych” zorganizowana przez SEP i PTI w ramach obchodów ŚDSI 2012
 • 17 maja – Spotkanie przedstawicieli Rządu i Parlamentu RP z przedstawicielami środowiska teleinformatycznego w Villi Foksal, zorganizowane przez PTI w ramach obchodów ŚDSI 2012
 • 17 maja – w Villi Foksal w Warszawie odbyła się Wielka Gala Dnia Społeczeństwa Informatycznego 2012
 • 18 maja – debata „Kultura w cyfrowym świecie – ewolucja czy rewolucja?” odbyła się w Sali Lustrzanej Teatru Wielkiego
 • 28-30 maja – 36 Konferencja Użytkowników Systemów Mainframe, w Zachełmiu k. Jeleniej Góry
 • 30-31 maja – Podlaska Konferencja „Technologie informacyjne i Komunikacyjne dla Edukacji”, Organizatorzy: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Instytut Informatyki i Automatyki Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Instytut Badawczy Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Podlaski PTI,

czerwiec 2012

 • 13-15 czerwca – Konferencja NOTICE, organizatorzy: Oddział Łódzki PTI i Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, miejsce: Słok k. Bełchatowa,

lipiec 2012

 • 2 lipca – obchody X-lecia PTI na Ziemi Kujawsko-Pomorskiej w Auli WMiI UMK w Toruniu
 • 2 lipca – 9. edycja konferencji „Informatyka w Edukacji” zorganizowana przez Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

sierpień 2012

 • Oficjalna lista dyskusyjna członków PTI „elka” wznowiła działalność
 • 24-26 sierpnia – I Letni Zlot PTI o zorganizowany przez Tomasza Klasę odbył się w Międzyzdrojach

wrzesień 2012

 • PTI przekazało do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji opinię nt opracowanego przez MAiC projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • 9-12 września – Federated Conference on Computer Science and Information Systems FedCSIS we Wrocławiu zgromadziła 292 uczestników z 41 krajów, w tym m.in. z Indonezji, Tajwanu, Republiki Południowej Afryki i Kolumbii. Najwięcej gości zagranicznych przybyło z Niemiec (35 osób), Polskę reprezentowało 131 uczestników.
 • 10-13 września – XIV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, zorganizowana przez Oddział Małopolski PTI oraz Katedrę Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej
 • 11 września – w Krakowie w trakcie konferencji KKIO odbyło się posiedzenie Rady Naukowej PTI.
 • 12-15 września – w miejscowości Hołny Mejera odbyła się VII Konferencja Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy. Współorganizatorem Konferencji był Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Informatycznego wraz z Wydziałem Informatyki Politechniki Białostockiej, Katedrą Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zakładem Statystyki i Informatyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 • 20-22 września – 7. Sejmik Młodych Informatyków odbył się w hotelu Amber Baltic w Międzyzdrojach

październik 2012

 • 2 października – Zarząd Główny PTI podjął uchwałę, że dzień 15 października będzie obchodzony jako Dzień e-Nauczyciela
 • Beata Chodacka uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej
 • W dniach 18-19 października br. w Oslo odbywało się doroczne Forum ECDL/ICDL, zorganizowane przez Fundację ECDL i Norweskie Towarzystwo Informatyczne. W imieniu PTI w spotkaniu uczestniczyła członek ZG PTI, przewodnicząca Komisji ds. Certyfikacji Beata Chodacka oraz Ogólnopolski Koordynator ECDL Jacek Pulwarski.

listopad 2012

 • 13-16 listopada – zawody VII polskiej edycji Konkursu Informatycznego „Bóbr”.
 • Zespół ekspertów PTI koordynowany przez Janusza Żmudzińskiego przesłał do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji opinię Towarzystwa na temat projektu „Polityki Ochrony Rzeczypospolitej Polskiej”.
 • 21 listopada – VIII Konferencja Naukowo-Metodyczna im. dr Janusza Trawki „Technologia Informacyjna w Społeczeństwie Wiedzy” zorganizowana przez Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły „KISS” oraz Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Informatycznego
 • 21 listopada – konferencja „Stan Polskiego Internetu” odbyła się w gmachu FSNT NOT w Warszawie, • 22 listopada – wykład otwarty na temat: „Dzieje informatyki i przemysłu komputerowego w Polsce” wygłosił Jerzy Nowak połączony w sali konferencyjnej WMiI UMK, Toruń.

2013

styczeń 2013

 • 21 stycznia – wstępne wewnątrzszkolne eliminacje oraz zapisy do VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie – Net Masters Cup. Organizatorami Olimpiady są Grupa Netia i Grupa Allegro, wsparcie merytoryczne zapewnia Polskie Towarzystwo Informatyczne
 • 14 stycznia – W Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się seminarium Sekcji Bezpieczeństwa Informacji PTI nt. współczesnych metod uwierzytelniania.

luty 2013

 • 8 lutego – Odbyło się otwarte spotkanie Sekcji PTI ds. Edukacji Informatycznej.
 • XIV Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim zostały odwołane.
 • 12 lutego – PTI objęło patronatem konferencję „Cyberprzestępczość i ochrona informacji”
 • 14 lutego – Rozstrzygnięto XXIX Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki, organizowany przez Dolnośląski Oddział PTI.
 • 19 lutego – Odbyło się spotkanie Sekcji Przyszłości IT poświęcone tematyce obowiązujących trendów na rynku Data Center oraz prognoz rozwoju tego typu ośrodków w przyszłości.
 • 22 lutego – W siedzibie Zarządu Głównego PTI odbyło się spotkanie przedstawicieli PTI z przedstawicielami niemieckiego zrzeszenia technicznego Verbände für Branchen und Berufe der Elektro- und Informationstechnik VDE. Stronę niemiecką reprezentowali: dyrektor Frauhnhofer Heinrich Hertz Institut prof. Hans-Joachim Grallert, prezes Informationstechnische Geselschaft im VDE (ITG/VDE) prof. Ingo Wolff i dyrektor generalny ITG/VDE dr inż. Volker Schanz. Ze strony PTI obecni byli wiceprezes PTI Marek Hołyński oraz przewodniczący GKR Wiesław Paluszyński.
 • 24 lutego – Materiały z FedCSIS 2012 zostały udostępnione na Web of Science, co oznacza, że publikacja w materiałach konferencji FedCSIS warta jest 10 punktów parametrycznych MNiSW.

marzec 2013

 • 5 marca – W Warszawie w wieku 89 lat zmarł prof. dr inż. Leon Łukaszewicz, emerytowany profesor Instytutu Podstaw Informatyki PAN, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, Członek-Założyciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
 • 20 marca – Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Sekcja Bezpieczeństwa PTI oraz Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny zorganizowały seminarium pt. ”Dobre praktyki podczas analizy powłamaniowej do systemów teleinformatycznych”
 • 28 marca – Sekcja Historyczna PTI wraz z Muzeum Techniki w Warszawie zorganizowała IV Seminarium Historii Informatyki – Mikrokomputery Zakładów ERA.

kwiecień 2013

 • 15-22 kwietnia – Odbyły się „Dni Otwarte ECDL” – cykliczna, ogólnopolska akcja informacyjna, przeprowadzana w Centrach Egzaminacyjnych ECDL oraz w Laboratoriach ECDL.
 • 16 kwietnia – Staraniem Sekcji Terminologicznej PTI odbyły się:
  • seminarium organizowane przez firmy Findwise i TiP na temat: „Lingwistyka w technologiach wyszukujących, czyli o szybkim docieraniu do informacji i wiedzy”
  • wieczorny Klub Informatyka, na którym wykład wygłosił prof. Piotr Wierzchoń
 • 22 kwietnia – Odbyło się seminarium Sekcji Bezpieczeństwa Informacji PTI nt zagrożeń urządzeń mobilnych.

maj 2013

 • 7 maja – W ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego odbyła się konferencja pt. „Bezpieczeństwo sieci Smart Grid”.
 • 9 maja – W ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego odbyła się konferencja pt. „Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji – Cyfrowa Szkoła”.
 • 10 maja – Zarząd Dolnośląskiego Oddziału PTI zorganizował Benefis zasłużonego pioniera informatyki polskiej Eugeniusza Bilskiego.
 • 14 maja – W ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego odbyło się seminarium Sekcji Historycznej PTI nt. „Dzieje Internetu w Polsce”.
 • 16 maja – Zakończyła się III edycja ogólnopolskiego konkursu dla szkół, Technologie Informacyjno-Komunikacyjne? TAK! (TIK?-TAK!) zorganizowanego przez PTI w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.
 • 16 maja – Kulminacyjny moment obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego – Wielka Gala Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2013 – odbyła się w Pałacu Zamoyskich w Warszawie. Ważnym akcentem Gali było wręczenie nagród INFOSTAR 2012.
 • 17 maja – W ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się XIII Konferencja Okrągłego Stołu. Konferencja odbyła się pod Patronatem Parlamentarnym Pani Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz i została zorganizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich przy współpracy z PTI.
 • 18 maja – Oddział Kujawsko Pomorski PTI wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK zorganizowały Dzień SCRATCH-a.
 • 17 maja – Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej i Fundację BOINC Polska. Wykład pt. „Dzieje społeczeństwa informacyjnego w Polsce” wygłosił przewodniczący Sekcji Historycznej PTI Jerzy S. Nowak.

czerwiec 2013

 • 8 czerwca – Odbył się Małopolski Dzień Uczenia się 2013, współorganizowany przez Oddział Małopolski PTI. Równolegle, w dniach 7- 8 czerwca 2013 r. w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie odbyło II Sympozjum Dydaktyczno-Naukowe nt. „Sztuka nauczania – inspiracje i wyzwania nauczyciela XXI wieku”.
 • 14 czerwca – W ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego Audytorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się II edycja konferencji „Wartość wiedzy w Społeczeństwie Informacyjnym”.
 • 24-26 czerwca – Oddział Górnośląski PTI zorganizował w Szczyrku I Letnie Spotkania PTI.
 • 25 czerwca – W Centrum Prasowym Foksal w Warszawie odbyło się zorganizowane przez PTI Seminarium PTI nt Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. W seminarium wzięła udział m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego p. Iwona Wendel, Lider Informatyzacji MAC p. Włodzimierz Marciński oraz Dyrektor Wykonawczy ECDL Foundation p. Damien O’Sullivan.
 • 29 czerwca – Decyzją Zarządu Głównego PTI weźmie udział w międzynarodowym badaniu kompetencji zawodowych informatyków W ramach powołanej praz Komisję Europejską Wielkiej Koalicji na rzecz Cyfrowych Miejsc Pracy

lipiec 2013

 • 2-5 lipca – W Toruniu odbyła się międzynarodowa konferencja X World Conference on Computers in Education WCCE 2013, zorganiozwana przez Oddział Kujawsko-Pomorski PTI.
 • 3 lipca – W Pałacu Prezydenckim w Warszawie zostało powołane Szerokie Porozumienie na Recz Umiejętności Cyfrowych. Inicjatywa ta jest polską odpowiedzią na inicjatywę Komisji Europejskiej pod nazwą Grand Coalition for Digital Jobs. Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego prof. Marian Noga podpisał Porozumienie w imieniu PTI.
 • 5-7 lipca – Odbyła się X Konferencji Informatyka w Edukacji IwE 2013, stanowiąca w tym roku Dni Narodowe WCCE 2013.
 • 18 lipca – W Warszawie zmarł prof. Władysław Marek Turski, współtwórca Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, Członek-Założyciel i pierwszy Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego..

sierpień 2013

 • 2 sierpnia – Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej zcyfryzowała miesięcznik „Informatyka”, wydawany przez Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT w latach 1971-2001, (wcześniej od 1966 r. jako „Maszyny Matematyczne”). Akcja cyfryzacji „Informatyki” była inicjatywą Sekcji Historycznej PTI.

wrzesień 2013

 • 8-11 września – w Krakowie odbyła się Federated Conference on Computer Science and Information Systems – FedCSIS 2013. Na konferencję złożyło się 19 seminariów, sympozjów i workshopów uporządkowanych w 6 nurtów tematycznych, udział wzięło ok. 300 uczestników z 5 kontynentów.
 • 18-20 września – w Szczecinie odbyły się równolegle trzy konferencje naukowe: VIII Sejmik Młodych Informatyków, XX Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego i XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Organizatorem był Oddziała Zachodniopomorski PTI
 • 20-22 września – w Międzyzdrojach odbył się II Zlot Członków PTI. Temat przewodni: „PTI: Gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?”
 • 25-28 września – w Hołnach Mejera odbyła się VIII Konferencja „Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy”, zorganizowana przez Oddział Podlaski PTI

październik 2013

 • 4 października – pod patronatem Zarządu Oddziału Górnośląskiego PTI w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Informatyki Śledczej.
 • 24 października – podczas ogólnopolskiej konferencji bibliotek akademickich Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej, w uznaniu zasług w zakresie cydryzacji roczników miesięcznika „Informatyka”, została uhonorowana Medalem XXX-lecia PTI
 • 24 października – w kawiarni Cafe Zamek w Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się seminarium Sekcji Terminologicznej PTI.

listopad 2013

 • została uruchomiona internetowa strona Rady Naukowej PTI: rn.pti.org.pl (opcjonalnie: rada.pti.org.pl)
 • 16 listopada – w kampusie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu Rokitnicy pod patronatem Zarządu Oddziału Górnośląskiego PTI odbyła się dorocznej konferencja World Usability Day Silesia
 • 12-15 listopada – odbyły się zawody VIII edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr”, zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Oddział PTI
 • 17 listopada – w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie odbył się spektakl Salonu Poezji pt. „Magiczna polskość – poezja polskich Amerykanów”. Głównym animatorem spektaklu oraz autorem przekładów prezentowanych wierszy na język polski był założyciel PTI prof. Janusz Zalewski
 • 21 listopada – w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach odbyła się IX Konferencja Naukowo-Metodyczna zorganizowana przez Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS.

grudzień 2013

 • 20 grudnia – we Wrocławiu odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom XXX Ogólnopolskiego Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki.

2014

styczeń 2014

 • 11 stycznia – początek użytkowania informatycznej platformy wymiany informacji i wspierania działalności PTI- systemu KOKPIT.
 • 16 stycznia – wiceprezes PTI Marek Hołyński oraz prezes EAI Imrich Chlamtac podpisali akt przystąpienia PTI do European Alliance for Innovation (EAI) w charakterze członka stowarzyszonego.
 • 30 stycznia – w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się debata ekspercka nt. „Bezpieczeństwo Informacji – prywatnie i służbowo. Spojrzenie na bezpieczeństwo dzisiaj i próba zajrzenia w przyszłość”, zorganizowana przez Sekcję Bezpieczeństwa Informacji PTI.

luty 2014

 • 3 lutego – Sąd Okręgowy w Warszawie, w odpowiedzi na wniosek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, wpisał do rejestru dzienników i czasopism nowe wydawnictwo naukowe: Annals of Computer Science and Information Systems (ACSIS). ACSIS jest serią wydawniczą, której celem jest publikowanie wyników badań naukowych i zastosowań przemysłowych w zakresie informatyki technicznej i informatyki ekonomicznej.
 • 6-8 lutego – w Kołobrzegu odbyły się X Spotkania Opiekunów Pracowni Komputerowych. Jest to coroczna konferencja dla nauczycieli informatyki, nauczycieli innych przedmiotów, którzy wykorzystują narzędzia informatyczne w swojej pracy, dyrektorów szkół i pracowników oświaty. Oddział Zachodniopomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego objął wydarzenie swoim patronatem honorowym.

marzec 2014

 • 1 marca – Fundacja Rozwoju Informatyki, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących i Polskim Towarzystwem Informatycznym ogłosiła kolejną, X jubileuszową edycję Nagrody im. Witolda Lipskiego. Nagroda jest przyznawana młodym naukowcom za wybitny dorobek w dziedzinie informatyki i jej zastosowań.
 • 3 marca – Oddział Mazowiecki PTI zorganizował w Warszawie Klub Informatyka dotyczący rozporządzenia eIDAS, które reguluje elektroniczny system uwierzytelnienia i identyfikacji. Wydarzenie było nagrywane, a film został udostępniony na kanale PTI na YouTube’ie.
 • 13-14 marca – w hotelu Bartlowizna w Goniądzu, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, zorganizowano Podlaski Konwent Informatyków – jedno z największych wydarzeń informatycznych w regionie, mające na celu integrację lokalnego środowiska informatyków zatrudnionych w placówkach administracji publicznej oraz wymianę doświadczeń i dyskusji nad zastosowaniem IT w administracji.
 • 14 marca – Oddział Małopolski PTI przygotował szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, które poprowadził kol. Janusz Żmudziński.
 • 14 marca – zmarł prof. dr hab. Witold Kosiński, członek Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTI.
 • 15 marca – podczas spotkania z cyklu Jestem informatyczką debatowano na temat „Lawful interception – co wiedzą o Tobie służby specjalne?”; organizatorem był Oddział Małopolski PTI
 • 17 marca – po 8 latach przerwy Polskie Towarzystwo Informatyczne wznowiło wydawanie Biuletynu PTI. W pierwszym numerze zostały opublikowane m.in. list prezesa PTI Mariana Nogi do członków PTI, artykuły dotyczące realizowanych przez PTI inicjatyw (ŚDSI, FedCSIS, konkurs prac magisterskich), artykuły informacyjne na temat Izby Rzeczoznawców i ECDL, artykuł problemowy Wiesława Paluszyńskiego.
 • 19 marca – w Gmachu Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej miało miejsce zebranie założycielskie Organizacji Inżynierii Wymagań – ogólnopolskiego stowarzyszenia, w którego zakresie zainteresowań znajduje wciąż jeszcze mało znana dziedzina badań, jaką jest inżynieria wymagań.
 • 19 marca – Oddział Pomorski PTI wybrał nowe władze.
 • 20 marca – Oddział Zachodniopomorski PTI wybrał nowe władze.
 • 22 marca – Oddział Podlaski PTI wybrał nowe władze.
 • 27 marca – Oddział Małopolski PTI wybrał nowe władze.
 • 29 marca – Oddział Dolnośląski PTI wybrał nowe władze.
 • 29 marca – Oddział Kujawsko-Pomorski PTI wybrał nowe władze.
 • 29 marca – w Katowicach odbył się Azure Boot Camp 2014. W trakcie spotkania miał miejsce m.in. panel ekspercki, w którym moderatorem był kol. Adrian Kapczyński, członek Oddziału Górnośląskiego PTI, zaś jednym z wykładowców – kol. Adam Mizerski, również członek PTI.

kwiecień 2014

 • 1 kwietnia – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska powołała nowy skład Komitetu Polityki Naukowej, w którym nauki ekonomiczne są reprezentowane przez dr hab. Beatę Czarnacką-Chrobot ze Szkoły Głównej Handlowej. Dr hab. Czarnacka-Chrobot jest m.in. prodziekanem Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, ekspertem Komisji Europejskiej w 7 Programie Ramowym oraz – członkiem PTI.
 • 3 kwietnia – Oddział Wielkopolski PTI wybrał nowe władze.
 • 7-13 kwietnia – Odbyły się „Dni Otwarte ECDL” – cykliczna, ogólnopolska akcja informacyjna, przeprowadzana w Centrach Egzaminacyjnych ECDL oraz w Laboratoriach ECDL.
 • 24 kwietnia – w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej Akademickie Koło Aplikacji Internetowych we współpracy z m.in. Oddziałem Wielkopolskim PTI zorganizowało AKAICamp #2: DevOps – wydarzenie ważne dla wszystkich zainteresowanych problematyką współpracy programistów z administratorami.
 • 28 kwietnia – Prezes PTI Marian Noga wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,, które było poświęcone najistotniejszym zagadnieniom związanych z upowszechnianiem technologii teleinformatycznych w Polsce.

maj 2014

 • Obchody Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego:
  • 15 maja – Wielka Gala z okazji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego,
  • 14 maja – finał Ogólnopolskiego Konkurs Informatyczny Edukacja z Panem T.I.K.-iem „Pomyśl zanim wrzucisz” i Ogólnopolskiego Konkursu Informatyczny „TIK?-TAK!”,
  • 13 maja – Konferencja „Cyfryzacja sieci elektroenergetycznych” i
  • 8 maja – Konferencja „Cyfrowa Szkoła – perspektywa rządu, samorządu i szkoły” organizowana przez PTI i Microsoft)
  • 20 maja – seminarium „Internet wszystkiego – Internet of Everything” zorganizowane przez Sekcje Przyszłości IT

czerwiec 2014

 • 14 czerwca – XI Zjazdu Delegatów PTI wybrał władze Towarzystwa XII kadencji. Prezesem został wybrany ponownie Marian Noga. W skład nowego Zarządu wchodzą: Beata Ostrowska (wiceprezes i skarbnik), Marek Hołyński (wiceprezes), Janusz Dorożyński (wiceprezes), Zdzisław Babicz, Piotr Bała, Beata Chodacka, Antoni Cichocki, Maria Ganzha , Maciej Godniak, Przemysław Jatkiewicz, Tomasz Klasa, Adam Mizerski, Jerzy S. Nowak, Tomasz Pełech-Pilichowski, Janusz Żmudziński
 • 12 – czerwca Jan Węglarz –członek honorowy PTI – otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej
 • Janusz Kacprzyk zostaje wybrany Fellow of European Coordinating Committee for Artificial Intelligence (ECCAI)

lipiec 2014

 • Startuje XXXI Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki

wrzesień 2014

 • 17-20 września – w Hołnach Mejera odbyła się IX Konferencja „Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy”
 • 7-10 września – na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbyła się kolejna edycja międzynarodowej konferencji naukowej FedCSIS (Federated Computer Science and Information Systems)

październik 2014

 • 9 października – finał X edycji Konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego. Laureatem został dr Jakub Radoszewski z Uniwersytetu Warszawskiego, który specjalizuje się w algorytmice i kombinatoryce tekstów.
 • 17 października – wybory władz Koła PTI w Rzeszowie
 • 18 października – Oddział Dolnośląski PTI uczestniczy w Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej
 • 25 października – zostaje powołana nowa sekcja – Informatyki w Zarządzaniu
 • 28 października – Oddział Mazowiecki wybrał nowe władze

listopad 2014

 • 1 listopada – Andrzej Blikle odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
 • 2 listopada – Towarzystwo przesłało do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji opinię w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego m.in. ochrony danych osobowych, a dokładniej osób za nią odpowiedzialnych, czyli Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
 • 12-14 listopada – Startuje IX edycja Konkursu Informatycznego „Bóbr”
 • 19, 21 listopada – Polskie Towarzystwo Informatyczne zajmuje oficjalne stanowisko w sprawie awarii systemu informatycznego PKW podczas wyborów samorządowych. Prezes Najwyższej Izby Kontroli zaprasza przedstawicieli PTI i Izby Rzeczoznawców do współpracy przy audycie systemu informatycznego służącego do zliczania głosów.
 • 21 listopada – w Katowicach odbyła się X Konferencja Naukowo-Metodyczna „Technologia Informacyjna w Społeczeństwie Wiedzy im. dr. Janusza Trawki”
 • 24-26 listopada – Oddział Dolnośląski PTI jest partnerem merytorycznym konferencji „Windows Server InfrastructureDays 2014”
 • Oddział Małopolski PTI organizuje dla nauczycieli „Elementarny kurs programowania w języku C++”, którego celem jest przypomnienie podstaw algorytmiki i programowania w oparciu o język C++

grudzień 2014

 • 3 grudnia – Polskie Towarzystwo Informatyczne uhonorowało Wydział Zarządzania UW oraz jego pracowników naukowych (prof. Jerzego Kisielnickiego, prof. Witolda Chmielarza, a także dziekana prof. Jana Turynę) medalami XXX-lecia PTI. Wręczenie odznaczeń nastąpiło na konferencja pn. „Informatyka 2 przyszłości”, która została zorganizowana z okazji 30-lecia prowadzenia informatyki na tym Wydziale Zarządzania UW.
 • ukazała się pierwsza książka z cyklu wydawniczego Polskiego Towarzystwa Informatycznego „Biblioteczka Izby Rzeczoznawców PTI”. Monografia autorstwa dr. Macieja Szmita poświęcona jest zagadnieniom związanym z opiniodawczą rolą informatyki realizowanej na potrzeby wymiaru sprawiedliwości.

2015

styczeń 2015

 • 12 stycznia – Oddział Kujawsko-Pomorski zorganizował VII edycję próbnej matury z informatyki.
 • 16 stycznia – w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się debata ekspercka Sekcji Bezpieczeństwa PTI pt. „Zagadnienia prawne na rok 2015”.
 • 16 stycznia – na Politechnice Wrocławskiej wręczono nagrody laureatom XXXI Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie z informatyki. Przy tej okazji przekazano także przyznane w grudniu 2014 r. Medale XXX-lecia PTI dla prof. dr hab. Stefana Paszkowskiego, dr Krystyny Jerzykiewicz, doc. dr Romana Zubera, prof. dr hab. Macieja M. Sysło, dr hab. inż. Lecha Madeyskiego. Uroczystość przygotował Oddział Dolnośląski PTI.
 • 21 stycznia – Oddział Wielkopolski z organizował w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej seminarium popularno-naukowe dotyczące bezpieczeństwa systemów informatycznych. Głównym partnerem była firma Capgemini.
 • styczeń – Polskie Towarzystwo Informatyczne wraz z Fundacją Polskich Niewidomych i Słabowidzących TRAKT (Lider Projektu) oraz Instytutem Maszyn Matematycznych IMM uczestniczyło w realizacji projektu „WCAG 2.0 – promocja dobrych praktyk programistycznych”

luty 2015

 • 14 lutego – w Szczyrku rozegrano XV Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim, organizowane przez Biuro Zarządu Głównego.
 • 15 luty – rusza kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Informatyczny Edukacji z Panem T.I.K.-iem, w 2015 roku pod hasłem „Telefonem ucz się i odkrywaj świat”.
 • 25 lutego – Sekcja Historyczna PTI rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do konkursu „Historia polskiej Informatyki”, którego celem było wyłonienie najlepszego opracowania z zakresu historii informatyki polskiej.

marzec 2015

 • 3 marca – Oddział Mazowiecki PTI zorganizował w Warszawie Klub Informatyka dotyczący rozporządzenia eIDAS, które reguluje elektroniczny system uwierzytelnienia i identyfikacji.
 • 14 marca – Oddział Małopolski PTI przygotował szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, które poprowadził kol. Janusz Żmudziński.
 • 15 marca – podczas spotkania z cyklu Jestem Informatyczką debatowano na temat „Lawful interception – co wiedzą o Tobie służby specjalne?”; organizatorem był Oddział Małopolski PTI.
 • 16 marca – prof. dr. hab. Ryszard Tadeusiewicz, członek Oddziału Małopolskiego i Członek Honorowy PTI, otrzymał tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
 • 16-17 marca – Koło PTI w Łomży przygotowało I Podlaską Konferencję Informatyczną.
 • 17-18 marca – Koło Zielonogórskie zorganizowało II Konferencję Naukowo-Przemysłową Kryptologia a Biznes. Bezpieczeństwo Stosowane (KBBS);
 • 20 marca – w Krakowie odbyło się pierwsze posiedzenie nowej, dwuletniej kadencji Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Z ramienia PTI zostali do jej składu rekomendowani: prezes PTI Marian Noga, prezes Oddziału Małopolskiego Marek Valenta oraz członek Zarządu Oddziału i regionalny Koordynator ECDL Beata Chodacka. W pracach Rady uczestniczą także inni członkowie PTI – kol. kol. Kazimierz Wiatr, Robert Migiel i Andrzej Szczerba.
 • 21 marca – Oddział Małopolski PTI zorganizował spotkanie w ramach inicjatywy Jestem Informatyczką pt. „Bezpieczeństwo sieci komputerowych”.
 • 23 marca – rozpoczęła się kampania edukacyjna Tydzień z Internetem, współorganizowana przez Oddział Małopolski PTI.
 • 23-29 marca – pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, odbyły się Dni Otwarte ECDL.
 • 26 marca – w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Sekcja Bezpieczeństwa PTI zorganizowała debatę ekspercką na temat offensive security.
 • 27 marca – Koło PTI w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze zorganizowało konferencję Bezpieczeństwo Techniczno-Informatyczne.

kwiecień 2015

 • 2 kwietnia – Oddział Małopolski PTI zorganizował spotkanie w ramach inicjatywy Jestem Informatyczką pt. „Polskie IT za granicą”.
 • 3 kwietnia – zainaugurowano plebiscyt Lider Małopolski. Oddział Małopolski PTI nominowany został w kategorii Lider edukacji i zajął ostatecznie w głosowaniu II miejsce.
 • 13 kwietnia – rusza kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego TIK?-TAK!
 • 14 kwietnia – Oddział Mazowiecki PTI zorganizował w Warszawie kolejny Klub Informatyka, którego tematem przewodnim była biometria. Wydarzenie było nagrywane, a film został udostępniony na kanale PTI na YouTube’ie.
 • 23 kwietnia – w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego PTI zorganizowało kolejną konferencję z cyklu Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji; tym razem widzenie odbywało się pod hasłem „Szkolnictwo zawodowe – diagnoza, wyzwania, inspiracje”.
 • 27 kwiecień – Koła PTI w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim zorganizowały konferencję naukową Bezpieczeństwo Techniczno-Informatyczne, która odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

maj 2015

 • 6 maja – Izba Rzeczoznawców oraz Sekcja Bezpieczeństwa Informacji PTI przygotowały seminarium pt. „Doskonalenie procesów tworzenia oprogramowania w oparciu o normę ISO IEC 15504, Information technology – Process assessment”.
 • 6-8 maja – Oddział Podlaski, wspólnie z Wydziałem Informatyki Politechniki Białostockiej zorganizował konferencję Advances in Data Science, 1st International Workshop and Networking Event (ADS2015).
 • 8 maja – Oddział Zachodniopomorski PTI i Sekcja Problemów Społeczeństwa Globalnej Informacji zorganizowały w Szczecinie, w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, XVIII już edycję konferencji z cyklu Problemy Społeczeństwa Informacyjnego.
 • 11 maja – w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego odbyła się konferencja Rozwiązania ICT dla inteligentnych miast.
 • 12 maja – w Warszawie odbył się Klub Informatyka, organizowany przez Oddział Mazowiecki PTI. Tym razem spotkanie dotyczyło zawodu informatyka. Wydarzenie było nagrywane, a film został udostępniony na kanale PTI na YouTube’ie.
 • 12-13 maja – Koło PTI w Rzeszowie, w ramach Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacie 2015 zorganizowało wspólnie z Rzeszowskim Oddziałem SEP seminarium techniczne pt. „Telecommunications and ICTs: drivers of innovation” oraz warsztaty naukowo–techniczne „Inteligentny rozwój – wiedza i innowacje”.
 • 14 maja – w Pałacu Zamoyskich w Warszawie miał miejsce kulminacyjny moment obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego – Wielka Gala Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2015. Ważnym akcentem Gali było wręczenie nagród INFO-STAR 2014i INFOSTAT 2015.
 • 14 maja – Koło PTI w Zielonej Górze zorganizowało Zielonogórską Konferencję z okazji obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego ZGK-ŚDSI 2015.
 • 22 maja – w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP odbyła się III edycja Nocy Robotów PIAP pod hasłem „Misja: Bezpieczeństwo”; patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Informatyczne.
 • 22 maja – w Krakowie zorganizowano Noc Informatyków, którą wsparł Oddział Małopolski PTI.
 • 27 maja – PTI przesyła do Ministerstwa administracji i Cyfryzacji opinię ws. projekturozporządzenia zmieniającego regulacji dotyczące zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej oraz zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego.

czerwiec 2015

 • 11 czerwca – kol. Andrzej Horodeński, wieloletni rzecznik prasowy PTI, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 • 13 czerwca – Oddział Mazowiecki PTI zorganizował kolejne letnie spotkanie z cyklu Rapid Baran Development w warszawskim „Barze Pod Kopytem”.
 • 16 czerwca – Rzeszowskie Koło PTI było współorganizatorem konferencji Wczoraj i Dziś – Badania na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, która uświetniła obchody 50-lecia Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.
 • 17 czerwca – w Słoku koło Bełchatowa odbyła się VI Międzynarodowa konferencja naukowa iNOTICE’15, organizowana przez Oddział Łódzki PTI.
 • 18-21 czerwca – zorganizowano regaty IT Cup 2015, którym PTI patronuje od wielu lat.
 • 22-23 czerwca – Koło PTI w Lublinie współorganizowało XXIV Warsztaty Mikrokomputerowe Politechniki Lubelskiej im. dr. Jana Smołki.
 • 30 czerwca-1 lipca – Kujawsko-Pomorski Oddział PTI zorganizował w Toruniu XII edycję konferencji Informatyka w Edukacji (IwE).
 • W czerwcu ukazuje się II tom wydawnictwa „Biblioteczka Izby Rzeczoznawców PTI”. Autorem tomu pt. „„Ochrona danych osobowych” jest Przemysław Jatkiewicz.

lipiec 2015

 • 3 lipca – PTI przygotowało opinię w sprawie nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach.
 • 7 lipca – opinia Towarzystwa w sprawie ustawy o prawie własności przemysłowej została wysłana do Senatu RP.
 • 9 lipca – Oddział Małopolski PTI zorganizował kolejne spotkanie w ramach projektu Jestem Informatyczką, tym razem pt. „WHO RUN THE CODES ? GIRLS!”. Współorganizatorami były: Geek Girls Carrots, WebMuses, Women in Technology, Django Girls oraz ITberries.
 • 21 lipca – Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego podjął uchwałę w sprawie dofinansowania projektu upamiętniającego Wrocławskie Zakłady Elektroniczne „ELWRO”. Dnia 7 września o godz. 12.00 we Wrocławiu odsłonięto granitowy obelisk upamiętniający Zakłady „ELWRO”.

sierpień 2015

 • 23 sierpnia – PTI wystosowuje opinię w sprawie projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

wrzesień 2015

 • 9 września – do centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS wysłana została opinia PTI w sprawie weryfikacji typologii kodów zawodów związanych z ICT, stosowanej w statystyce publicznej.
 • 9-12 września – Oddział Podlaski PTI przygotował w Hołnach Mejera X edycję konferencji Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy (TERW). W dniach 12-13 września odbyło się tam IV Podlaskie Spotkanie Członkowskie PTI.
 • 13-16 września – w Łodzi odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa FedCSIS 2015 (Federated Conference on Computer Science and Information Systems) Science. Złożyły się w sumie na nią aż 24 wydarzenia: konferencje, warsztaty i sympozja poświęcone technologiom informatycznym. Konferencja zgromadziła ponad 300 naukowców z całego świata. Za przygotowania odpowiadał Oddział Mazowiecki i Oddział Łódzki PTI.
 • 17-19 września – w Międzyzdrojach odbył się cykl konferencji organizowanych przez Oddział Zachodniopomorski PTI: XVII Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, X Sejmik Młodych Informatyków, I edycja konferencji Metody komputerowe w ekonomii eksperymentalnej (Computational Methods in Experimental Economics – CMEE) oraz Informatyka w Zarządzaniu (IwZ); tę ostatnią współorganizowała także Sekcja Informatyki w Zarządzaniu.
 • 21 wrześeń – PTI przygotowało opinię w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.
 • 24-25 września – w Miedzeszynie odbyło się XXI Forum Teleinformatyki, podczas którego wręczono Nagrodę im. Marka Cara kol. Annie Beacie Kwiatkowskiej, pełniącej funkcję prezesa Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTI.
 • 30 września – Sekcja Bezpieczeństwa Informacji oraz Dolnośląski Oddział PTI zorganizowały seminarium Bazy danych i analizy grafowe: powrót do przyszłości?
 • Wrzesień – prof. dr hab. Janusz Kacprzyk, członek Oddziału Mazowieckiego PTI, został pierwszym polskim laureatem nowo utworzonego tytułu Fellow of the Mexican Society of Artificial Intelligence (SMIA Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial) i jednocześnie został stałym członkiem honorowym tego prestiżowego Stowarzyszenia (Permanent Honorary Member).

październik 2015

 • 2 października – ukazała się pierwsza prezentacja z cyklu Elementarz Bezpieczeństwa, przygotowana przez kol. Marka Maciąga, w ramach Inicjatywy Kultura Bezpieczeństwa. Opracowanie powstało pod patronatem Oddziału Dolnośląskiego PTI.
 • 10 października – do Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji trafiła opinia PTI w sprawie zmian w podstawie programowej nauczania informatyki.
 • 15 października – w ramach projektu Informatyka od kulis Oddział Pomorski PTI przygotował w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym spotkanie dotyczące wykorzystania dronów.
 • 16 października – po raz pierwszy w Polsce odbyła się międzynarodowa konferencja IT Star World Summit, na którą przybyli przedstawiciele najważniejszych europejskich towarzystw komputerowych zrzeszonych w Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS). Organizatorem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Informatyczne i Polskie Biuro ECDL.
 • 20 października – pierwsze spotkanie Klubu Informatyka w nowym roku akademickim dotyczyło problemów z wdrożeniami systemów informatycznych w administracji publicznej. Za organizację wydarzenia odpowiadał, jak zwykle,Oddział Mazowiecki PTI.
 • październik – wiceprezes PTI Beata Ostrowska otrzymała Złotą Honorową Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej za działalność na rzecz rozwoju Samorządu Gospodarczego.
 • październik – ukazał się Raport Telko Trendy 2015 o Internecie światłowodowym w Polsce, pod honorowym patronatem PTI. W materiale zamieszczono tekst ekspercki prezesa Oddziału Górnośląskiego Adriana Kapczyńskiego.

listopad 2015

 • 9-13 listopada – Oddział Kujawsko-Pomorski przygotował X edycję Konkursu Informatycznego Bóbr.
 • 17 listopada – Oddział Mazowiecki PTI zorganizował kolejne spotkanie z cyklu Klub Informatyka. Listopadowe seminarium dotyczyło studium wykonalności w projektach IT. Wydarzenie zostało sfilmowane, materiał dostępny jest na kanale PTI na YouTube’ie.
 • 19 listopada – w Katowicach odbyła się XI Konferencja Naukowo-Metodyczna im. dr. Janusza Trawka i „Technologia informacyjna w społeczeństwie wiedzy”. Współorganizatorami konferencji było Polskie Biuro ECDL oraz Oddział Górnośląski PTI.
 • 26 listopada – we Wrocławiu odbyło się spotkanie Sekcji Bezpieczeństwa Informacji. Podczas seminarium uczestnicy mogli zapoznać się z prelekcjami na temat Inicjatywy Kultury Bezpieczeństwa, aktualizacji normy ISO 27001 oraz z najnowszymi trendami w cyberbezpieczeństwie.
 • 26 listopada – Zarząd Oddziału Pomorskiego PTI wspólnie Klastrem Europejski Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz firmą Vizum Lab z Sopotu zorganizował seminarium na temat technologii iBeacon; spotkanie było kolejną edycją projektu Informatyka od Kulis.

grudzień 2015

 • 7-13 grudnia – Oddział Małopolski zorganizował dla uczniów spotkanie w ramach akcji Godzina kodowania.
 • 14 grudnia – Walne Zgromadzenie Oddziału Łódzkiego PTI wybrało nowe władze.
 • grudzień – zaprezentowano publicznie podsumowanie prac Sekcji Terminologicznej nad różnymi aspektami terminów specjalistycznych z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • grudzień – czasopismo PTI Annals of Computer Science and Information Systems (ACSIS) pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2014, której wynikiem było przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 56.54 pkt.

2016

styczeń 2016

 • 12 stycznia – Oddział Kujawsko-Pomorski zorganizował VIII edycję próbnej matury z informatyki.
 • 14 stycznia – Oddział Górnośląski partnerem Dnia Otwartego GIODO w Dąbrowie Górniczej.
 •  15 stycznia – we Wrocławiu przy okazji ceremonii wręczenia nagród XXXII Konkursu PTI na najlepszą pracę magisterską z informatyki zorganizowano posiedzenie Rady Naukowej PTI.
 •  28 stycznia – podczas walnego zgromadzenia członków Koło Rzeszów zostało przekształcone w Oddział Podkarpacki.
 •  29 stycznia – Oddział Pomorski zorganizował kolejne spotkanie z cyklu Informatyka od kulis w siedzibie firmy 3CityElectronics, która zajmuje się produkcją telefonów, tabletów i komputerów PC.
 •  25-29 stycznia – odbyło się szkolenie z normy służącej do oceny dojrzałości oprogramowania – ISO IEC 15504, realizowane w ramach przyznanego grantu. Kurs przeprowadzono w nowej siedzibie PTI przy ul. Solec 38, pod nadzorem International Assessor Certification Scheme.
 •  Styczeń – rozpoczęła się przeprowadzka biura Zarządu Głównego z wynajmowanego lokalu przy ul. Puławskiej do nowej siedziby przy ul. Solec.
 •  Styczeń – Sekcja Historyczna przeprowadziła rozmowy w PCSS Poznań w sprawie uruchomienia Biblioteki Cyfrowej PTI; zespół PCSS uruchomił pod koniec roku rozwiązanie biblioteki cyfrowej w chmurze dostępne pod adresem https://informatyka.locloud.pl/about (lub wpisując „BC PTI” do wyszukiwarki na stronie Federacji Bibliotek Cyfrowych).
 •  Styczeń-grudzień – Sekcja Historyczna dokonała oceny zgłoszonych propozycji w konkursie na opracowania dotyczące historii polskiej informatyki. Przeprowadzono proces recenzji i koniecznych poprawek autorskich. Dokonano także wyboru firmy wydawniczej (Presscom – Wrocław), zawierając stosowne umowy z planem druku w 2017 r.
 •  Styczeń – grudzień Polskie Towarzystwo Informatyczne wraz z Fundacją Polskich Niewidomych i Słabowidzących TRAKT (Lider Projektu) oraz Instytutem Maszyn Matematycznych IMM uczestniczyło w realizacji rozpoczętego w 2015 roku projektu „WCAG 2.0 – promocja dobrych praktyk programistycznych” w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, Projekty Tematyczne, Edycja 3, Obszar tematyczny „Przeciwdziałanie wykluczeniu”, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

luty 2016

 • 15 lutego – wystartowała VI edycja konkursu „Edukacja z Panem T.I.K.-iem”. Zadaniem uczniów w edycji 2016 było rozwinięcie, w formie krótkiego filmu, myśli „eUmiejętności przepustką do …”.
 • 16 lutego – PTI wystosowało do Minister Cyfryzacji Anny Streżyńskiej opinię ws. dokumentu pt. „Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych”.
 • 23 lutego – Oddział Mazowiecki PTI przygotował Klub Informatyka dotyczący dostępności technologii cyfrowych dla osób niepełnosprawnych.
 • 27 lutego – w Lublinie odbyło się walne zgromadzenie, na którym przekształcono Koło w Lublinie w Oddział Lubelski PTI i wybrano nowe władze regionalne.
  23 lutego – PTI wysłało do Lidera Cyfryzacji w Polsce Włodzimierza Marcińskiego opinię ws. nauczania programowania i listy języków programowania na egzaminie maturalnym.

marzec 2016

 • 3 marca – Oddział Górnośląski był partnerem organizacyjnym konferencji MeetIT, która odbyła się w Katowicach.
 • 5 marca – Koło PTI w Sandomierzu przekształciło się w Oddział Świętokrzyski.
 • 8 marca – PTI wystosowało do Ministerstwa Cyfryzacji opinię ws. założeń strategii cyberbezpieczeństwa dla RP.
 • 14 marca – w Krakowie odbyło się spotkanie członkowskie Oddziału Małopolskiego zorganizowane z okazji liczby Π (spotkanie integracyjne, quiz informatyczno-matematyczny).
 • 10 marca – w Katowicach miała miejsce pierwsza edycja konferencji „Programowanie*Kariera*Biznes”, organizowana przez Oddział Górnośląski PTI.
 • 14-20 marca – odbyła się kolejna edycja Dni Otwarte ECDL – cyklicznej, ogólnopolskiej akcji informacyjnej, przeprowadzanej w Centrach Egzaminacyjnych oraz Laboratoriach ECDL.
 • 14-20 marca – Oddział Małopolski uczestniczył w akcji edukacyjnej „Tydzień z Internetem”, organizowanej we współpracy z Urzędem Marszałkowskim.
 • 15 marca – tematem marcowego Klubu Informatyka organizowanego przez Oddział Mazowiecki była cyfrowa archiwistyka i digitalizacja zasobów.
 • 15 marca – tematem marcowego Klubu Informatyka organizowanego przez Oddział Mazowiecki była cyfrowa archiwistyka i digitalizacja zasobów.
 • 14 marca – Oddział Wielkopolski przygotował seminarium pt. „Oprogramowanie Scrum IT”.
 • 22 marca – odbyło się kolejne seminarium Oddziału Wielkopolskiego dotyczące metodologii Scrum pt. „Wprowadzanie do zwinnego tworzenia oprogramowania. Agile, Scrum, Kanban, Lean, XP czym to się różni i jak zacząć?”.
 • 22 marca 2016 – Oddział Małopolski wspólnie z Oddziałem Górnośląskim zorganizował w ramach Inicjatywy K4 seminarium pt. „Wirtualizacja i chmura obliczeniowa”.
 • 24 marca – w Gliwicach Inicjatywa K4 (Oddział Górnośląski, Dolnośląski, Podkarpacki i Małopolski) przygotowała minikonferencję z cyklu „Wirtualizacja i chmura obliczeniowa”.
 • 31 marca 2016 – w ramach współpracy Oddziału Małopolskiego PTI z organizatorami MeetIT, zorganizowano seminarium, którego tematem przewodnim było pytanie „Ile kosztuje bezpieczeństwo?”.
 • Marzec – wychodzi wydanie zbiorcze Biuletynu PTI – nr 3-4/2015 i 1/2016; Oddział Zachodniopomorski PTI przejął całość prac związanych z wydawaniem Biuletynu.

Kwiecień 2016

 • 2 kwietnia – uchwałą Zarządu Głównego nr 088-XII-16 powołano Sekcję eZdrowie i życie bez barier.
 • 6 kwietnia – PTI wysyłało do Ministerstwa Rozwoju opinię ws. projektu ustawy o usługach zaufania identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw.
 • 12 kwietnia – kwietniowy Klub Informatyka Oddziału Mazowieckiego zorganizowano na Wydziale Zarządzania UW. Spotkanie było podzielona na 2 części. Podczas pierwszej przeprowadzono dyskusje panelową, której mottem było „Informatyka wyzwaniem dla przyszłości”. Druga część dotyczyła książki prof. dr hab. Jerzego Kisielnickiego „Zarządzanie i Informatyka”.
 • 15 kwietnia – zamknięty został nabór prac na konkurs „grafTIK”, w którym uczniowie mieli za zadanie przygotować samodzielną pracę graficzną lub fotograficzną pt. „Technologie IT w naszym życiu”; konkurs zorganizował Oddział Zachodniopomorski.
 • 16 kwietnia – Koło PTI w Łomży współorganizowało konferencję „Bezpieczeństwo Danych w Medycynie”.
 • 19 kwietnia – w Rzeszowie obyła się konferencja Inicjatywy K4 pt. „Wirtualizacja oraz chmura obliczeniowa”; wydarzenie organizował Oddział Podkarpacki PTI i Oddział Górnośląski PTI, wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, firmą net-o-logy Sp z o.o. oraz ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.
 • 21 kwietnia – Koło PTI w Łomży zorganizowało II Podlaską Konferencję Informatyczną; w tej edycji obrady poświęcone były bezpieczeństwu teleinformatycznemu.
 • 21 kwietnia – konferencja Inicjatywy K4 „Wirtualizacja oraz chmura obliczeniowa” odbywa się we Wrocławiu; organizatorami był Oddział Górnośląski i Dolnośląski.
 • 21 kwietnia – w Oddziale Pomorskim odbyło się Spotkanie Wiosenne Członków.
 • Kwiecień – ukazał się III tom z serii wydawniczej Biblioteczka Izby Rzeczoznawców PTI. Jest to pozycja autorstwa rzeczoznawcy PTI Kol. Przemysława Jatkiewicza pt.: „Wdrożenie wybranych wymagań dotyczących systemów informatycznych oraz Krajowych Ram Interoperacyjności w jednostkach samorządu terytorialnego”.
 • Kwiecień – Sekcja Historyczna PTI uzyskała zgodę Dyrekcji Archiwum Akt Nowych na publikowanie materiałów pozyskanych w drodze kwerend w Archiwum. Większość materiałów pochodzi z następujących zespołów archiwalnych: Zjednoczenie Przemysłu Automatyki i Aparatów Pomiarowych MERA, Komitet Nauki i Techniki, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Informatyki, Ministerstwo Przemysłu Maszynowego i w mniejszym stopniu innych.
 • Kwiecień-październik – Sekcja Historyczna we współpracy z Biblioteką Główną Politechniki Śląskiej przeprowadziła cyfryzację materiałów konferencyjnych INFRA – Szczecin (przekazał Kol. Z. Szyjewski), konferencji Jurata, materiałów archiwalnych WZE Elwro i Zjednoczenia MERA, systemów Wektor i Prokor oraz część opracowań Europejskiego Programu Badawczego Diebolda. Wykonane prace praktycznie zamykają możliwy do cyfryzacji zespół opracowań i publikacji ze względu na wymagania prawa autorskiego.

maj 2016

 • 7 maja – PTI oraz Polskie Biuro ECDL zaczyna wdrożenie projektu „Klasa z ECDL”, który usprawnia i uatrakcyjnia naukę informatyki w szkole.
 • 12 maja – w siedzibie Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO w Warszawie, odbyło się pierwsze spotkanie członków Sekcji eZdrowie-życie bez barier, na którym m.in. wybrano Zarząd Sekcji.
 • 13 maja – w ramach obchodów ŚDSI 2016 członkowie Oddziału Zachodniopomorskiego i Sekcji Problemów Społeczeństwa Globalnej Informacji zorganizowali XIX edycję konferencji Problemy Społeczeństwa Informacyjnego, która odbywa się w ramach Szczecińskich Dni Informatyki InfoTrendy. Konferencji towarzyszył konkurs studencki na prace z obszaru dotyczącego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.
 • 15 maja – Oddział Górnośląski przygotował drugą edycję konferencji „Programowanie*Kariera*Biznes”.
 • 17 maja – w 2016 roku, zamiast adresowanego zwykle do uczniów konkursu: T.I.K? TAK!, z okazji 35-lecia PTI przygotowano Ogólnopolski Test Informatyczny, w którym wziąć udział mógł każdy użytkownik internetu. W sumie w trakcie trwania rozgrywek uruchomionych zostało niemal 26,5 tysiąca testów.
 • 17 maja – Oddział Mazowiecki zorganizował Klub Informatyka dotyczący prawa transhumanistycznego. Spotkanie było rejestrowane – podobnie, jak inne seminaria z tego cyklu. Materiały wideo umieszczone są na kanale PTI na YouTube’ie.
 • 18 maja – w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego odbyła się pierwsza edycja konferencji „Bezpieczeństwo danych w sektorze publicznym”, organizowana przez PTI.
 • 18 maja – Podczas wojewódzkiej konferencji „Podlaska Platforma Edukacyjna i współczesne trendy e-edukacji” Oddział Podlaski wręczył nowo ustanowioną Nagrodę Edukacyjną OP2TINE (Oddział Podlaski PTI Nagroda Edukacyjna). Celem przyznawania Nagrody jest uhonorowanie osób/instytucji zasłużonych dla rozwoju edukacji informatycznej i popularyzacji informatyki, promowanie rozwoju edukacji informatycznej i popularyzacja informatyki oraz promocja PTI i Oddziału.
 • 19 maja – Polskie Biuro ECDL, PTI i Microsoft przygotowały kolejną konferencję z cyklu Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji.
 • 19 maja – Oddział Podkarpacki PTI przygotował razem z Oddziałem SEP Rzeszów konferencję „Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacie 2016”; przy okazji konferencji odbyło się spotkanie członków Oddziału Podkarpackiego.
 • 24 maja – w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu odbyła się druga konferencja z okazji ŚDSI, zorganizowana przez Oddział Podkarpacki PTI.
 • 27-28 maja – Oddział Górnośląski PTI zaprosił wszystkich cżłonków PTI na XXIII Górską Szkołę do Szczyrku.
 • Maj – ukazał się IV tom Biblioteczki IR składający się z sześciu rozdziałów przedstawiających tematykę dotyczącą szeroko rozumianego bezpieczeństwa danych, z uwzględnieniem specyfiki działania instytucji publicznych.

czerwiec 2016

 • 2 czerwca – odbyła się wyjątkowa edycja Wielkiej Gali Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego; była ona połączona z obchodami 35-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Podczas Gali Polskie Towarzystwo Informatyczne uhonorowane zostało odznaką Zasłużony dla Mazowsza. Kolejnym odznaczeniem z okazji 35-lecia PTI był medal im. profesora Janusza Groszkowskiego, przyznany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Przed Wilka Galą zaplanowano posiedzenie Rady Naukowej PTI.
 • 2 czerwca – ramach współpracy Oddziału Małopolskiego PTI z MeetIT odbyło się drugie w tym roku spotkanie w Krakowie, tym razem poświęcone tematyce „IT w zarządzaniu organizacją”.
 • 3 czerwca – 6 czerwca, w Krakowie miało miejsce kolejne spotkanie nt. bezpieczeństwa: „Bezpieczeństwo firm: Małych & Średnich & Dużych”; seminarium od strony merytorycznej przygotowuje ISACA Katowice Chapter, a od strony organizacyjnej – Oddział Małopolski PTI.
 • 8 czerwca – ruszył test wiedzy informatycznej dostępny on-line, zorganizowany przez Oddział Małopolski w ramach Małopolskiego Dnia Uczenia się.
 • 16 czerwca – Oddział Zachodniopomorski zorganizował spotkanie członków z prelekcjami dot. systemów administracji publicznej województwa zachodniopomorskiego oraz lokalnej działalności certyfikacyjnej.
 • 20-23 czerwca – Oddział Lubelski PTI współorganizował XXV Warsztaty Mikrokomputerowe Politechniki Lubelskiej im. dr. Jana Smołki.
 • 22 czerwca – Oddział Łódzki przygotował kolejną edycję konferencji iNOTICE w Słoku k. Bełchatowa; równolegle odbyło się seminarium pt. „Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania”.
 • 22 czerwca – PTI wystosowało do kancelarii Prezydenta RP oraz Marszałka Sejmu opinię ws. ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.
 • 28 czerwca – przy okazji Górskiej Szkoły PTI w Szczyrku zorganizowano spotkanie Sekcji Przyszłości IT.
 • 28-30 czerwca – w Toruniu odbywa się XIII konferencja „Informatyka w Edukacji”, której organizatorem jest Oddział Kujawsko-Pomorski PTI.
 • 30 czerwca – Oddział Małopolski patronuje i uczestniczy w X Nocy Informatyka – całonocnej imprezie naukowo-rozrywkowo-integracyjnej dla środowiska młodych informatyków; głównym organizatorem był Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
 • czerwiec – Sekcja Historyczna uruchomiła nowy portal historyczny www.historiainformatyki.pl. Przez cały 2016 r. dostępne tam materiały i artykuły były uzupełniane. Przez pół roku funkcjonowania portal zanotował ok. 29 tys. odsłon przez ok. 3 100 użytkowników.
 • czerwiec – ukazuje się drugi numer Biuletynu PTI w tym roku kalendarzowym (2/2016)

lipiec 2016

 • 2 lipca – w Warszawie odbył się Zjazd Nadzwyczajny PTI. Głosowanie nad proponowanymi zmianami w Statucie Towarzystwa zostało odrzucone. Zjazd przyznał tytuł członka honorowego Stanisławowi Jaskólskiemu, członkowi-założycielowi PTI, działającemu nadal w ramach Oddziału Mazowieckiego.
 • 6 lipca 2016 r. – Sekcja eZdrowie-życie bez barier wzięła udział w spotkaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Głuchych, na którym przedstawiała planowane działania.
 • Lipiec – prof. Janusz Kacprzyk, członek Oddziału Mazowieckiego PTI, otrzymał tytuł Honorary Member of the EUSFLAT Society (European Society for Fuzzy Logic and Technology). Wyróżnienie zostanie wręczone we wrześniu 2017 w Warszawie.

wrzesień 2016

 • 2-3 września – Sekcja eZdrowie–życie bez barier była partnerem Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia w organizacji międzynarodowej konferencji „Telemedycyna i eZdrowie 2016”.
 • 3 września – Zarząd Główny poparł stanowisko Rady Naukowej PTI w sprawie środków przeznaczanych na badania naukowe dotyczące informatyki. Dokument ten wskazywał, że udział środków Narodowego Centrum Nauki przeznaczanych na badania w zakresie informatyki powinien wynosić co najmniej 4%, tak by odpowiadał przynajmniej średniemu udziałowi informatyki w wydatkach R&D w Polsce.
 • 7-10 września – w Hołnach Mejera odbyła się XI Konferencji Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy (TERW). Wydarzenie przygotował Oddział Podlaski i Sekcja Analizy Danych PTI we współpracy z Wydziałem Informatyki Politechniki Białostockiej, Katedrą Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zakładem Statystyki i Informatyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; przy okazji konferencji zorganizowano także spotkanie cżłonków Sekcji Analizy Danych.
 • 10-11 września – w ośrodku wypoczynkowym Politechniki Białostockiej w Hołnach Mejera, po konferencji TERW, Oddział Podlaski zorganizowano V Podlaskie Spotkanie Członkowskie PTI.
 • 11-14 września – kolejna multikonferencja FedCSIS przygotowywana przez Oddział Mazowiecki odbyła się w Gdańsku. Przybyło na nią ponad 300 naukowców z całego świata; spośród 512 zgłoszonych artykułów naukowych zaakceptowanych zostało 130. Na imprezę złożyło się 31 sesji powiązanych w siedem grup tematycznych (AAIA – International Symposium Advances in Artificial Intelligence and Applications, CSS – Computer Science & Systems, ECRM – Education, Curricula & Research Methods, iNetSApp – International Conference on Innovative Network Systems and Applications, IT4MBS – Information Technology for Management, Business & Society, JAWS – Joint Agent-oriented Workshops in Synergy, SSD&A – Software Systems Development & Applications). Kontynuowano wydawanie materiałów pokonferencyjnych w serii „Annals of Computer Science and Information Systems”, pod red. Marii Ganzhy, Leszka Maciaszka i Marcina Paprzyckiego.
 • 15-16 września – Oddział Mazowiecki współorganizował warsztaty Europejskiej Akcji COST, które odbyły się zaraz po konferencji FedCSIS.
 • 15-17 września – we Wrocławiu odbyła się VIII Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania (KKIO), zorganizowana przez Dolnośląski Oddział PTI przy współudziale Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Katedry Inżynierii Oprogramowania z Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Przy okazji konferencji przygotowano także spotkanie Rady Naukowej PTI.
 • 29 września – w Gliwicach odbyło się spotkanie Sekcji Przyszłości IT, w czasie którego dyskutowano na temat przyszłościowych rozwiązań informatycznych dla bankowości.
 • 30 września – w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych członkom Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Złotymi Krzyżami Zasługi uhonorowany został Zenon Sosnowski i Marian Niedźwiedziński. Srebrne Krzyże Zasługi przyznano Przemysławowi Jatkiewiczowi, Wojciechowi Kiedrowskiemu, Lechowi Madeyskiemu, Hannie Mazur, Jerzemu S. Nowakowi i Mirosławowi Zajdlowi. Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali: Andrzej Borusiewicz, Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz, Beata Chodacka, Andrzej Majewski, Andrzej Niemiec i Janusz Żmudziński.
 • Wrzesień – Sekcja Terminologiczna założyła w portalu Facebook równoległą grupę „Polskie Słownictwo Informatyczne PTI-PSI”, moderowaną przez przewodniczącego Andrzeja Dyżewskiego.
 • wrzesień – pod adresem http://irys.wi.pb.edu.pl/sad-pti/ udostępniona została testowa wersja strony internetowej Sekcji Analizy Danych.
 • Wrzesień – opublikowany zostaje nr 3/2016 Biuletynu PTI.
 • Wrzesień-październik – Sekcja Informatyki w Zarządzaniu wzięła udział w przygotowaniu konferencji Technologie Informacyjne w Zarządzaniu.

październik 2016

 • 1-2 październik – w siedzibie PTI w Warszawie Izba Rzeczoznawców zorganizowała spotkanie rzeczoznawców. Zgodnie z ustaleniami z 2015 r. spotkanie zostało podzielone na 2 części – jedna składała się z prezentacji i wykładów, a druga poświęcona była dyskusji wewnętrznej.
 • 4 października – Klub Informatyka zorganizowany przez Oddział Mazowiecki PTI poświęcony był zagadnieniom cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.
 • 10 października – zamknięto nabór prac na XXXIII Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki, organizowany przez Oddział Dolnośląski PTI.
 • 13 października – na Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego wręczono nagrody w kolejnej edycji Nagrody im. Witolda Lipskiego.
 • 14 października – w Sandomierzu odbyło się zebranie członków Oddziału Świętokrzyskiego, poświęcone sprawom bieżącym oraz nowoczesnym technologiom sieciowym.
 • 21 października – w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej zorganizowano kolejne seminarium z cyklu Meet.ML, którego Oddział Wielkopolski PTI był współorganizatorem.
 • 22 października – uchwałą Zarządy Głównego została rozwiązana Sekcja Komputerów Klasy Mainframe i Sekcja Wspierania Polskiej Wikipedii.
 • 24 października – Oddział Wielkopolski PTI przygotował trzecie z kolei spotkanie dotyczące metodologii Scrum pt. „Scrum w praktyce. Jak powstał Neuroon inteligentna maska do snu”.
 • 26 października – przy współudziale Oddziału Mazowieckiego PTI, w BUW-ie zorganizowano pierwsze spotkanie drugiej edycji Internet Academy Poland; drugim z inicjatorów wydarzenia była organizacja Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(ICANN).
 • 26 października – Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, wspólnie z Oddziałem Podkarpackim PTI, zorganizował konferencję „Forum IT DLA ADMINISTRACJI”.
 • 27 października – Sekcja eZdrowie-życie bez barier przygotowała spotkanie dotyczące Europejskiej sieci informacji o technologiach rozwiązujących problemy ciężkiej niepełnosprawności i autonomii (EASTIN – European Assistive Technology Information Network).

listopad 2016

 • 8 listopada – w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Klubu Informatyka; tym razem miało ono na celu przybliżenie słuchaczom tematyki Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz idei archiwum głębokiego; współorganizatorami wydarzenia byli: Oddział Mazowiecki PTI, Sekcja eZdrowie-życie bez barier oraz IEEE.
 • 9-13 listopada – rozegrana zostaje XI edycja Konkursu Informatycznego „Bóbr”, przygotowanego przez Odział Kujawsko-Pomorski PTI i Wydział Matematyki i Informatyki UMK oraz firmę Learnetic.
 • 16 listopada – odbyło się drugie spotkanie Internet Academy Poland, organizowane przez ITCANN i Odział Mazowiecki PTI; słuchacze mieli okazję posłuchać o wykorzystaniu darknetu oraz o zagrożeniach i wyzwaniach wiążących się z dostępem dzieci i nastolatków do technologii cyfrowych.
 • 16 listopada – Oddział Zachodniopomorski współorganizował otwarty wykład, na którym prelegenci z firmy GLobal Logic opowiadali o pracy na stanowisku testera oprogramowania.
 • 16-17 listopada – Koło Zielonogórskie PTI było partnerem 1. „Forum Przemysłów Kreatywnych”, które odbyło się w Zielonej Górze.
 • 18 listopada 2016 r. – reprezentanci Sekcji eZdrowie-życie bez barier uczestniczyli w spotkaniu Zespołu ds. Osób Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i zostali włączeni do prac Zespołu.
 • 22 listopada – w warszawskiej siedzibie PTI zorganizowano kolejne spotkanie Sekcji eZdrowie-życie bez barier; tym razem dotyczyło ono wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych do wspomagania działań związanych z ochroną zdrowia.
 • 23 listopada – w BUW-ie zorganizowano trzecie spotkanie drugiej edycji Internet Academy Poland; za przygotowanie wydarzenia odpowiadał ITCANN i Oddział Mazowiecki PTI.
 • 30 listopada-1 grudnia – na Uniwersytecie Szczecińskim odbyły się dwie konferencje przygotowane przez Oddział Zachodniopomorski PTI oraz Sekcję Informatyki w Zarządzaniu: II edycja „Informatyki w Zarządzaniu” (IwZ) oraz „II edycja konferencji Computational Methods in Experimental Economics” (CMEE); współorganizatorami byli: Instytutem Informatyki w Zarządzaniu Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Ekonomicznym w Katowicach i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 • 30 listopada – w Szczecinie przy okazji odbywającej się tam konferencji Informatyka w Zarządzaniu zorganizowano posiedzenie Rady Naukowej PTI.
 • listopad/grudzień – uruchomienie nowej strony internetowej Koła Łomża http://pti.lomza.pl/.

grudzień 2016

 • 6 grudnia – Oddział Mazowiecki zorganizował ostatni w tym roku kalendarzowym Klub Informatyka, połączony ze spotkaniem wigilijnym; podczas części merytorycznej uczestnicy mogli poznać dorobek prof. Zdzisława Pawlaka, twórcy teorii zbiorach przybliżonych.
 • 6 grudnia – odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji, której członkiem jest Oddział Małopolski PTI
 • 7 grudnia – ostatnie, przedświąteczne spotkanie drugiej edycji Internet Academy Poland dotyczyło decyzji zakupowych klientów sklepów internetowych oraz kontrowersyjnej redystrybucji aplikacji w formie cyfrowej; seminarium przygotował Oddział Mazowiecki PTI oraz Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).
 • 9 grudnia 2016 r. – reprezentanci Sekcji eZdrowie-życie bez barier uczestniczyli w VI spotkaniu Grupy ds. dostępności zasobów internetowych Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych (SPRUC). Sekcja dołączyła do Grupy ds. dostępności zasobów internetowych SPRUC.
 • 13-14 grudnia – Oddział Rzeszowski PTI, wspólnie z Hicron Enterprise Software House, zorganizował na uczelniach rzeszowskich spotkania Kariera inaczej: a może Web Enterprise.
 • 14 grudnia 2016 – odbyło się seminarium pt. Czy można tworzyć bezpieczne oprogramowanie? Tak, z ISO/IEC15504 (SPICE). Merytorycznie spotkanie przygotowała ISACA Katowice, organizacyjnie – Oddział Małopolski PTI, we współpracy z Izbą Rzeczoznawców PTI i Oddziałem Mazowieckim PTI.
 • 14 grudnia – Oddział Małopolski uruchomił noworoczny konkurs programowania „Rysowanie przez losowanie”, przeznaczonego dla młodzieży szkolnej.
 • 15 grudnia 2016 r. w warszawskiej siedzibie PTI odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora IT; projekt prowadzi Polskie Towarzystwo Informatyczne wraz z partnerem – Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji. Zadaniem Rady jest dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy sektora IT.
 • 18 grudnia – Zarząd Główny zatwierdza uchwałą stanowisko PTI sprzeciwiające się patentowaniu oprogramowania.
 • 20 grudnia – prezes Oddziału Mazowieckiego Marcin Paprzycki został odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej.
 • 31 grudnia – Oddział Górnośląski rozpoczął Inicjatywę 107; członkowie mogli wybrać spośród 107 projektów te, które Oddział zrealizuje w roku 2017.

[do_widget id=bcn_widget-3]

Kalendarium